De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Als de liefde eindigt en stalking begint….

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Als de liefde eindigt en stalking begint….

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In 2013 werd Saga Backmann om het leven gebracht door haar ex-partner nadat zij maandenlang met de dood werd bedreigd. In 2015 vonden er twee soortgelijke incidenten plaats met Linda van Giessen en Raja Draaisma die ook beiden door hun ex-partners om het leven werden gebracht, ondanks dat er verschillende aangiftes van stalking lagen bij de politie. Dit was de reden van het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties (VIA) om in 2015 te starten met een onderzoek naar het fenomeen stalking.
Uit de eerdere onderzoeken van het lectoraat kwam naar voren, dat:
 Er geen eenduidigheid is in de werkwijze van sociale professionals.
 Professionals terughoudend zijn in het werken met slachtoffers en daders van stalkingszaken.
 Professionals zichzelf in staat achten om te werken met daders en slachtoffers.
 Er bij twijfel en bij spanningsvolle of complexe situaties overleg plaatsvindt binnen de eigen organisatie.
En er behoefte is vanuit de sociale professionals aan:
 (Continu) aandacht voor het fenomeen ex-partnerstalking.
 Inzicht in de (regie op) samenwerking tussen betrokken instanties.
 Meer professionaliteit en handvatten om met complexe stalkingszaken om te gaan.
In dit vervolgonderzoek is het professioneel handelen van de medewerkers van Veilig Thuis en procesregisseurs bij Veiligheidshuizen bij de (integrale) aanpak van complexe ex-partnerstalkingszaken in kaart gebracht. Hierdoor is er inzicht gekomen in hoe deze instanties systematisch werken. Veilig Thuis is een expertisecentrum op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het Veiligheidshuis (VHH) is een
netwerksamenwerkingsverband tussen de strafrechtketen, zorgketen en bestuursketen.
De onderzoeksvraag luidt als volgt: “Hoe uit zich het professioneel handelen van de medewerkers van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant en Veiligheidshuizen Midden-Limburg & Parkstad bij de aanpak van ex-partnerstalking, zowel op individueel- en organisatieniveau als op het niveau van ketensamenwerking?”. Door middel van het beantwoorden van de deelvragen is er antwoord verkregen op de onderzoeksvraag. Dit onderzoek is een onderdeel van het overkoepelende onderzoek vanuit het lectoraat VIA, waarbij er meerdere locaties zijn onderzocht. Het betreft een kwalitatief onderzoek waarbij de onderzoeksvraag is beantwoord door literatuuronderzoek, het bestuderen van vijf complexe casussen en zeven half-gestructureerde interviews.
Uit de resultaten blijkt dat Veilig Thuis expertise heeft op het gebied van stalking, de werkwijze die zij hanteren sluit alleen niet aan bij complexe stalkingszaken. Daarnaast blijkt er behoefte te zijn aan het voeren van casusregie en het is opvallend dat besluiten intercollegiaal genomen worden binnen deze organisatie. De Veiligheidshuizen houden de procesregie in complexe stalkingszaken en zijn vooral gericht op samenwerking met ketenpartners die bereid moeten zijn om extra te investeren en buiten de kaders kunnen denken.
De (belangrijkste) bevindingen uit het onderzoek in de onderzochte regio’s zijn:
 Dat Veilig Thuis het begin- en verzamelpunt is als het gaat om stalkingszaken.
 Veilig Thuis een onderzoeksfunctie heeft en Veiligheidshuizen de procesregie behouden. Beiden zijn geen hulpverleningsinstanties.
 Het Veiligheidshuis zorgt ervoor dat de juiste partners betrokken worden bij een slachtoffer en dader om hulp te verlenen.
 Dat daadkracht en duidelijkheid belangrijk zijn in het handelen bij complexe stalkingszaken.
 Veilig Thuis beperkte mogelijkheden heeft als het gaat om acties uitzetten richting de daders.
 Veilig Thuis maximaal tien weken betrokken is en een Veiligheidshuis langdurig betrokken is.
 Veilig Thuis behoefte heeft aan kennis op het gebied van strafrecht.
 Een Veiligheidshuis zowel actief inzet op een dader als op een slachtoffer.
 Dat Veilig Thuis vooral beslissingen neemt door intercollegiaal overleg en de Veiligheidshuizen vooral proberen om de expertise, ervaringskennis en de bevoegdheden van ketenpartners met elkaar te verbinden.
 Dat korte lijnen, samenwerking, buiten de kaders durven te denken en extra bereidheid om te investeren in een casus belangrijke aspecten zijn voor de aanpak van complexe stalkingszaken.
 Dat casussen afgeschaald1 worden naar het sociaal wijkteam, maar er bij Veilig Thuis onvoldoende vertrouwen blijkt te zijn in het sociaal wijkteam.
 Privacy wetgeving een belemmering is in de samenwerking tussen de partners.
Het doel van dit onderzoek is om het professioneel handelen en de samenwerking bij complexe ex-partnerstalkingszaken inzichtelijk te maken. Nadat de resultaten van het onderzoek binnen waren zijn deze getoetst door middel van een groepsinterview met sociale professionals, deze resultaten zijn meegenomen in de aanbevelingen van dit onderzoek. De aanbevelingen die in dit onderzoek worden gedaan zijn vooral gericht op het leggen van de verbinding tussen samenwerkingspartners, zodat de professionals van elkaar kunnen leren door middel van deskundigheidsbevordering, het handelen in complexe stalkingszaken meer op elkaar wordt afgestemd en partners elkaar beter weten te vinden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
LectoraatLectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties
PartnerVeilig Thuis Zuidoost-Brabant, Veiligheidshuizen Midden-Limburg
Datum2018-05-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk