De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen met een bijzondere hulpvraag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen met een bijzondere hulpvraag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Kinderen ontwikkelen zich op veel gebieden. In al deze ontwikkelingsgebieden kunnen er problemen ontstaan, bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of gedragsproblemen. Kinderen die problemen ervaren in de ontwikkeling hebben ondersteuning nodig, vaak in veel verschillende aspecten. Ook hebben deze kinderen vaak moeite met het aangaan en onderhouden van contacten en de invulling van hun vrije tijd. Om deze kinderen daarbij te helpen is Wauw speciaal voor jou opgericht. Deze organisatie biedt zorg aan alle kinderen met welke beperking dan ook. Dit doen ze door middel van leuke activiteiten, gericht op sociaal contact en het bevorderen van de zelfstandigheid. Doordat alle kinderen met een beperking welkom zijn binnen Wauw speciaal voor jou, zijn er heterogene groepen ontstaan. Heterogene groepen maken het moeilijk voor de professionals van Wauw speciaal voor jou om bij ieder kind aan te sluiten op zijn eigen niveau. Ook zorgt dit ervoor dat er niet aan alle ontwikkelingsgebieden aandacht kan worden besteed.

Het ontwikkelingsgebied waar op dit moment weinig aandacht voor is in de begeleiding is het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling. De professionals van Wauw speciaal voor jou weten niet hoe in de begeleiding aandacht besteedt kan worden aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. De doelstelling van dit onderzoek is dan ook om kennis te verzamelen over hoe de professionals van Wauw speciaal voor jou in de begeleiding kunnen aansluiten bij het sociaal emotionele niveau van de kinderen. Met deze kennis zullen de professionals in staat zijn om de kinderen te begeleiden in hun sociaal emotionele ontwikkeling.

De hoofdvraag die opgesteld is bij deze doelstelling luidt: ‘Hoe kunnen de professionals van Wauw speciaal voor jou in de algehele begeleiding aandacht besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind?’. Om deze hoofdvraag te beantwoorden heeft er kwalitatief onderzoek plaats gevonden. Er zijn 10 semigestructureerde interviews afgenomen met professionals die werkzaam zijn binnen de organisatie. Deze interviews zijn vervolgens getranscribeerd en gecodeerd. Aan de hand van de gecodeerde interviews zijn de resultaten beschreven.

Uit de resultaten blijkt dat de kinderen op dit moment vooral negatief gedrag vertonen als je kijkt naar de sociaal emotionele ontwikkeling. De oorzaak van het te weinig aandacht besteden aan deze ontwikkeling wordt gevonden in de heterogene groepen. De professionals krijgen in deze groepen niet de kans om aan te sluiten bij het niveau van elk individueel kind. Ook komt er in de resultaten naar voren dat er vanuit de organisatie geen richtlijnen zijn met betrekking tot de begeleidingsstijl gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling. Er wordt niet gewerkt met een methodiek en de medewerkers zijn onvoldoende geschoold.

Uiteindelijk kan er geconcludeerd worden dat er verschillende dingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de professionals van Wauw speciaal voor jou in hun begeleiding aandacht kunnen besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Deze punten staan beschreven in de aanbevelingen. Zo dienen de medewerkers van Wauw speciaal voor jou geschoold te worden met betrekking tot de sociaal emotionele ontwikkeling. Dit is ook nodig zodat alle medewerkers dezelfde scholing hebben gehad en iedereen op dezelfde manier kan handelen. Daarnaast is de inzet van het Sociaal Emotioneel Onderzoek (SEO) een belangrijke aanbeveling. Door deze af te nemen worden de sociaal emotionele niveaus van de kinderen duidelijk en kunnen er groepsprofielen gemaakt worden. Daar kan dan vervolgens een nieuwe groepsindeling uit voortkomen. Het personeel kan ingedeeld worden op de groep die ze het beste ligt, bij het niveau waar de basishouding van deze professional het beste past. De organisatie dient zorg te dragen voor de implementatie van deze aanbevelingen door tijd beschikbaar te stellen voor de afname van de SEO, het opnieuw indelen van de groepen en het herverdelen van het personeel.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Datum2020-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk