De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mammoet montage

espertise en samenwerking

Samenvatting

Probleemstelling
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een terugloop in de orderportefeuille van Mammoet Montage, ondanks het verwerven van nieuwe opdrachten in een ander segment. Door de afname in het volume van montageopdrachten werden de werkzaamheden ondergebracht bij Mammoet. Deze context gaf de aanleiding voor verder onderzoek naar het probleem waarom Mammoet Montage minder actief was in de prefab betonmontage, waarbij Mammoet Montage actief is in zowel de u-bouw als in de civiele sector. De input voor de probleemanalyse is daarbij gekomen vanuit de offertelijsten 2009-2015, interne interviews calculatie en de marktveranderingen die daarbij impact gehad hebben. Uit de offertelijsten is gebleken dat in beide sectoren het rendement van de offertes laag was. Daarnaast bleek uit de cijfers dat de u-bouw het aantal opdrachten redelijk stabiel wist te houden in tegenstelling tot de civiele tak, waarbij het aantal opdrachten bleef schommelen en niet terug naar het oude niveau van 2009-2010 wist te komen. De gehouden interviews gaven inzicht op de verschillende werkwijzen, zo wist de u-bouw in te zetten op onderscheidend aan te bieden en civiel benaderde de markt met scherpe offertes. Daarnaast bleek dat het civiele klantsegment zich beperkt tot een tweetal klanten in tegenstelling tot de u-bouw met een groter klantsegment. De keuze is dan ook gemaakt om het onderzoek specifiek te richten op het civiele segment, vanwege het feit dat ondanks het scherp aanbieden het opdrachtvolume zich niet stabiel bleek te verhouden in tegenstelling tot de u-bouw. Doordat het civiele klantsegment maar een klein segment omvat is besloten om onderzoek te doen naar het verbeteren van het aanbod naar behoefte van de klantvraag en invloed vanuit de omgeving met als doel het versterken van de civiele klantrelaties en de marktpositie van Mammoet Montage.
Onderzoek
Het theoretisch onderzoek heeft zich gericht op de ontwikkelingen in de bouwsector en kreeg daardoor een breed perspectief. Door het oriënterend marktonderzoek kwam ketensamenwerking naar voren als onderwerp voor de literatuurstudie, omdat ketensamenwerking zich kenmerkt door optimalisatie van processen, producten en diensten. Mammoet Montage verleent een dienst, waardoor de link gelegd is voor een mogelijke bijdrage voor het onderzoek. Daarnaast heeft deze oriëntatie zich vertaald naar kennis, waardoor de interviews van het praktijkonderzoek meer diepgang kregen. Voor het praktijkonderzoek zijn er diverse interne en externe interviews afgenomen, waardoor inzichtelijk werd wat de marktontwikkelingen waren in de civiele montagemarkt. Vervolgens zijn deze interviews geanalyseerd, de resultaten van de ontwikkelingen in de montagemarkt toonde raakvlak aan met die van het marktonderzoek. Door de interviews verder te analyseren werd de marktomgeving & -positie, het vraag & aanbod en de gunningscriteria inzichtelijk. Hierdoor kon de koppeling gemaakt worden om deze resultaten te verwerken in een interne & externe analyse, waarbij de interne analyse betrekking had op het aanbod en de marktpositie van Mammoet Montage en de externe analyse met de marktomgeving en de klantvraag. Deze resultaten leverde de input voor de SWOT-analyse waarbij de resultaten van de gunningscriteria tevens zijn verwerkt. De resultaten van de SWOT-analyse vertaalde zich naar een confrontatiematrix welke intern beoordeeld is. Deze beoordeling zijn wederom verwerkt in een analyse, waarbij de resultaten gereflecteerd zijn aan de literatuurstudie. Hierdoor heeft de literatuurstudie doelgericht een bijdrage kunnen leveren voor het onderzoek.
Conclusie
Uit het onderzoek is gebleken dat er extern de behoefte is aan samenwerking, waardoor diverse expertises elkaar versterken en daardoor voorziet op de vraag vanuit de markt en de bedreigingen vanuit de omgeving.
Zoals de reflectie van Supply Chain Management aangaf vertaalt dat zich positief naar meerdere conclusies. Hierdoor kan er onderscheid worden gemaakt en ingespeeld worden op de behoefte naar maatwerk & totaaloplossingen. Tevens wisten de sterke eigenschappen van Mammoet Montage zich te versterken door de zwakkere eigenschappen aan te vullen, zoals het policy van Mammoet en de hoge projectkosten. Daarnaast is gebleken dat het ontstaan van nieuwe deelmarkten kansen biedt en werd het belang van klantrelaties onderbouwd om te voorzien in de kantvraag en de marktomgeving.
Aanbevelingen
Aanbevelingen en adviezen zijn gemaakt en gerelateerd aan de discussiepunten. Het vervolgonderzoek richt zich op het betrekken van de u-bouw, waardoor het onderzoek zich kan vertalen naar een gepaste oplossing voor beide sectoren. Daarnaast is de implementatie voor samenwerking opgesteld conform een stappenplan waarbij Supply Chain Management als hulpmiddel is ingezet. Dit vanwege de complexiteit ervan, waardoor de bijdrage voor Mammoet Montage minder toegankelijk en toepasbaar werd. Een andere aanbeveling richt zich op het Mammoet policy waar aanpassing de marktpositie kan versterken, indien aanpassingen mogelijk zijn.

Toon meer
PartnerMammoet montage
Datum2016-12-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk