De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ouders op afstand

Ouderbetrokkenheid bij de jeugdhuizen van het Leger des Heils in de provincie Groningen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Ouders op afstand

Ouderbetrokkenheid bij de jeugdhuizen van het Leger des Heils in de provincie Groningen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Ouderbetrokkenheid vergroten op jeugdhuizen en in de crisisopvang
In dit onderzoek is gekeken naar de ouderbetrokkenheid op de jeugdhuizen van het Leger des Heils W&G Noordoost. Uit een intern onderzoek bleek dat ouders van jongeren die op de jeugdhuizen verbleven ontevreden zijn met de mate van betrokkenheid die zij voelen bij de jongere en de behandeling. Vanwege deze resultaten wil het management dat er wordt gekeken naar manieren waarop de ouderbetrokkenheid bevorderd kan worden voor deze doelgroep.
Op de jeugdhuizen wordt begin 2023 het Waaiermodel in gebruik genomen – dit is een methode voor het monitoren van de behandeling aan de hand van fases. Bij al deze fases worden de ouders meegenomen. De vraag die in dit advies wordt beantwoord, is daarom:

Op welke manier kan de ouderbetrokkenheid op de woonvoorziening en de crisisgroep van het Leger des Heils W&G Noordoost worden vergroot, zodat de aanpak van de woonbegeleiders aansluit bij het Waaiermodel?

De deelvragen die zijn opgesteld zijn:
1. Wat zijn de sterktes en zwaktes van de ouderbetrokkenheid op de woonvoorziening en de crisisgroep van het Leger des Heils W&G Noordoost op dit moment?
2. Hoe ziet de ouderbetrokkenheid eruit bij een andere, gelijkvormige organisatie?
3. Wat voor ondersteuning hebben de begeleiders van de woonvoorziening en de crisisgroep nodig om de ouderbetrokkenheid goed toe te passen, op de manier zoals het Waaiermodel die voorschrijft?

Met deze deelvragen is er literatuuronderzoek gedaan en zijn interviews afgenomen met medewerkers van de jeugdhuizen, een systeembehandelaar van Elker en een vertrouwenspersoon van Zorgbelang. De uitkomsten hebben ontwerpcriteria opgeleverd aan de hand waarvan, samen met het literatuuronderzoek, de producten zijn ontworpen.
Een samenvatting van de criteria die naar voren zijn gekomen uit de literatuur en de interviews is:
- Agendeer contact met ouders meer, schrijf afspraken duidelijk op, betrek hen in de hulpverleningsplanning en evalueer het contact.
- Meer hulpmiddelen voor tijdens de inwerkperiode voor nieuwe medewerkers.
- Kijk systemisch naar de jongere en het netwerk.
- Heb een aparte contactpersoon voor de ouders.
- Betrek jongeren bij het bespreken van ouderbetrokkenheid.
- Stimuleer ouders om langs te komen op de jeugdhuizen.
- Maak ouders een constant onderdeel in de verschillende behandelfases van het waaiermodel.

Focus op de attitude van medewerkers richting ouders
Op basis van deze criteria zijn de producten ontworpen.
Het eerste product bestaat uit twee folders, waarvan een gericht op het jeugdhuis, de ander op de crisisopvang, met informatie voor ouders over bij wie ze terecht kunnen en wat ze kunnen verwachten. Ook staat hierin extra aangegeven dat ouders altijd langs mogen komen.
De tweede is een module voor nieuwe medewerkers. Deze is gericht op het belang van ouderbetrokkenheid, factoren die meespelen bij de mate van ouderbetrokkenheid en de manier waarop het Waaiermodel gebruikt kan worden om systemisch te kijken naar de ouders en de jongere.
De aanbevelingen voor de organisatie zijn het inzetten van systeembehandelaren op de groepen. Zo hebben ouders een aparte contactpersoon en kan deze zich volledig voor de ouders inzetten, om zo een compleet beeld te krijgen van de situatie van de jongere. Deze aanbeveling vraagt om het aannemen van meer mensen; mocht dit niet lukken vanuit de organisatie, dan wordt aangeraden de schaduwmentor van de jongere tot contactpersoon van de ouders te maken. Zo leg je niet alle verantwoordelijkheid bij de mentor.
Ook wordt aangeraden om met nieuwe medewerkers tijd te besteden aan ouderbetrokkenheid en wat hier van hen verwacht wordt. Een begin is gemaakt met de module, maar dit zou kunnen worden uitgebreid, bijvoorbeeld in de vorm van een e-learning of een bijeenkomst.


Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingSocial Work [vanaf 1 sept. 2017 ...]
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Datum2023-01-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk