De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Positieve Gezondheid in de jeugdzorg

Een ontwerpgericht onderzoek naar handvatten voor persoonlijk begeleiders om leefstijl meer te integreren in het zorgproces van de jongeren

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Positieve Gezondheid in de jeugdzorg

Een ontwerpgericht onderzoek naar handvatten voor persoonlijk begeleiders om leefstijl meer te integreren in het zorgproces van de jongeren

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is gedaan in het kader van ontwerpgericht onderzoekers. Het onderzoek is uitgevoerd
door Agnes van Lingen en Loïs Noordbruis bij de organisatie La Hacienda, locatie Arduinlaan.
Hierover valt meer te lezen in bijlage 1. Het doel van dit onderzoek is om professionals handvatten te
bieden zoals het verbreden van kennis over leefstijl en hoe professionals jongeren kunnen begeleiden
op dit gebied zodat hiermee het professioneel handelen wordt verbeterd op het gebied van leefstijl.
Voorafgaand aan de eindopdracht werd er binnen La Hacienda wel aandacht besteed aan het thema
leefstijl maar was er geen uniforme aanpak onder de professionals wat erin resulteerde dat iedere
professional handelde vanuit diens eigen referentiekader en handelswijze. Tevens is het geen
verplichting voor de jongere om op elk levensdomein een doel op te stellen, zo ook op het gebied
lichamelijke gezondheid. Dit maakte dat zowel begeleiders als jongeren hier minder aandacht aan
besteden dan aan andere leefgebieden, omdat deze meer prioriteit leken te hebben. Echter is gebleken
dat het wel degelijk van belang is om doelen te stellen op het gebied van leefstijl, die tevens net zo
belangrijk is als de andere levensdomeinen uit het zorgplan. Uit de literatuurstudie blijkt dat mentale
gezondheid invloed heeft op het dagelijks functioneren van de mens. La Hacienda wil jongeren helpen
om zelfredzaam te worden en in diens eigen kracht te staan. Een product wat hieraan kan bij dragen is
daarom erg wenselijk.
Het verslag begint met een beschrijving van het product. Door middel van interviews met
zorgprofessionals binnen en buiten La Hacienda zijn ontwerpeisen verzameld om tot een product te
komen wat het professioneel handelen van de professionals van La Hacienda bevordert. Het product is
uiteindelijk een aanpassing van het zorgplan geworden. La Hacienda werkt met een zorgplan waarbij
de professional in samenspraak met de jongere per levensdomein doelen opstelt. In het product zijn er
verschillende aanpassingen gedaan en zijn de levensdomeinen uitgebreid met vragen aan de hand van
best practice Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid en bevat
een gesprekstool (vragenlijst) waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoe iemand scoort op verschillende
gebieden die meegenomen worden in de Positieve Gezondheid. Het is een alomvattend model wat
door verschillende instanties gebruikt wordt, ook al in Groningen. Een paar van die organisaties zijn
betrokken in dit onderzoek. De mensen die gesproken zijn hebben een positieve ervaring met het
Positieve Gezondheidsmodel waardoor er besloten is een product te maken waar deze visie in
verwerkt is. Tevens biedt het instituut for Positieve Health (iPH) een training aan over hoe
zorgprofessionals met Positieve Gezondheid kunnen werken. In hoofdstuk 2 wordt de aanleiding en de
probleemanalyse beschreven. In de probleemanalyse is te lezen hoe het thema leefstijl een probleem
vormt binnen de organisatie La Hacienda op de locatie Arduinlaan. Op basis van macro, meso en
microniveau wordt beschreven wat de gevolgen hiervan zijn en tot slot worden de kernwaarden van
het Sociaal Werk hieraan gekoppeld.
Er is onderzoek gedaan aan de hand van ontwerpgericht onderzoek en Double Diamond model. Het
Double Diamond model bestaat uit twee diamanten die worden opgedeeld in de fases discover, define,
develop en deliver. Door middel van interviews voeren met belanghebbenden zoals de professionals
van La Hacienda en professionals daarbuiten werd duidelijk welke ontwerpeisen van belang waren. De
professionals van La Hacienda gaven aan wel te beschikken over kennis met betrekking tot het thema
leefstijl, echter werken de professionals allen vanuit hun eigen referentiekader. Een uniforme aanpak
ontbreekt op dit gebied. De professionals van La Hacienda waren enthousiast over Positieve
Gezondheid toen dit besproken werd tijdens interviews. Het was voor hun vooral van belang dat het
uiteindelijke product geïntegreerd zou worden in een bestaande werkwijze. Hierdoor zou de kans
5
groter zijn dat het onderzoek zijn vruchten afwerpt na enige tijd door de duurzaamheid en vernieuwing
die het met zich mee brengt. Door de verschillende gesprekken met professionals en organisaties over
dit model, ontstond het idee om het zorgplan te actualiseren met de visie van Positieve Gezondheid.
Dit hele proces is uitgebreid weergeven in hoofdstuk 3.
In gesprekken met de opdrachtgever en overige belanghebbenden werden de ontwerpeisen voor het
product duidelijk. Dit leidde tot een prototype dat is voorgelegd aan de opdrachtgever, teamleider en
gedragsdeskundige van de organisatie. De aanpassing geven professionals handvatten om de
verschillende levensdomeinen uit het zorgplan zorgvuldig uit te vragen. Echter biedt de aanpassing
van het zorgplan alleen nog niet voldoende kennisverbreding voor de professionals. Om hier gehoor
aan te geven is er een advies uitgebracht om de training “Werken met Positieve Gezondheid” te volgen
bij het iPH. Deze en tevens andere aanbevelingen worden in het laatste hoofdstuk beschreven. In
hoofdstuk 4 is ook beschreven wat de relatie is van de doelstelling tot het advies en welke verdere
ontwikkelingen er nog nodig zijn. Tevens staat er beschreven hoe de organisatie het product kan
agenderen.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingSocial Work [vanaf 1 sept. 2017 ...]
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Datum2023-01-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk