De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Duurzame Mobiliteit:

op weg naar een positief resultaat voor het collectief vervoer in het landelijke gebied van Nederland in de toekomst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Duurzame Mobiliteit:

op weg naar een positief resultaat voor het collectief vervoer in het landelijke gebied van Nederland in de toekomst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Mobiliteitsbehoefte 2040 landelijke gebieden in de provincie Limburg
Kennisplatform CROW heeft de opdracht gegeven om met praktische en toepasbare oplossingen te komen voor de organisatie van het collectief vervoer in de landelijke van Nederland in de toekomst.
Uit onderzoek is gebleken dat het onzeker is hoe de mobiliteit zich in het landelijk gebied in de toekomst zal ontwikkelen. Naar aanleiding van bevolkingsontwikkeling zal de mobiliteitsvraag in de toekomst gaan veranderen, met als gevolg dat een actualisatie van het verkeers- en vervoersbeleid door de overheid nodig is. Het regionale openbaar vervoer in landelijke gebieden zou permanent kunnen verdwijnen. In de komende jaren kan de leefbaarheid in landelijke gebieden ook onder druk komen te staan. Er is eveneens een groot risico dat het voor specifieke groepen mensen die in landelijke gebieden wonen moeilijker wordt om zich in de toekomst met behulp van het doelgroepenvervoer te kunnen verplaatsen. Er bestaat ook een relatief grote kans dat er meer verkeersonveilige situaties in landelijke gebieden zullen ontstaan ten opzichte van voorgaande jaren.
In dit onderzoekrapport is gezocht naar de beste praktische en toepasbare oplossingen voor de organisatie van het collectief vervoer in de landelijke gebieden van Nederland. Om tot een conclusie te komen zijn de volgende hoofdvraag en deelvragen geformuleerd.
De hoofdvraag is:
• Wat zijn in de toekomst de beste praktische en toepasbare oplossingen voor de organisatie van het collectief vervoer in de landelijke gebieden van Nederland?
De deelvragen zijn:
− Welke gebieden in Nederland behoren tot landelijke gebieden?
− Hoe ziet het aanbod van het collectief vervoer in de landelijke gebieden van Nederland eruit?
− Welke uitdagingen kunnen er gaan ontstaan in de toekomst (met een doorkijk naar het jaar 2040) in de landelijke gebieden?
− Welke maatregelen kunnen hiervoor worden genomen?
Er is één regionaal gebied in Nederland gekozen waar zich relatief veel landelijke gebieden bevinden. Dit bevindt zich in de provincie Limburg. Bovendien is Limburg een krimpgebied. Dit gegeven geeft aanzet om onderzoek te doen naar wat bevolkingskrimp zal gaan betekenen voor de mobiliteit in landelijke gebieden in het algemeen. De provincie Limburg is ook op dit moment actief bezig met het formuleren van een verkeers- en vervoersbeleid dat van toepassing is op het plangebied. Aan de hand hiervan en in combinatie met de demografische ontwikkelingen zijn er kansen en mogelijkheden om het verkeers- en vervoersbeleid aan te scherpen.
De landelijke gebieden in Limburg bevinden zich op tien locaties binnen de provincie. De landelijke gebieden bevinden zich binnen de gemeentelijke grenzen van: Mook en Middelaar, Bergen, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Schinnen, Onderbanken, Nuth, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem.
De bevolking van alle landelijke gebieden in de provincie Limburg bestaat op dit moment vooral uit de bevolkingsgroepen midden-volwassenen en ouderen. Er zijn weinig jongeren en adolescenten. In Schinnen, Nuth, Onderbanken en Gulpen-Wittem is het aandeel van de bevolkingsgroep ouderen het hoogst. In Schinnen, Nuth en Onderbanken is het aandeel van de bevolkingsgroepen jongeren en adolescenten het laagst.
Met behulp van een effectenanalyse van de sociaal-demografische ontwikkelingen betreffende de mobiliteit, is de mobiliteitsbehoefte in 2040 voor de verschillende landelijke gebieden in provincie Limburg in beeld gebracht. Aan de hand van de effectenanalyse is geconcludeerd dat in het jaar 2040 in de landelijke gebieden in de provincie Limburg meer behoefte zal zijn aan vraagafhankelijke vervoersvormen. Naar verwachting zal in de toekomst de vraag naar vraagafhankelijke vervoersvormen in de landelijke gebieden in de regio Limburg gaan toenemen. De verwachting is ook een toename van het autogebruik, met als gevolg een groot effect op de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid op lokaal niveau in de landelijke gebieden.
Er zijn drie alternatieven geformuleerd. Deze dienen als praktische en toepasbare oplossingen voor de toekomstige uitdagingen.
Aan de hand van een toetsing kwam naar voren dat mobiliteitsmanagement de beste optie is om de toekomstige uitdaging aan te pakken.
Er wordt aanbevolen om mobiliteitsmanagementmaatregelen op te nemen als speerpunt en als beleidsuitgangspunt in het volgende Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Limburg. Er wordt aanbevolen om mobiliteitsmanagementmaatregelen te nemen die een stap verder gaan dan normaal. Hiermee wordt bedoeld dat de toekomstige vervoersvraag in de landelijke gebieden in Limburg beter beheerd en gecoördineerd kan worden aan de hand van de actuele situatie die zich afspeelt. Enkele ingrijpende maatregelen die genomen kunnen worden, zijn:
• De doelgroep volwassenen stimuleren om gebruik te gaan maken van de elektrische fiets.
• Carpoolen op buurtniveau stimuleren.
Er wordt ook aanbevolen om maatwerkvervoersmogelijkheden gebruiksvriendelijker en transparanter te maken. Er wordt aanbevolen om te investeren in maatwerkvervoer in de landelijke gebieden in provincie Limburg. Er wordt aanbevolen om de inwoners in de landelijke gebieden in provincie Limburg te stimuleren om meer gebruik te maken van het openbaar vervoer.
Er wordt verder ook aanbevolen om de communicatie tussen de provincie Limburg en gemeenten te versterken. Een goede communicatie tussen de provincie en gemeenten is van belang. Deze dient te worden beschermd en verbeterd om zaken met betrekking tot de toekomstige vervoersvraag correct af te handelen. De communicatie tussen deze twee actoren kan worden beschermd door de bestaande organisatie te verslanken. Dit is de aanzet om betere kwaliteit van verkeer en vervoer op de markt te brengen.
Andere mogelijkheden waarop de communicatie kan worden beschermd, is door te investeren in bijscholing en door te vereenvoudigen van de kennis betreffende verkeer en vervoer.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingRuimtelijke Ordening en Planologie
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnerKennisplatform CROW
Datum2015-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk