De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De persoonlijke aansprakelijkheid van de directeur-grootaandeelhouder (DGA): Een onderzoek naar de valkuilen van een dubbelfunctie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De persoonlijke aansprakelijkheid van de directeur-grootaandeelhouder (DGA): Een onderzoek naar de valkuilen van een dubbelfunctie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
De DGA neemt in het vennootschapsrecht een bijzondere positie in, omdat hij zowel
grootaandeelhouder als bestuurder van een B.V. is. Hij vervult dus een dubbelrol. In beginsel
is de B.V. exclusief aansprakelijk voor de schulden die ontstaan. Wanneer de DGA echter
bepaalde handelingen verricht c.q. nalaat waardoor de B.V. of derden schade lijden die aan
de DGA ernstig te wijten is, is niet de B.V. maar de DGA persoonlijk aansprakelijk. Er zijn
verschillende soorten aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden, maar deze zijn echter
op een onoverzichtelijke manier in verschillende wet- en regelgeving ondergebracht. Het
doel van dit rapport is dan ook: het opleveren van een rapport waarin de aansprakelijkheden
en verantwoordelijkheden van de DGA op een overzichtelijke manier weergeven zijn waarbij
de DGA geadviseerd wordt om bepaalde handelingen te doen c.q. na te laten zodat hij niet
persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden. De persoonlijke aansprakelijkheid wordt
onderverdeeld in interne- en externe aansprakelijkheid. Bij interne aansprakelijkheid is de
DGA tegenover de B.V. gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen
taak. De DGA dient handelingen te verrichten die elk redelijk handelend bestuurder onder
dezelfde omstandigheden zou hebben verricht. Wanneer de DGA dit niet doet en hem een
ernstig verwijt kan worden aangemerkt, kan hij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.
Naast deze interne aansprakelijkheid kan de DGA ook tegenover derden aansprakelijk
worden gesteld. De DGA kan rechtshandelingen namens de B.V. i.o. aangaan, maar blijft
hiervoor persoonlijk aansprakelijk totdat de B.V. de rechtshandeling bekrachtigt. Ook na
deze bekrachtiging kan de DGA persoonlijk aansprakelijk worden gesteld wanneer de DGA
wist of kon weten dat de B.V. de verplichtingen niet zou kunnen nakomen. Daarnaast moet
de DGA de B.V. zo spoedig mogelijk inschrijven en ervoor zorgen dat de B.V. over een
minimumkapitaal van € 18.000,- beschikt en 25% van het nominale bedrag op het geplaatste
kapitaal is gestort. Zolang hier niet aan wordt voldaan, is de DGA persoonlijk aansprakelijk
voor alle schulden die in deze tussentijd ontstaan. Wanneer de B.V. volgestorte aandelen wil
verkrijgen moeten bepaalde voorwaarden in acht genomen worden. Wanneer de B.V. is strijd
met deze voorwaarden handelt is de verkrijging nietig en is de DGA tegenover de
vervreemder te goeder trouw die schade lijdt persoonlijk aansprakelijk. Wanneer de B.V. in
een betalingsonmacht situatie terecht, is het van groot belang dat de DGA deze onmacht
tijdig en volledig bij de fiscus c.q. het bedrijfstakpensioenfonds meldt. Wanneer hij dit niet
doet loopt hij een zeer grote kans om door de fiscus c.q. het bedrijfstakpensioenfonds
persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld. Daarnaast kan de DGA wanneer de B.V. failliet
verklaard is persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle schulden die in het
faillissement onbetaald zijn gebleven. Wanneer de DGA een onbehoorlijke boekhouding
bijhoudt of de jaarrekening niet openbaar maakt heeft de DGA zijn taak kennelijk
onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke
oorzaak van het faillissement is. Ook wanneer door de jaarrekening, door tussentijdse cijfers
of door het jaarverslag een misleidende toestand van de B.V. wordt gegeven is de DGA
tegenover derden persoonlijk aansprakelijk voor de schade die derden hierdoor hebben
geleden. Naast deze interne- en externe aansprakelijkheid gelden voor de DGA nog enkele
specifieke bepalingen zoals het vastleggen van rechtshandelingen die niet tot de gewone
bedrijfsuitoefening van de B.V. behoren. Wanneer dit niet gebeurt, kunnen deze
rechtshandelingen vernietigd worden. Daarnaast is de DGA vertegenwoordigingsonbevoegd
wanneer sprake is van een tegenstrijdig belang. De AvA moet in dit geval iemand aanwijzen
om de B.V. bij de rechtshandeling te mogen vertegenwoordigen. Tot slot dient de DGA bij
het aangaan van een rechtshandeling rekening te houden met de nachgründungsregeling.
De B.V. mag immers na oprichting niet zomaar privé-goederen van de DGA kopen. De DGA
kan tot slot door de individuele schuldeiser persoonlijk aansprakelijk worden gesteld op
grond van onrechtmatige daad en door het OM strafrechtelijk worden aangepakt. De DGA
kan in veel gevallen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Het risico om persoonlijk
aansprakelijk te worden gesteld mag en moet niet onderschat worden. Het is zeer belangrijk
dat de adviseurs van de DGA's voldoende op de hoogte zijn van de verantwoordelijkheden
en aansprakelijkheden die de DGA's bij hun functie-uitoefening hebben en zodoende hun
DGA klanten hiervan goed op de hoogte kunnen stellen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnerBos & De Jongh Juristen B.V.
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk