De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Transmit" : Berekening verwachte absolute energiegebruik voor woonfuncties & inzichtelijk maken van verbeterstappen volgens de Trias Energetica

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Transmit" : Berekening verwachte absolute energiegebruik voor woonfuncties & inzichtelijk maken van verbeterstappen volgens de Trias Energetica

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van Adviesburo Nieman B.V. te Zwolle is onderzoek verricht naar de relatie
tussen het verwachte absolute energieverbruik in de woningbouw en de Trias
Energetica. Op basis van dit onderzoek is een rekenmodel ontwikkeld dat het energieverbruik
op basis van de gekozen Trias Energetica strategie berekent.
Uit ervaringen binnen Adviesburo Nieman is gebleken, dat er in de praktijk gevraagd
wordt naar berekeningen van het verwachte absolute energieverbruik. Opdrachtgevers
en ontwerpers willen graag weten wat de kosten en baten zijn van bijvoorbeeld:
een hogere Rc-waarde, een lagere U-waarde, het wijzigen van de oriëntatie van de
woning, enz.
Om de vraag naar het verwachte absolute energieverbruik te kunnen beantwoorden
is onderzocht welke (steden-) bouwkundige- en installatietechnische eigenschappen
invloed hebben op het energieverbruik. Deze eigenschappen zijn conform de drie
stappen van de Trias Energetica in een model verwerkt zodat de gedachte achter de
Trias Energetica gevisualiseerd wordt.
Naast de kosten die gepaard gaan met het energieverbruik heeft het energieverbruik
ook gevolgen voor het klimaat. Energie wordt namelijk vooral verkregen uit de verbranding
van fossiele brandstoffen, hierbij komt CO2 vrij. De CO2-emissie komt in de
atmosfeer en vormt als het ware een deken om de aarde heen waardoor de warmte
op aarde langer wordt vastgehouden en de aarde opwarmt (broeikaseffect). Door het
opwarmen van de aarde is er een toename van: hittegolven, overstromingen, smeltende
gletsjers, etc. te verwachten.
De Nederlandse overheid is op verschillende niveaus actief om dit broeikaseffect tegen
te gaan. Op mondiaal niveau heeft Nederland getekend voor het Kyoto Protocol
dat als doel heeft de emissie van de broeikasgassen te reduceren.
Op Europees niveau heeft Nederland zich te houden aan de EU-richtlijn Energieprestaties
van gebouwen (EPBD, 2009/91/EG). Het doel van de richtlijn is het verminderen
van het energieverbruik.
Op landelijk niveau zijn de eisen die de Nederlandse overheid stelt aan energieverlies
in de woningbouw vastgelegd in de Woningwet. De Woningwet stuurt het Bouwbesluit
aan.
Om een energetisch zo optimaal/efficiënt mogelijke woning te ontwikkelen is een studie
uitgevoerd naar een aantal bekende duurzame strategieën, namelijk: Trias Energetica,
Cradle to Cradle en de 4P Tetraëder. Ondanks het feit dat de strategieën allemaal
hetzelfde doel hebben, zijn er toch enige verschillen in de benadering ervan.
In de Cradle to Cradle-strategie komen fossiele brandstoffen niet ter sprake. Dit is
goed om naar te streven, maar fossiele brandstoffen worden in de huidige woningen
nog wel verbruikt. Dit blijkt wel uit de drie-stappen-strategie van de Trias Energetica.
De 4P Tetraëder richt zich op duurzame ontwikkeling en is op het niveau van enerBerekening
Trias Energetica score
-4-
gieverbruik in de woningbouw niet te vergelijken met Cradle to Cradle en de Trias
Energetica. Voor het energetisch zo optimaal/efficiënt mogelijk ontwerpen van een
woning in de huidige woningmarkt is de Trias Energetica hierdoor de meest passende
strategie.
Met het gegeven dat de Trias Energetica de meest passende strategie is om tot een
energetisch zo optimaal/efficiënt mogelijke woning te komen, is er studie gedaan
naar diverse rekentools die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn. In de praktijk
blijkt dat de tools voor het toetsen vaak worden gebruik als ontwerptool. De koppeling
van een rekentool aan de Trias Energetica zoals in de ontwikkelde tool is gedaan
(TRANSMIT genaamd) is uniek en daarmee vernieuwend en resulteert in een duidelijk inzicht van de optimale energetische maatregelen.
Om te beoordelen welke (steden-)bouwkundige en installatietechnische eigenschappen
voor een zo energetisch optimaal/efficiënt ontwerp en gebruik van een woning
zorgen, zijn alle energieposten in "TRANSMIT" gezet. Aan de hand van referentiewoningen
kan beoordeeld worden of een bepaalde eigenschap veel invloed heeft op
het energieverbruik in een woning. Door alle mogelijke variaties na te lopen kan geconcludeerd
worden of een eigenschap veel invloed heeft op het energetisch optimaal/
efficiënt ontwerp en gebruik van een woning.
Om tot een Trias Energetica score te komen zijn alle energieposten verdeeld over de
drie stappen van de Trias Energetica. Om tot een score te kunnen komen moet er
een uitgangspunt gecreëerd worden. Het uitgangspunt is de ingevoerde woning.
Door deze woning (uitgangspunt) energetisch te verbeteren zullen de stappen van de
Trias Energetica gevisualiseerd worden.
Om een goede uitspraak te kunnen doen over de kosten die gemaakt moeten worden
voor een investering is er gebruik gemaakt van de netto contante waarde. Door
middel van de netto contante waarde kan een uitspraak worden gedaan als er een
keuze moet worden gemaakt tussen verschillende investeringen met een lange looptijd.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingBuilt Environment & Transport
PartnersAdviesburo Nieman B.V., Zwolle
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk