De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Resultaatgericht samenwerken:

Efficiënter en effectiever voorbereidingsproces

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Resultaatgericht samenwerken:

Efficiënter en effectiever voorbereidingsproces

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door veranderingen in de onderhoudsmarkt heeft er de laatste jaren een verschuiving plaats gevonden
in de verschillende aanbestedingsvormen. Opdrachtgevers hunkeren naar efficiënte en effectieve
samenwerkingsverbanden met opdrachtnemers, zodat zij betaalbare huurwoningen aan de sociale
doelgroep kunnen bieden. Resultaatgericht samenwerken (RGS) is een inkoopvorm dat perspectief
biedt om deze vraag van de opdrachtgever te realiseren. Het is een manier om een efficiëntieslag te
maken op het gebied van onderhoud en het beheersen van kosten. Veel opdrachtgevers hebben de
stap genomen om (een deel van) het bezit / de verhuureenheden te onderhouden middels RGS. Echter
brengt de systematiek een aantal veranderingen met zich mee voor alle betrokkenen in vergelijking
met andere inkoopvormen. Daarnaast vergt het tijd om de systematiek optimaal in de organisatie te
implementeren.
Hagemans Vastgoedonderhoud is een onderhoudsbedrijf dat zich richt op het onderhouden van
vastgoed in opdracht van opdrachtgevers. Enkele jaren geleden heeft Hagemans besloten om onder
andere middels RGS te kunnen opereren. De eerder uitgevoerde RGS-projecten verliepen naar eigen
zeggen bij deze organisatie niet optimaal. Om deze redenen vermoeden ze dat het RGSvoorbereidingsproces
efficiënter en effectiever uitgevoerd kan worden.
Het onderzoek is gericht op het voorbereidingsproces van RGS. Hieronder vallen de initiatieffase,
planontwikkeling, planuitwerking en voorbereiding. Door eerder genoemde redenen is de volgende
onderzoeksvraag geformuleerd:
‘’Hoe verhoudt het voorbereidingsproces van de RGS-onderhoudsprojecten zich tot andere
onderhoudsbedrijven en kan dit efficiënter en effectiever?’’
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn er literatuur- en praktijkonderzoeken uitgevoerd.
Onderdeel van het praktijkonderzoek is een casus die is ontwikkeld om een deel van de
onderzoeksvraag beantwoord te krijgen. Middels de resultaten van de casus is er een representatief
beeld geschetst van het voorbereidingsproces bij Hagemans en externe opdrachtnemers. Uit deze
resultaten bleek dat de verhouding van het voorbereidingsproces bij Hagemans ten opzichte van
andere onderhoudsbedrijven ongeveer gelijk is. Echter zijn er een aantal onderhoudsbedrijven die het
voorbereidingsproces efficiënter en effectiever vervullen dan Hagemans, waarop een aantal
aanbevelingen zijn gebaseerd.
Naast de casus zijn er interviews afgenomen bij zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers, waaruit
signalen en bevindingen naar voren kwamen. Deze signalen en bevindingen vervullen een rol in het
voorbereidingsproces dat nog niet optimaal verloopt. Op deze signalen en bevindingen is een toetsing
gedaan met interne RGS-deskundige.
Op basis van de toetsing en overige relevante informatie zijn de volgende aanbevelingen voor een
efficiënter en effectiever voorbereidingsproces van RGS-onderhoudsprojecten naar voren gekomen:
- Er is een checklist opgesteld die als hulpmiddel dient bij het formuleren en doorvragen naar
de complex strategie, hiermee worden dubbelingen voorkomen;
- Bij de kick-off dienen alle betrokkenen meer aandacht te besteden aan de overlegmomenten,
deadlines en beslismomenten;
- Bij investeringsprojecten dient standaard een bewonersonderzoek af te worden genomen,
zodat er gerichter kan worden gewerkt en er meer draagvlak en klanttevredenheid ontstaat;
- De opdrachtnemer dient meer druk uit te oefenen op de opdrachtgever, zodat de loop- en
wachttijden verkort kunnen worden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingBouwtechnische Bedrijfskunde-Tilburg
PartnersAvans Hogeschool
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk