De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Positieve Gezondheid voor JGZ-professionals binnen de Publieke Gezondheid: een onderzoek naar de mening van doktersassistenten, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en artsen binnen de jeugdgezondheidszorg over het gedachtegoed Positieve Gezondheid.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Positieve Gezondheid voor JGZ-professionals binnen de Publieke Gezondheid: een onderzoek naar de mening van doktersassistenten, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en artsen binnen de jeugdgezondheidszorg over het gedachtegoed Positieve Gezondheid.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Positieve Gezondheid is een gedachtegoed, volop in de belangstelling maar nog weinig toegepast in de praktijk van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Hierbij ligt de focus minder op de afwezigheid van ziekten en aandoeningen en meer op de mogelijkheden van mensen om met deze tegenslagen om te gaan. GGD Nederland is er van overtuigd dat investeren in gezond gedrag loont, des te meer in dat van kinderen en jongeren. De omschakeling naar Positieve Gezondheid vergt echter een grote transformatie. Om dit te bevorderen is het zinvol om het draagvlak onder professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) te onderzoeken. In dit onderzoek wordt daarom gekeken in hoeverre de mening en werkwijze van JGZ-professionals aansluit bij het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Binnen dit onderzoek is gebruik gemaakt van een mixed method. Een vragenlijst en semigestructureerde interviews zijn ingezet om meningen en werkwijzen van JGZ-professionals in kaart te brengen. Het vragenlijstonderzoek is uitgevoerd binnen GGD West-Brabant (n=29) en GGD Groningen (n=68). De respons van de vragenlijst was 30.41%. De semigestructureerde interviews (n=12) zijn afgenomen binnen GGD West-Brabant.
Groningen en West-Brabant kennen in het gedachtegoed Positieve Gezondheid nagenoeg geen verschillen. 'Kwaliteit van leven' werd door beide GGD'en als meest belangrijk gevonden voor de gezondheid. 'Dagelijks functioneren' werd door beide GGD'en het minst belangrijk bevonden. 'Kwaliteit van leven' en 'mentaal welbevinden' worden tijdens de interviews de als belangrijkste dimensies aangegeven. Het minste belang werd toegekend aan de 'spirituele dimensie'. Uit de interviews bleek dat de professionals tijdens consultaties de dimensie 'mentaal welbevinden', die ze een van de belangrijkste vonden, het minst toe passen. Tien geïnterviewden waren van mening dat de dimensies onderling samenhangen en elkaar beïnvloeden.
Over het algemeen vonden de participanten alle dimensies van Positieve Gezondheid belangrijk (een gemiddelde van 7,36 op een schaal van 1 tot 9). Er is echter sprake van een verschil in de huidige werkwijze en de gewenste werkwijze. Op vier van de zes dimensies ('lichaamsfuncties', 'kwaliteit van leven', 'dagelijks leven' en 'sociaal-maatschappelijke participatie') wordt door de meeste geïnterviewden ingezet tijdens een consult. De participanten willen graag meer inzetten op 'mentaal welbevinden' en de 'spirituele dimensie' dan op dit moment gedaan wordt. Om Positieve Gezondheid te implementeren moet meer aandacht worden besteed aan de integratie in bestaande werkprocessen, scholing en intervisie voor werkbare tips en ideeën.


Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnerLectoraat Leven Lang in Beweging
Datum2018-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk