De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Educatief partnerschap

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Educatief partnerschap

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek binnen de Master Educational Needs betreft de begeleiding van een implementatie van een nieuwe ouderportal om te onderzoeken of dit een eerste stap in de goede richting kan zijn naar het vormen van een educatief partnerschap tussen leerkracht en ouder. Vanuit een nulmeting worden wensen en huidige hiaten in communicatie en betrokkenheid helder. Hieruit is de onderstaande onderzoeksvraag geformuleerd; Hoe kan ik, als intern begeleider, met behulp van de communicatieve interventie Parro, het team begeleiden volgens de theorieën van Furman & Ahola (2009) en Meij (2008) naar een educatief partnerschap met ouders, waarbij gezamenlijke verantwoordelijkheden en wensen worden afgestemd om de gevoelsmatige kloof tussen klas en thuis te verkleinen? Uit de nulmeting blijkt dat de ouders binnen de praktijkschool aanlopen tegen de leerkrachtafhankelijke communicatie. Er wordt geen doorgaande lijn in oudercommunicatie en ouderbetrokkenheid gevoeld. Daarbij komt dat zowel leerkrachten als ouders een kloof voelen tussen klas en thuis. De huidige ouderportal bemoeilijkt de dagelijkse en persoonlijke communicatie door technische aspecten. Voor dit onderzoek, waarbij een nieuwe interventie wordt geïntroduceerd, is er gekozen voor een actieonderzoek om de wensen van ouders en leerkrachten met betrekking tot het educatief partnerschap in kaart te brengen. Een kleine groep leerkrachten en ouders is gedurende een twee maanden durende pilot met de ouderportal Parro van ParnasSys aan de slag gegaan om de mogelijke voordelen te ontdekken. De begeleiding voorafgaande, tijdens en na afloop van de pilot periode richt zich op de beantwoording van de geformuleerde deelvragen. Wordt er een verschil gevoeld in communicatieve kloof tussen leerkracht en ouder? Welke verantwoordelijkheden hebben leerkrachten en ouders binnen een educatief partnerschap? Kortom, de weg richting een educatief partnerschap is veelomvattend. Dit onderzoek is slechts de start van dit traject. Tijdens het onderzoek bleek dat de pilot periode met de ouderportal Parro al de eerste positieve veranderingen te weeg bracht met betrekking tot de voelbare kloof. Voorafgaande aan de definitieve implementatie zijn er beleidsafspraken omtrent oudercommunicatie opgesteld met leerkrachten en ouders. Deze afspraken vormen de basis voor het afstemmen van verantwoordelijkheden. Aanbevolen wordt om met behulp van ouderroutines de weg richting een educatief partnerschap verder met leerkrachten en ouders te bewandelen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Educational Needs
Datum2019-04-29
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk