De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Puzzelen met je eigen oplossing: knelpunten en aanbevelingen omtrent oplossingsgericht bejegenen bij Dagbehandeling jongeen jeugd de Stegel

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Puzzelen met je eigen oplossing: knelpunten en aanbevelingen omtrent oplossingsgericht bejegenen bij Dagbehandeling jongeen jeugd de Stegel

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tender, een organisatie voor jeugdzorg en jeugdigen met psychische problemen in West Brabant, heeft in 2005 ervoor gekozen om in te gaan op inhoudelijke ontwikkeling. Er is besloten om een nieuwe methodiek te implementeren. Deze nieuwe methodiek, genaamd oplossingsgericht bejegenen, is een Tenderbrede invoering. In de oplossingsgerichte benadering wordt ervan uitgegaan dat elk mens beschikt over krachten, vaardigheden en talenten, waarmee hij in staat is om tot werkbare oplossingen te komen.
In 2007 zijn er cursussen gegeven aan de medewerkers van Tender, als basis voor de nieuwe werkwijze. Oplossingsgericht bejegenen is een nieuwe methodiek, waardoor er een nog een aantal knelpunten in zitten.
Dit onderzoek is gericht op de knelpunten van de methodiek oplossingsgericht bejegenen. De onderzoeksvraag:

Op welke manier zou de methodiek oplossingsgericht bejegen in de meest ideale vorm kunnen worden toegepast binnen de groepen waarin onderwijs wordt gegeven bij Dagbehandeling jongere jeugd de Stegel?

In het theoretische kader is aandacht geweest voor de verschillende onderdelen van deze methodiek, te weten: de geschiedenis van de methodiek, probleemgericht werken versus oplossingsgericht werken, basisregels, technieken, te nemen stappen volgens de stappendans, omgaan met verschillende cliënten en het specifiek werken met de methodiek gericht op kinderen. Hierbij komt ook de methodiek Kids' Skills aan het licht.
Daarnaast is er in het theoretisch kader ook een beeld geschetst van de afdeling Dagbehandeling jongere jeugd de Stegel binnen Tender.

Door middel van een enquête onder de pedagogisch medewerkers van de onderwijsgroepen en observaties in de groepen is gekeken hoe de medewerkers de methodiek tot op heden implementeren in het werkveld en welke knelpunten zich voordoen. Aan de hand van deze informatie zijn de volgende conclusies getrokken:

Er wordt al hard gewerkt met de methodiek oplossingsgericht bejegenen. Er is al een hoop zichtbaar. Maar veel pedagogisch medewerkers ervaren dit zelf nog niet. Waarschijnlijk door de grote overlap die de methodiek oplossingsgericht bejegenen heeft met de methodiek competentiegericht werken. Wat zich ook richt op het positieve en het vergroten van de krachten.
Er zijn echter nog een aantal knelpunten:

1. Pedagogisch medewerkers missen de aansluiting om met de methodiek aan de slag te gaan bij de kinderen.
2. Pedagogisch medewerkers ervaren bij sommige ouders frustraties omdat ze op een andere manier behandeld worden dan ze verwachten.
3. Pedagogisch medewerkers geven aan het jammer te vinden dat de leerkrachten de cursus niet hebben gevolgd.
4. Voor veel pedagogisch medewerkers is de methodiek niet duidelijk zichtbaar op de werkvloer. Daarnaast vinden veel pedagogisch medewerkers dat de methodiek hen nog niet eigen is.

Om deze knelpunten aan te pakken, zijn verschillende aanbevelingen gedaan, deze zijn als volgt:

Advies op knelpunt 1: Biedt alle pedagogisch medewerkers de methodiek Kid's Skills aan. Ook bij deze methodiek blijft het belangrijk dat het kind taalvaardig is. Maar het geeft ook een hoop tips, waardoor het werken met deze methodiek aantrekkelijker wordt.

Advies op knelpunt 2: Aan het einde van het kennismakingsgesprek zijn de wensen en de grenzen vanuit alle betrokken partijen besproken en genoteerd.
Door verwachtingen uit te spreken naar elkaar, weet een ieder die deelneemt aan de gesprekken wat het doel is van deze gesprekken en kan er rekening worden gehouden met elkaars wensen en grenzen.

Advies op knelpunt 3: Leerkrachten binnen onderwijsteams bij Dagbehandeling jongere jeugd de Stegel nemen deel aan de cursus oplossingsgericht bejegenen.

Advies op knelpunt 4: Door frequenter bijeenkomen van leergroepen aan te bieden aan de pedagogisch medewerkers worden zij vaker gestimuleerd om aan de slag te gaan met oplossingsgericht bejegenen.

Advies op knelpunt 4: Tijdens iedere werkbespreking en afstemmingsoverleg wordt een casus besproken aan de hand van oplossingsgericht bejegenen.

Advies op knelpunt 4: Het houden van een studiedag/ jaarlijkse bijeenkomst met andere locaties voor het uitwisselen van informatie gericht op het oplossingsgericht bejegenen. Daarnaast is het interessant en leerzaam om naast de uitwisseling van ervaringen, zelf ervaring op te doen door mee te draaien in verschillende groepen. Deze collegiale consultaties kunnen zowel op de eigen locatie als op andere locaties.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk