De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Door begeleiding naar diepgang

Begeleiding van de implementatie van de methode Estafette op OBS de Duizendpoot

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Door begeleiding naar diepgang

Begeleiding van de implementatie van de methode Estafette op OBS de Duizendpoot

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit meesterstuk ben ik aan de slag gegaan met de onderzoeksvraag: "Hoe kan ik als intern begeleider de implementatie van de methode Estafette in de groepen vier tot en met acht van OBS de Duizendpoot locatie Lindenheuvel begeleiden?" In hoofdstuk 2 heb ik beschreven dat de onderzoeksvraag voortkomt uit de directie (planmatig de methode implementeren) en het team (ondersteuning bieden bij de implementatie met aandacht voor de ervaringen in de praktijk). Tevens heb ik de kwaliteitszorg van de Duizendpoot beschreven en hierin het onderzoek geplaatst. Het onderzoek kan hierbij ondersteunen om meer planmatig volgens de PDCA cyclus te werken bij implementatie- en ontwikkeltrajecten. In hoofdstuk 3 heb ik de onderzoeksvraag verder geoperationaliseerd. Het belang van het onderzoek is er vooral voor OBS de Duizendpoot; met het onderzoek wil ik een impuls geven aan de kwaliteitszorg met betrekking tot implementatie- en ontwikkeltrajecten door meer planmatig te werken. Heel concreet geldt dit voor het onderwijs in technisch lezen. Daarnaast is er het onderzoek van belang voor mijn eigen ontwikkeling: hoe kan ik als intern begeleider vorm geven aan het begeleidingsplan en in goede mate aansluiten. De maatschappelijke relevantie is hieraan gekoppeld. Kwalitatief beter onderwijs leidt tot betere resultaten. Dit is positief voor de leerlingen, maar ook ter verantwoording naar de inspectie (maatschappij). Nieuwswaarde voor andere scholen is er doordat scholen die met een zelfde onderwerp bezig zijn een idee kunnen krijgen van hoe je traject vorm kunt geven door in te spelen op de vragen en behoeften van de leerkrachten. In hoofdstuk 4 heb ik beschreven dat ik een actieonderzoek uitvoer. Ik heb het theoretisch kader vormgegeven door informatie te verzamelen over achtergronden met betrekking tot technisch lezen, opbrengsten, leiderschapsstijlen, kwaliteitszorg, het begeleiden van veranderingsprocessen en teamleren. In hoofdstuk 5 heb ik twee deelvragen uitgewerkt: "Wat zijn de begeleidingsbehoeften van de leerkrachten bij de implementatie van de methode Estafette?" "Hoe ervaren alle betrokkenen mijn manier van begeleiden van het implementatietraject?" Beide deelvragen heb ik onderzocht door middel van bronnen- en methodetriangulatie om de validiteit van het onderzoek te vergroten. Bij de eerste deelvraag heb ik bij de 5 leerkrachten die ik begeleid heb een vragenlijst en groepsinterview afgenomen om de vragen en behoeften te verhelderen en om het teamleren te kunnen stimuleren. Met de directeur heb ik gekeken naar aspecten op schoolniveau die met dit onderwerp te maken hebben: planmatig werken, doorgaande lijn, opbrengstgerichtheid en ruimte om praktijksituaties uit te wisselen en vragen te kunnen stellen. Daarnaast heb ik de aandachtspunten bestudeerd die uit de kennismakingsgesprekken van de directeur naar voren kwamen. Naar aanleiding van de resultaten van de eerste deelvraag heb ik een plan opgesteld voor de begeleiding op team- en individueel niveau. Dit plan heb ik uitgevoerd en middels de tweede deelvraag heb ik dit plan geëvalueerd. Hierbij heb ik de teamleden bevraagd of de elementen die uit hun behoeften naar voren kwamen voldoende aan bod zijn gekomen en of de vorm aansloot bij hun begeleidingsbehoeften. Met de directeur heb ik gekeken of de hierboven genoemde aspecten voldoende zijn uitgewerkt in het begeleidingstraject. Middels de evaluaties van de begeleidingsmomenten uit mijn logboek heb ik deze gegevens aangevuld. In hoofdstuk 6 heb ik de conclusies en antwoorden op mijn onderzoeksvraag beschreven. Het antwoord op de onderzoeksvraag luidt: ik kan de implementatie van de methode vormgeven door aandacht te hebben voor 3 aspecten: de begeleidingsbehoeften (organisatie), de vakdidactische inhoud (de meer theoretische aspecten) en de leerkrachtgedrag gerelateerde inhoud (de praktijk). In dit hoofdstuk heb ik ook beschreven waar aanbevelingen voor mijzelf en de schoolorganisatie liggen. Voor mijzelf liggen die in het consequent planmatig handelen, nog meer de diepte ingaan wat betreft de praktijk en in mijn begeleiding meer inspelen op ieders betrokkenheid, activiteit en gelijke inbreng. Voor school liggen die in het borgen van de afspraken en de manier van werken, consequent planmatig trajecten plannen en uitvoeren en in het focussen op minder ontwikkelingen tegelijkertijd. Ik heb de mogelijkheden tot vervolgonderzoeken beschreven. Deze liggen in het borgen van het onderwijs en afspraken en in het meer planmatig vormgeven van de onderwijsorganisatie

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk