De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Welke ontwikkelingen moeten er binnen het team van zorglocatie Trainingshuis Acht gerealiseerd worden zodat de zorg goed blijft aansluiten bij de steeds zwaarder wordende doelgroep?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Welke ontwikkelingen moeten er binnen het team van zorglocatie Trainingshuis Acht gerealiseerd worden zodat de zorg goed blijft aansluiten bij de steeds zwaarder wordende doelgroep?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

H1: Probleemanalyse
De zorgkosten zijn onafgebroken aan het stijgen sinds
1998 (CBS, 2015). Om de zorg betaalbaar te kunnen
houden, heeft de overheid besloten te bezuinigen op de
zorg. Deze hervormingen zijn ingegaan vanaf 1 januari
2015. De zorgtaken zijn overgedragen van de overheid
naar de gemeenten. De gemeenten besluiten op welke
vorm van zorg een individu met een zorgvraag recht
heeft. Deze regels zijn strenger dan voor 1 januari
2015. Dit heeft als gevolg dat mensen langer thuis
moeten blijven wonen en vaker een beroep moeten
doen op het sociale netwerk om zorg te krijgen. (CIZ,
2015) Ook de zorg binnen instellingen is veranderd.
Men kan na 1 januari 2015 alleen met een zwaardere
beperking dan voorheen een indicatie krijgen om in een
instelling te kunnen wonen. Dit heeft gevolgen voor de
cliënt, maar ook voor de zorgverleners die binnen de
instellingen werken. Zij krijgen te maken met een
steeds zwaarder wordende doelgroep, maar ook met
vermindering van personeel tijd. (Rapport Federale
Opvang Monitor decentralisaties, 2015) In dit
onderzoek wordt onderzocht wat er moet gebeuren
binnen een instelling om als zorgteam te kunnen blijven
meebewegen met de veranderende doelgroep, zodat
goede zorg gegarandeerd kan blijven. Dit is
geformuleerd in de volgende hoofdvraag:
H2: Theoretisch kader
Het theoretisch kader is opgebouwd uit theorieën over
het bieden van goede zorg (Baars et al., 2006) en de
relatie met het goed functioneren van een zelfsturend
team (Van Amelsfoort). Onderzoek heeft uitgewezen
dat goede zorg pas geboden kan worden als het team
op een juiste manier functioneert. (Vissers, 2014)
Daarnaast wordt de competentiegerichte methodiek
(Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 2008) en de
theorie van de empowerment (Scheffers, 2015)
besproken. De theorieën zijn met elkaar in dit hoofdstuk
verbonden. Alle subhoofdstukken in het theoretisch
kader dragen bij aan goede zorg.
H3: Methodologie
Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder een
respondentengroep van 9 personen binnen zorglocatie
Trainingshuis Acht, onderdeel van Lunetzorg. Er heeft
een kwalitatief onderzoek met een ondersteunende
topiclijst plaatsgevonden. Een kwalitatief onderzoek
was het meest passend bij dit onderzoek omdat de ‘de
vraag achter de vraag’ en de motiverende redenen van
respondenten van waarde waren voor dit onderzoek.
De interviews zijn auditief opgenomen met
toestemming van de respondenten. De interviews zijn
getranscribeerd en gecodeerd, waaruit de codeboom is ontstaan.
De codeboom is opgenomen in bijlage 3.
H4: Resultaten
Uit de resultaten is naar voren gekomen dat
respondenten ervaren dat er te weinig
gecommuniceerd wordt tussen teamleden. Ook het
geven van negatieve feedback is iets wat te weinig
gebeurd. Gekoppeld aan de theorie kan gesteld worden
dat de veiligheid binnen het team nog niet volledig
aanwezig is. Veiligheid in het team zorgt voor een
sociale omgeving waarin feedback gegeven kan
worden (Vissers, 2014). Opvallend is dat wel benoemd
wordt dat men fijn en prettig werkt in het team, maar als
het aankomt op het geven van feedback en
communiceren over hetgeen wat minder goed gaat, er
toch geen veiligheid genoeg is om dit voldoende te
kunnen uiten.
Er is door verschillende respondenten benoemd dat zij
een behoefte hebben aan het opfrissen van de cursus
‘ZIEN’, om de bekwaamheid ten opzichte van de steeds
zwaarder wordende doelgroep te vergroten.
H5: Conclusie en aanbevelingen
Vanuit de deelvragen is een antwoord op de
hoofdvraag geformuleerd. Er is geconcludeerd dat
veiligheid binnen het team het overkoepelende thema is
die bijdraagt aan het verbeteren en het blijven bieden
van goede zorg. Onder andere de communicatie en het
geven van feedback is nog niet zo aanwezig zoals dit
zou moeten zijn binnen het team. Aan de basis van het
geven van feedback staat veiligheid creëren binnen het
team. Uit onderzoek is gebleken dat een sociale
omgeving binnen een zelfsturend team draagt bij aan
betere zorg. (Vissers, 2014)
Om veiligheid binnen het team te kunnen waarborgen,
dient het team als geheel te blijven reflecteren op het
handelen (Savage, 2015). Ook is het van belang om als
zelfsturend team te werken aan teambuilding om het
groepsgevoel te versterken. (Van Amelsfoort, 2015)
H6: Discussie
Wegens de relatief kleine respondentengroep van 9
personen binnen een afdeling voor jongvolwassenen
met een verstandelijke handicap kan het zijn dat
eenzelfde onderzoek binnen een andere instelling,
andere resultaten geeft.
De theorieën uit het theoretisch kader en de
probleemanalyse representeren de veranderingen in de
zorg, het bieden van goede zorg en het inzetten van
methodieken zoals empowerment en de
competentiegerichte methodiek. Deze zijn wel
toepasbaar op andere organisaties en doelgroepen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingSociale Studies
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
AfstudeerorganisatieLunetzorg, Trainingshuis Acht
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk