De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het opbouwen van een sociaal netwerk in een nieuwe cultuur

Een onderzoeksrapport over de begeleiding van statushouders van 15 tot en met 20 jaar oud bij het opbouwen van een sociaal netwerk in gemeente Best, om eenzaamheid te voorkomen of verminderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het opbouwen van een sociaal netwerk in een nieuwe cultuur

Een onderzoeksrapport over de begeleiding van statushouders van 15 tot en met 20 jaar oud bij het opbouwen van een sociaal netwerk in gemeente Best, om eenzaamheid te voorkomen of verminderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In Nederland is 49% van de statushouders eenzaam (EenVandaag, 2017). Ook bij organisatie x wordt dit door zowel vluchtelingenwerkers als jongerenwerkers gesignaleerd en blijkt dat statushouders van vijftien tot en met twintig jaar in gemeente Best er niet in slagen een sterk sociaal netwerk op te bouwen met Nederlandse leeftijdsgenoten. Deze organisatie voert opdrachten van de gemeente uit met behulp van gemeentelijke subsidies. Er is sprake van tijdsdruk en een beperkt budget om mee te werken. Dit zorgt ervoor dat de vluchtelingenwerkers niet weten hoe zij voldoende begeleiding aan de doelgroep kunnen bieden bij het opbouwen van een sociaal netwerk in de gemeente Best om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen. Het doel van dit kwalitatieve onderzoek is het verkrijgen van kennis en inzicht in de manier waarop de doelgroep begeleid kan worden hierbij. De verkregen kennis en inzichten kunnen vluchtelingenwerkers van organisatie x handvatten bieden om eenzaamheid onder de doelgroep te voorkomen of te verminderen binnen de beschikbare uren en het beschikbare budget. Hierbij is de volgende hoofdvraag geformuleerd: ‘Op welke manier kunnen vluchtelingenwerkers van organisatie x binnen de beschikbare uren en het beschikbare budget statushouders van vijftien tot en met twintig jaar begeleiden bij het opbouwen van een sociaal netwerk in de gemeente Best, om eenzaamheid onder deze doelgroep te voorkomen of te verminderen?’. Aan de hand van drie deelvragen zijn de knelpunten en mogelijkheden binnen de organisatie, de benodigdheden van de doelgroep en de benodigde competenties waarover vluchtelingenwerkers dienen te beschikken om de doelgroep te kunnen begeleiden, onderzocht.
Er zijn tien semigestructureerde interviews afgenomen bij twee respondentgroepen, om beide deelpopulaties van dit onderzoek te kunnen vertegenwoordigen. Deze deelpopulaties zijn de vluchtelingenwerkers van organisatie x en de doelgroep. Voor deze interviews zijn topiclijsten gebruikt die voortkomen uit het theoretisch kader waarin verdiepende theorieën in relatie tot het onderzoeksthema beschreven staan. De verkregen data uit de interviews is geanalyseerd aan de hand van open, axiale en selectieve codering. De onderzoeksresultaten zijn onder de drie deelvragen van dit onderzoek geplaatst, waarna ook conclusies beschreven zijn aan de hand van deze resultaten. De belangrijkste bevinding die uit de onderzoeksresultaten naar voren is gekomen, is het feit dat het grootste knelpunt waarmee de organisatie te maken heeft, de beperkte tijd is. Uit dit onderzoek is dan ook gebleken dat de begeleiding van de doelgroep bij het opbouwen van een sociaal netwerk in de gemeente Best om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen niet mogelijk is binnen de huidige beschikbare tijd en het beschikbare budget. Er is namelijk gebleken, vanuit zowel de onderzoeksresultaten als de theoretische verdieping, dat deze begeleiding focus op ieder individu vraagt. Dit vraagt om meer investering dan momenteel mogelijk is bij organisatie x.
Kennis over de culturele achtergronden, kenmerken, hulpvragen en situaties van iedere individuele statushouder is nodig, wat wederom tijd vergt. Effectieve houdingen, eigenschappen en doelgroepsbenaderingen zijn genoemd en verschillen tevens per persoon. Gebleken is dat vooral het opbouwen van een vertrouwensband met de doelgroep van groot belang is. Er is geconcludeerd dat de prioriteiten voor deze organisatie niet bij de manier van begeleiden liggen, maar bij de belemmeringen zoals de beperkte tijd en het beperkte budget, die de begeleiding momenteel tegenhouden. Daarom kunnen aan de hand van dit onderzoek geen aanbeveling gedaan worden om de nodige begeleiding te kunnen bieden binnen de huidige situatie. Wel zijn er aanbevelingen gedaan om de huidige werksituatie te kunnen verbeteren op het gebied van het verleggen van accenten, het optimaliseren van de samenwerking met het jongerenwerk van organisatie x en het omgaan met tijdsdruk. Ook is aanbevolen in overleg te gaan met de gemeente, om vervolgstappen te zetten richting de nodige begeleiding, wanneer mogelijk.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingSociale Studies
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Datum2018-06-22
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk