De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:

Open access

Rechten:

Samenvatting

Agressie en veiligheid zijn binnen de gehandicaptenzorg thema’s die veel besproken worden, maar desondanks toch onderbelicht zijn. De agressie die zich voordoet bij mensen met een verstandelijke beperking is vaak niet gericht op de hulpverlener maar komt voort uit een gevoel van onveiligheid.

Binnen instelling X op dagbestedingslocatie Y is dit ook het geval, agressie vindt plaats terwijl het niet gezien wordt als agressie. Na een heftige escalatie moeten alle zeilen bijgezet worden om personeel op de groep te houden en de groep te blijven bezetten. Er heerst een onveilige sfeer en de kans bestaat dat de visie van de afdeling moet worden herzien. Mijn hoofdvraag is hier mede uit voort gekomen.

Wat heeft de sociaal agoog nodig om activiteitenbegeleiders te ondersteunen in het vergroten van de veiligheid tijdens de begeleiding van SZ-cliënten met agressieproblematiek in hun dagelijkse activiteiten?

Om een antwoord op de hoofdvraag te formuleren heeft er een kwalitatief onderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek heeft gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews met als basis het theoretisch kader. De interviews zijn afgenomen met de activiteitenbegeleider werkende binnen dagbestedingslocatie Y en regiebegeleiders die werkzaam zijn binnen SZ-groepen.

Opvallende bevindingen uit de resultaten waren dat de agressie in lage frequentie voorkwam, maar wel als heel heftig ervaren werd. Dat het coping mechanisme en het hebben van een dikke huid belangrijk is in het werk met SZ-cliënten. De beleving van agressie heel persoonlijk is en er na de interviews pas meer bewustwording was rondom normalisatie van agressie en de beleving van veiligheid.
Veiligheid is een belangrijk item binnen het onderzoek en dit blijkt ook uit de resultaten. Dit komt als een cirkel terug in het werken met de SZ-cliënten; is er een veilig werkklimaat, dan voelt de cliënt zich veiliger, zal er minder agressie plaats vinden waardoor de begeleider zich ook veiliger voelt en professioneel kan handelen. Ontbreek hier iets waardoor de cirkel wordt doorbroken dan levert dit onveiligheid op voor alle actoren in de cirkel.
De rol van de sociaal agoog zal dan ook vooral gericht moeten zijn op het positief waarborgen van deze cirkel. Enkele aanbevelingen die hiervoor zijn gedaan; het opstarten van een intervisie groep, beroepsprofiel inzetten als meetinstrument voor hulpverleners, sterke teambuilding, gedegen protocol rondom het aangaan van agressie confrontaties en fysieke weerbaarheid op cliëntniveau.
Alleen al door het houden van het interview is er een bewustwordingsproces ingang gezet. Het onderzoek zou in die zin bijdragen aan de probleemanalyse op macroniveau omdat deze uitkomsten meegenomen zouden kunnen worden in het kwaliteitskader, waardoor bewustwording landelijk ingezet zou kunnen worden. Het is onnodig en niet wenselijk dat personeel in de zorg voor verstandelijk beperkten heftige agressie incidenten als normaal gaan beschouwen.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Datum2020-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk