De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Communicatie binnen een dagbehandelcentrum

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Communicatie binnen een dagbehandelcentrum

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is tot stand gekomen uit opdracht van Dagbehandelcentrum Het Carre, onderdeel van Orthopedagogisch Centrum Brabant en middels grote persoonlijke betrokkenheid naar het onderwerp.
De onderzoeksvraag luidt als volgt:
"Op welke manier verloopt de communicatie tussen medewerkers van Dagbehandelingcentrum Het Carré en (allochtone) ouders waarvan hun kind onder behandeling staat bij Het Carré, en wat is er nodig om deze communicatie te optimaliseren?"

Deze hoofdvraag is onderverdeeld in verschillende deelvragen. De deelvragen hebben hun weerslag op het theoretische stuk (literatuuronderzoek) maar ook op het praktische deel (praktijkonderzoek).
Ter beantwoording van deze onderzoeksvraag en deelvragen is er (zoals eerder vermeld) uitgebreid literatuuronderzoek gedaan. Het literatuuronderzoek is met name gericht op een theoretische onderbouwing omtrent het onderwerp. Middels verschillende theoretische visies / definiëringen etc. komt er een duidelijk beeld naar voren betreffende de verschillende aspecten van communicatie, competenties welke noodzakelijk zijn om te komen tot optimale communicatie maar ook de term 'specifieke communicatie' komt om de hoek kijken.
Deze term doelt op de communicatie tussen groepsopvoeders (van Dagbehandelcentrum Het Carre) en ouders. Er is gekozen voor uitwerking van deze term, omdat het onderzoek specifiek gehouden wordt voor deze doelgroepen.
Ook het onderwerp 'Interculturele communicatie' komt binnen het literatuuronderzoek aan bod. Hiervoor is gekozen omdat, voor aanvang van het onderzoek, verschillende medewerkers van Het Carre hebben aangegeven vaker moeite te ondervinden in de communicatie met allochtone ouders. Een stuk theoretische onderbouwing omtrent deze specifieke doelgroep wordt daarom noodzakelijk geacht.

Het praktijkonderzoek is kwalitatief van aard. Het praktijkonderzoek is op dergelijke wijze vorm gegeven om een zo duidelijk mogelijk beeld weer te geven omtrent de beleving van zowel medewerkers als (allochtone) ouders.
Voor de medewerkers zijn schriftelijke vragenlijsten opgesteld welke voor een deel in zullen gaan op de kennis welke medewerkers bezitten over communicatie. Het andere deel heeft voornamelijk weerslag op de beleving van de medewerkers. Het gaat hier met name om hoe medewerkers zelf vinden dat zij communiceren, een stuk verantwoording over de manier van communiceren maar er is via de vragenlijsten ook een beroep gedaan op het denken van deze medewerkers. Hiermee wordt gedoeld op het feit dat medewerkers middels de vragenlijsten tot nadenken (over het verbeteren van de communicatie) worden gezet.
Ouders zijn mondeling en persoonlijk geïnterviewd. In het theoretische gedeelte is de situatie van 'hedendaagse ouders' beschreven om een duidelijk beeld weer te geven omtrent de te interviewen doelgroep. Op basis van (onder andere) deze gegevens is het interview opgesteld. Voor aanvang van de interviews is ouders schriftelijk om toestemming gevraagd. Ook deze interviews zijn met eenzelfde intentie opgesteld als voor de medewerkers; een stuk theoretische kennis van ouders omtrent communicatie en ook uitgebreide belevingsvragen / vragen over de wijze van communiceren van zowel medewerkers als ouders zelf.

Vanuit het praktijkonderzoek zijn verschillende conclusies naar voren gekomen. Deze zijn uitvoerig uitgewerkt in het hoofdstuk 'Conclusies'.
Als aansluiting op deze conclusies zijn een aantal aanbevelingen naar voren gekomen. Deze aanbevelingen dienen gezien te worden als een verweving van theoretische en praktische uitkomsten.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk