De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Obesitas een probleem in beweging: preventief en curatief bewegingsprogramma in huis, tuin en keuken (HTK)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Obesitas een probleem in beweging: preventief en curatief bewegingsprogramma in huis, tuin en keuken (HTK)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doel
Obesitas vormt een wereldwijd probleem. Het is aannemelijk dat de stijgende prevalentie van obesitas vooral moet worden toegeschreven aan een toenemende bewegingsarmoede in combinatie met een relatieve overconsumptie van voedingsmiddelen. Bestaande bewegingsprogramma's worden door personen met obesitas vaak als hoogdrempelig ervaren.
Doel van dit onderzoek is een laagdrempelig en effectief bewegingsprogramma te ontwikkelen met activiteiten die met relatief weinig tijd- en / of geldinvestering uit te voeren zijn, voor een positieve bewegingservaring zorgt en relatief eenvoudig in te passen is in het dagelijkse leven.
Methode
Voor het realiseren van dit ontwikkelproject is gekozen voor een literatuuronderzoek.
Een vereiste was dat de literatuur welke voor dit project is gebruikt, afkomstig is uit betrouwbare, wetenschappelijk onderbouwde literatuurbronnen. Alle artikelen zijn door twee personen beoordeeld op geschiktheid aan de hand van een opgesteld data-extractie formulier. Op basis van relevante gegevens uit de literatuurstudie is overzichtelijk gemaakt aan welke aspecten een effectief bewegingsprogramma voor personen met obesitas moet voldoen.
Resultaten
De zoekstrategie heeft geresulteerd in 46 artikelen. Op basis van de data-extractie werden er hiervan 27 als niet bruikbaar beoordeeld en 19 als bruikbaar. In totaal werden er 5 RCT's gevonden, hiervan waren er 3 bruikbaar en 2 niet bruikbaar. Er werden 15 systematic reviews gevonden, hiervan zijn er 8 beoordeeld als niet bruikbaar en 7 als bruikbaar.
In totaal werden er via de verschillende catalogi 9 bruikbare boeken gevonden, deze zijn aan de hand van de inclusiecriteria geselecteerd.
Conclusie
Een optimaal bewegingsprogramma voor personen met obesitas, bevat een aantal trainingsvariabelen. Er moet dagelijks minimaal 30 minuten fysieke activiteit met een matige intensiteit worden verricht om gezondheidsrisico's te verminderen en minimaal 60-90 minuten matige tot zware fysieke activiteit om te komen tot gewichtsreductie. Het is voor het trainingseffect niet noodzakelijk dat de hierboven beschreven trainingsduur aaneengesloten wordt uitgevoerd. Naarmate men vordert in het bewegingsprogramma worden de duur en intensiteit opgevoerd.
Om te voorkomen dat de vetvrije massa en daarmee het rustmetabolisme afneemt ten gevolge van gewichtsreductie, is het belangrijk om krachttraining te implementeren in het bewegingsprogramma. Tevens dient rekening gehouden te worden met een aantal psychische factoren, aangezien deze de therapietrouw en de bewegingservaring kunnen beïnvloeden. Trainingsprogramma's die zelfstandig thuis uit te voeren zijn leveren de beste resultaten, maar er wordt aanbevolen het programma uit te voeren onder periodieke supervisie van een deskundige.
Een optimaal effect met betrekking tot gewichtsreductie wordt bereikt wanneer fysieke activiteit wordt gecombineerd met een dieet en eventuele gedragstherapie.

Objective
Obesity has developed into a world-wide problem. It is plausible that the increasing prevalence of obesity can be attributed to the increasing lack of movement combined with a relative excess in food consumption. Obese people have experienced that the threshold to momentary existing exercise programs is too high. The objective of this study is to develop an effective and accessible exercise program for obese people, with activities which demand little extra investment in money or time, create a positive experience and fit relatively easily into the daily life routine.
Method
For the realisation of this project a literature study was performed. The literature has been selected out of reliable, scientific databanks. All articles were assessed on appropriateness by two people by means of a data-extraction form. Based on relevant information found in the literature study, the aspects which an effective exercise program for obese people has to contain were lined out.
Results
The literature search has led to 46 articles. The subsequent data-extraction resulted in 19 useful and 27 useless articles. A total amount of 5 RCT's was found, of which 3 were classified as useful and 2 as useless. A total amount of 15 systematic reviews was found, of which 7 were classified as useful and 8 as useless.
Books were selected by means of certain databanks and 9 usefull books were selected because they met the inclusion criteria.
Conclusion
An optimal exercise program for obese people contains a number of variable training aspects.
A minimum of 30 minutes of moderate physical activity has to be performed daily in order to decrease the risk of health problems related to obesity. A minimum of 60-90 minutes of moderate to intense physical activity has to be performed in order to obtain a weight reduction. It isn't necessary to perform the full duration mentioned above at once in order to accomplish significant results. The duration and intensity will be increased as the exercise program progresses.
To prevent a loss in fat free mass due to weight reduction and subsequently a loss in resting metabolism, it is important to implement resistance training into the exercise program.
Psychological factors have to be taken into account as well, as they can influence ones dedication to the program and the way one experiences exercising.
Exercise programs which can be followed at home independently accomplish the best results, but it is recommended to follow the program under regular supervision of a specialist.
An optimal result concerning weight reduction is accomplished by an exercise program combined with a diet and where necessary behavioural therapy.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk