De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Fysiotherapeutische overdracht naar de trainer bij patiënten met aspecifieke lage rugklachten

Fysiotherapeutische overdracht naar de trainer bij patiënten met aspecifieke lage rugklachten

Samenvatting

Aanleiding en doelstelling: Vanuit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat er verschillende knelpunten
kunnen zijn bij een overdracht tussen verschillende zorgverleners. Onbekend is of deze knelpunten van
toepassing zijn bij een fysiotherapeutische overdracht naar een trainer binnen een multidisciplinaire
eerstelijnspraktijk. In dit kwalitatieve onderzoek is onderzoek gedaan naar de ervaringen van
fysiotherapeuten en trainers bij de fysiotherapeutische overdracht bij patiënten met aspecifieke lage
rugklachten. Uit deze inventarisatie werden aanbevelingen gegeven passend bij deze overdracht.
Design: Kwalitatief beschrijvend onderzoek met semigestructureerde individuele interviews.
Setting: Multidisciplinaire eerstelijnspraktijk.
Methode: De deelnemers zijn geworven binnen de multidisciplinaire praktijk Formupgrade te Arnhem en
zijn geïncludeerd op de inclusiecriteria. De geselecteerde deelnemersgroep werd met een
informatiebrief geïnformeerd over het onderzoek, vervolgens zijn zij gevraagd een informed consent te
tekenen en zijn de individuele interviews afgenomen. De interviews zijn uitgevoerd op basis van de
vooraf opgestelde thema’s in de interviewguide: kennis, communicatie, registratie en organisatie. De
interviews zijn altijd door twee onderzoekers in de alledaagse werkomgeving van de deelnemers
2
afgenomen. De verzamelde data zijn getranscribeerd in Microsoft Word en gecodeerd, gecategoriseerd
en gethematiseerd in Atlas.ti.
Resultaten: De individuele interviews hebben plaatsgevonden met zeven trainers en vier
fysiotherapeuten. Vijf belangrijke thema’s kwamen naar voren die volgens de deelnemers een rol spelen
binnen de overdracht, namelijk: 1. kennis over aspecifieke lage rugklachten, 2. behandeling van
patiënten met aspecifieke lage rugklachten, 3. communicatie tussen de fysiotherapeut en trainer, 4.
registratie van de patiëntgegevens, 5. organisatie van de eerstelijnspraktijk. Uit dit onderzoek blijkt dat
er bijscholing gewenst is over aspecifieke lage rugklachten voor de fysiotherapeuten en de trainers.
Daarnaast dat er meer en duidelijker gecommuniceerd moet worden over de patiënt. Bovendien moet er
duidelijker en meer patiëntinformatie doorgegeven worden. Ten slotte wordt aangeraden dat er
duidelijke afspraken komen welke informatie wel of niet doorgegeven mag worden.
Conclusie: De fysiotherapeutische overdracht wordt verschillend ervaren door de deelnemers. Naar
aanleiding van dit onderzoek is aanbevolen dat er op het gebied van kennis over aspecifieke lage
rugklachten bijscholing gewenst is. Daarnaast is de wens dat er op een eenduidige manier behandeld,
geregistreerd en geadviseerd moet worden. Ook is er aanbevolen dat er vaker en op een structurele
manier gecommuniceerd moet worden. Tevens is er voorgesteld dat er meer interdisciplinaire afspraken
moeten komen zodat de interne communicatie verbeterd. Nader onderzoek over het effect en de
toepasbaarheid van deze aanbevelingen is gewenst. Verder zou het interessant zijn om te onderzoeken
of deze ervaringen en aanbevelingen ook in andere praktijken en/of met andere ziektebeelden naar
voren komen. Dit zou kunnen leiden tot verbeteringen in de fysiotherapeutische overdracht binnen
multidisciplinaire praktijken.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie Paramedische Studies
PartnerFormupgrade
Datum2016-01-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk