De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Evaluatie pijnbestrijding en - registratie bij volwassene op de afdeling IC

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Evaluatie pijnbestrijding en - registratie bij volwassene op de afdeling IC

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond
De aanleiding van dit kwaliteitsproject komt van de afdelingsleiding van de afdeling intensive care van het Radboudumc te Nijmegen. Vanuit de opdrachtgever en IC afdeling zijn verschil-lende problemen naar voren gekomen met betrekking tot de pijnmeting. Het is voor hen on-duidelijk hoe het protocol door de verschillende zorgprofessionals wordt opgevolgd.
Uit literatuuronderzoek blijkt dat pijn nog een groot probleem is dat veel voor komt in de ge-zondheidszorg.
Doel
De onderzoekers geven inzicht aan de IC van het Radboudumc in de compliantie ten aan-zien van het pijnprotocol onderverdeeld in pijnscore, interventies en evaluatie bij alle IC pati-enten van het Radboudumc.
Methode
Dit onderzoek is kwantitatief, het betreft een retrospectief dossieronderzoek van de patiënten op de vijf IC-units van het Radboudumc in de periode van 13 november tot en met 18 de-cember. De onderzoekers hebben door middel van een opgesteld databestand gemeten hoe het pijnprotocol wordt gehanteerd op de intensive care.
De totale onderzoekspopulatie bevat 203 patiënten en 604 waarnemingen, gebruik is ge-maakt van een gelegenheidssteekproef. Met behulp van SPSS is een data-analyse gemaakt. De interbeoordelaarbetrouwbaarheid is gewaarborgd doordat de onderzoekers elkaars data-gegevens checkte. De betrouwbaarheid van het data verzamelingsinstrument is gewaar-borgd door dit te laten controleren door de opdrachtgever en docentbegeleider. Daarnaast zijn controles uitgevoerd en zijn onafhankelijk dezelfde gegevens gecheckt door de onder-zoekers.
In de analyse fase werd ook de compliantie van het pijnprotocol bekeken. Uit de analyse van de variabele blijkt of de verpleegkundige het protocol heeft toegepast in de praktijk en ofwel de interventies en nametingen/evaluatie betrouwbaar zijn. Resultaten
De resultaten zijn opgedeeld per deelvraag. De resultaten van het dossieronderzoek worden overzichtelijk weergeven aan de hand van staafdiagrammen en tabellen.
Conclusie
De conclusie uit ons onderzoek is dat het pijnprotocol compliant is. De pijnmeting 51,3% juist is gemeten. Dit wil zeggen dat aantal keer dat de norm niet juist is gehanteerd nog erg hoog is. Als gekeken wordt naar aantal te hoge pijnscores in totaal 15,6% kan geconcludeerd wor-den dat dit percentage acceptabel is. Van de 362 te hoge pijn scores wordt bij 204 pijnscores geen interventie uitgevoerd, bij 145 alleen een interventie en bij 13 een interventie en name-ting. Er zijn significante verschillen vastgesteld tussen de diverse patiëntencategorieën. Bij de patiëntencategorie trauma wordt door de verpleegkundigen het pijnprotocol het slechts opgevolgd.
Aanbevelingen
De onderzoekers hebben de IC van het Radboudumc aanbevolen om een scholing te geven over het pijnprotocol en de verschillende meetinstrumenten. Tevens hebben zij aangeraden om de nametingstijd te verhogen of meer te werken volgende afspraken protocollair. Het op-zetten van een focusgroep is aanbevolen door de onderzoekers, zodat vanuit de verpleeg-kundigenpraktijk onduidelijkheden met betrekking tot het pijnprotocol van de IC naar voren komen. De opleiding verpleegkunde aan de HAN heeft als aanbeveling gekregen om een cursus over statistiek aan te bieden voor student onderzoekers.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2014-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk