De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vaststellen constructieve haalbaarheid vlakke brug Romein Beton

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vaststellen constructieve haalbaarheid vlakke brug Romein Beton

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Romein Beton vervaardigt traditioneel gewapende en voorgespannen prefab betonelementen voor
constructieve doeleinden. De producten van Romein Beton vinden hun toepassing voornamelijk in de
civiele techniek.
Regelmatig wordt Romein Beton door diverse opdrachtgevers benaderd met de vraag om een offerte
op te stellen voor een te leveren product. Deze offertes worden bij Romein Beton opgesteld door de
afdeling Verkoop, die de primaire taak heeft om, aan de hand van de door de opdrachtgever
verstrekte ontwerpspecificaties, de constructieve haalbaarheid en daarmee kosten, levertijd en
dimensies van het product vast te stellen. Wanneer het product een brug betreft, zal de afdeling
Verkoop aan de hand van een door de opdrachtgever verstrekte verkeersbelasting, wegbreedte en
overspanning, de constructieve haalbaarheid van een type brug met bijbehorende constructiehoogte
moeten vaststellen. Romein Beton acht het van belang dat de offerte snel, goedkoop en nauwkeurig
kan worden aangeboden. Het probleem is echter dat de afdeling Verkoop niet over voldoende kennis
en middelen beschikt om in een korte tijd de constructieve haalbaarheid vast te stellen.
Om deze reden heeft Romein Beton aangegeven behoefte te hebben aan een hulpmiddel. Hierbij
moet worden gedacht aan een draaggrafiek of draagtabel. Omdat er voor de afstudeeropdracht
maar een beperkte hoeveelheid tijd beschikbaar is, zal er slechts worden ingegaan op één type brug.
Romein Beton heeft hierbij aangegeven de voorkeur te geven aan de vlakke brug volgens het
zogenaamde contactliggersysteem. Deze geeft momenteel namelijk de meeste complicaties. De
vlakke brug volgens het zogenaamde contactliggersysteem is een massieve statisch bepaalde brug
die voornamelijk is bestemd voor kleine overspanningen tot 12,00 m en geschikt voor zowel zwaar
als licht verkeer. De brug is samengesteld uit afzonderlijk van elkaar in de productiehal vervaardigde
traditioneel gewapende liggers (tussen- en randliggers), die op de bouwlocatie naast elkaar worden
gelegd en door middel van voorspanning in de dwarsrichting tot één plaat worden afgespannen.
Voor de afstudeeropdracht zijn een aantal deelvragen opgesteld, waar middels het uitvoeren van een
aantal activiteiten antwoord op kon worden gegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt in de
onderdelen Vooronderzoek, Onderzoek en Verwerken onderzoeksgegevens. In het vooronderzoek is
als eerste stap de huidige rekenmethodiek voor de vlakke brug doorgrond. Dit is gedaan middels het
maken van een schaduwberekening van een door Romein Beton reeds uitgerekende brug. Nadat de
huidige rekenmethodiek was doorgrond zijn de variabelen die zich hierin bevinden geïnventariseerd.
In het onderzoek zijn de optimale waarden van de variabelen voor het hulpmiddel vastgesteld. Op
basis van interviews bleek van een aantal variabelen de waarde(n) te allen tijde vast te liggen of
konden deze worden gekozen op basis van de behoefte van Romein Beton. De beschikbare tijd voor
de afstudeeropdracht heeft hier ook een rol in gespeeld. Ook zijn een aantal variabelen naar voren
gekomen die zich voor het achterhalen van de optimale waarde leenden voor nader onderzoek. Dit
waren de variabelen belastingmodel vermoeiing, onderlangswapening en aanvangsvoorspankracht.
Nadat de waarden van de variabelen in het onderzoek waren vastgesteld kon worden begonnen met
het onderdeel Verwerken onderzoeksgegevens. Hierbij is de informatie voor het hulpmiddel
gegenereerd waarna deze kon worden ontwikkeld. Voor de vorm van het hulpmiddel is gekozen voor
een grafiek. Voor elk van de beschouwde vlakke bruggen is een aparte grafiek gemaakt. In totaal zijn
dit 20 stuks grafieken geworden waarmee het doel van de afstudeeropdracht is bereikt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerRomein Beton
Datum2016-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk