De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Comfort op drijvende eilanden

Een onderzoek naar de comfortaspecten op drijvende eilanden en een model toetsing aan de opgestelde comforteisen

Comfort op drijvende eilanden

Een onderzoek naar de comfortaspecten op drijvende eilanden en een model toetsing aan de opgestelde comforteisen

Samenvatting

Inleiding
Wereldwijd ontstaan ruimteproblemen in de deltasteden door onder andere zeespiegelstijging, toenemende migratie en klimaatverandering. Ook in het dichtbevolkte Nederland is hier sprake van, maar liefst 59% is gevoelig voor overstromingen. Hedendaagse methoden om dit tegen te gaan zijn op een dag misschien niet meer genoeg. Vanwege de ruimteproblemen is een nieuwe innovatie op gang gekomen: het bouwen op water. Blue21 is één van de bedrijven die werkt aan deze
ontwikkeling. Het concept ‘drijvende eilanden’ is nieuw en daarom liggen er nog veel vraagstukken open. Dit afstudeeronderzoek richt zich op de vraagstukken op het gebied van comfort.
Het onderzoek omvat het in kaart brengen van diverse factoren die invloed hebben op het comfort op drijvende eilanden. Op basis van deze factoren is een inschatting gemaakt van eisen die gesteld kunnen worden aan het toekomstige ontwerp voor een drijvend eiland.
Methode
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van deskresearch en exploratief onderzoek. Tijdens het deskresearch zijn diverse bronnen over comfort op schepen geraadpleegd en zijn de al verzamelde
gegevens van Blue21 geanalyseerd. Er is sprake geweest van exploratief onderzoek, aangezien er van tevoren geen gericht eindresultaat in zicht was. Het onderzoek bestaat uit twee delen: een theoretisch deel en een toetsing. In het theoretisch deel worden de factoren van comfort bepaald.
Op basis hiervan worden in het tweede deel suggesties voor eisen opgesteld, waaraan een model getoetst wordt.
Resultaat
De factoren die bijdragen aan comfortabel leven op een drijvend eiland zijn: frequenties van golven,
versnelling en hellingshoeken. Aan deze factoren zijn door het bekijken en vergelijken van bestaande
onderzoeken verschillende eisen opgesteld. Deze eisen dienen als richtlijn voor toekomstige ontwerpen. Voor frequenties tussen de 0,1 en 2 Hz geldt het volgende: de versnelling die mag plaatsvinden moet onder de 0,15m/s2 blijven. In deze frequentiereeks bestaat namelijk een grote
kans dat zeeziekte optreedt. Op drijvende eilanden is het de bedoeling dat zeeziekte voorkomen wordt. Voor een frequentie van 0,1 Hz en lager, is een maximale versnelling van 0,7 m/s2 acceptabel.
Bij een frequentie van 0,7 m/s2 kan 99% van de mensen nog blijven staan zonder steun nodig te hebben. Tot slot is voor een frequentie van 2 Hz of hoger een versnelling lager dan 0,14 m/s2 acceptabel om op lange termijn fysieke klachten te voorkomen.
De laatste factor die wordt besproken in dit onderzoek is de hellingshoek. De geschikte maximale hellingshoek, waarbij in dagelijks leven nog goed gefunctioneerd kan worden, is onderzocht door
middel van een experiment. In dit experiment is getest wanneer objecten gaan glijden. Daarnaast is
literatuuronderzoek verricht. Op basis hiervan is de voorkomende eis van een maximale helling van
2,0 graden opgesteld. Bij hogere waarden kan de veiligheid in het geding komen of een gevoel van onveiligheid optreden. De eisen zijn vervolgens getoetst aan een modeltest van MARIN. Hieruit bleek dat het model wat nu voor handen is, aan de eisen voldoet. Tijdens de modeltest is getoetst op drie verschillende golfhoogtes. Bij toetsing aan de opgestelde eisen bleek dat de versnellingen van het platform tijdens
alle golfcondities voldeden. De golven van 7,65 meter toonde een significant hogere versnelling dan de golven van 3,75 meter. Deze golfconditie had echter een andere periode waardoor hier de eis van
0,7 m/s2 van toepassing was.
Aanbeveling
Het word aanbevolen om de vier eisen te volgen voor toekomstige ontwerpen. Dit zijn de volgende eisen op het gebied van comfort:
- Tussen de frequentiereeks van 0,1 tot 1 Hz mag de maximale versnelling niet boven de 0,15 m/s2 komen.
- Bij frequenties lager dan 0,1 Hz is de maximale versnelling 0,7 m/s2.
- Bij frequenties hoger dan 1 Hz mag de maximale versnelling niet boven de 0,14 m/s2 komen.
- De hellingshoek op het platform moet minder dan 2,0 graden bedragen.
Dit onderzoek is gedaan op basis van de aanname dat de bewegingen van de golven 1 op 1 worden
overgenomen door het platform. Dit betekend dat het platform daardoor dezelfde frequentie van bewegen heeft als de golven. Het zou echter mogelijk kunnen zijn dat de platformen in de praktijk niet precies dezelfde frequentie hebben, verder onderzoek zou dit uit moeten wijzen. Ook wordt het aangeraden om vervolgonderzoek te doen naar de overschrijdingskansen van de eisen.
Daarnaast zal er goed gekeken moeten worden naar de plaatsing van verschillende functies op het eiland. Ondanks het feit dat er nog veel stappen te gaan zijn voordat er drijvende steden over de zee
bewegen, is het zeker niet uitgesloten dat er over enkele decennia groepen mensen op zee gaan leven.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerBlue21
Datum2018-05-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk