De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Talentontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid in het Zeeuwse zaalvoetballandschap

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Talentontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid in het Zeeuwse zaalvoetballandschap

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Eredivisionist zaalvoetbal Groene Ster Vlissingen heeft in september 2014 de Groene Ster Junior League gelanceerd met als doel om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten en een uniek beweegaanbod voor jongeren op het gebied van zaalvoetbal te creëren. Dit doet zij middels een schoolzaalvoetbalcompetitie op drie Walcherse middelbare onderwijsinstellingen. Een samenwerking met de gemeenten Vlissingen, Middelburg en de KNVB geeft de samenwerking verder vorm. De financiële middelen binnen dit project zijn via een Sportimpuls-subsidie verworven en hebben een doorlooptijd van 24 maanden. Nu de subsidietermijn in de zomer van 2016 verstrijkt, dient de organisatie de continuïteit van het beweegaanbod te borgen.

Onderzoeksdoelstelling en methode
De doelstelling van dit onderzoek is om de Groene Ster Junior League in kaart te brengen, waarbij enerzijds de ervaringen van stakeholders en kaderleden van de organisatie in kaart wordt gebracht en anderzijds de ervaringen van deelnemers te meten, het draagvlak te onderzoeken, gelijksoortige bewegingstrajecten te analyseren en de financiële mogelijkheden op lokaal, regionaal en landelijk niveau te verkennen. Op deze manier krijgt de organisatie van de Groene Ster Junior League inzicht in de veranderingen die zij door moet doorvoeren, zodat het aanbod op de wensen en eisen van de stakeholders aansluit. Deze doelstelling wordt behaald door enerzijds de interne processen te analyseren en anderzijds de externe omgeving met betrekking tot (potentiële) stakeholders en gelijksoortige aanbieders in kaart te brengen. Vervolgens worden er aanbevelingen aan de hand van de verkregen inzichten geformuleerd.

Er zijn verschillende onderzoeksmethoden ingezet om tot beantwoording van deze deelvraag te komen. Zo zijn er interviews met alle samenwerkingspartners afgenomen, zijn er online enquêtes onder deelnemers uitgezet en zijn potentiele samenwerkingspartners en organisatie van andere schoolzaalvoetbalcompetities bevraagd.

Analyse
De Groene Ster Junior League staat aan een mogelijk begin van een transformatiefase van gesubsidieerd traject naar zelfstandig project. Diverse interne processen dienen verbeterd te worden wanneer de organisatie een structureel karakter wil aannemen. Interne verbeteringen en hechtere samenwerkingsverbanden zijn noodzakelijk om dit karakter aan te nemen. Zo is de betrokkenheid van verschillende stakeholders laag, de begeleiding niet deskundig genoeg, is het uitvalspercentage van wedstrijden in de tweede competitiehelft hoog en sluit het competitiemodel nog niet volledig aan op de wensen van de deelnemers.
Uit de interviews blijkt dat jongeren in de regio Walcheren niet over de mogelijkheid beschikken om de zaalvoetbalsport bij een gelijksoortige organisatie in competitief verband te beoefenen, terwijl de sport door zowel deelnemers als docenten als populair wordt bestempeld. Tevens zouden alle stakeholders graag een vervolg van de scholencompetitie willen zien. Een voedingsbodem voor het creëren van een structurele activiteit is dus aanwezig.

Wanneer de Walcherse schoolzaalvoetbalcompetitie met projecten elders in het land wordt vergeleken, valt op dat de mate van samenwerking tussen lokale overheden, scholen en de uitvoerende organisatie hoger ligt dan in Vlissingen. De organisatiedruk en het takenpakket zijn bij deze projecten gelijkmatig verdeeld, waar de taken in Vlissingen vrijwel allemaal door de organisatie van de GSJL worden uitgevoerd. Deze partijen leveren eveneens een bijdrage op financieel of personeel vlak.

Opties
Na het analyseren van de resultaten wordt de organisatie aanbevolen om een vervolg van de beweegactiviteit voor één jaar op te schorten en zich te richten op het versterken van de bestaande samenwerkingsverbanden, aanwenden van nieuwe samenwerkingen en het gelijkmatige verdelen van de taken over de samenwerkingspartners. Daarnaast dient de organisatie verschillende inkomstenbronnen aan te boren, zodat de financiële boring kan worden gerealiseerd. Het aanpassen van het competitiemodel moet voor meer aansluiting met de wensen van de doelgroep zorgen, maar kan pas wanneer de financiële en organisatorische borging zijn gerealiseerd. Gedurende deze periode wordt de organisatie geadviseerd om zich op incidentele activiteiten te richten en op deze manier de aandacht van de doelgroep te behouden.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS SportManagement
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnersGemeente Middelburg
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk