De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

CurIOus

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Integraal Ontwerpen (I.O.) is een nieuw gedachtegoed binnen de bouwnijverheid. Het is een vorm van samenwerken en heeft als uitgangspunt het delen van kennis. I.O. probeert door het delen van deze kennis een functioneler gebouw te realiseren, waarbij aan alle wensen van de opdrachtgever wordt voldaan. De opdrachtgever heeft bij I.O. een centrale rol.
In deze studie wordt de nieuwe samenwerkingsvorm vergeleken met een bestaande contractvorm in de bouw, het bouwteam. Per bouwfase worden de voor- en nadelen van het Integraal Ontwerpen afgezet tegen het bouwteam. Om een goede vergelijking te maken, worden twee projecten met dezelfde uitgangspunten uitgevoerd volgens de twee contractvormen. Er is gekozen om een bankgebouw te realiseren met een bruto vloeroppervlak van 4500m².

De voordelen van Integraal Ontwerpen ten opzichte van het bouwteam zijn terug te vinden in het gehele proces. De grootste winst zal te behalen zijn in de initiatieffase, de programmatische fase en de voorlopig ontwerpfase. In deze drie fasen worden aanzienlijk meer manuren gespendeerd ten opzichte van het bouwteam.

Het I.O.-team adviseert in de initiatieffase de opdrachtgever over mogelijkheden van comfort, onderhoud en bouwkosten. Er is voor het I.O.-project gekozen voor een lagere energie prestatienorm (EPN). Dit betekent dat de opdrachtgever kiest voor een energie zuiniger gebouw. De benodigde energiezuinige systemen zijn duurder in aanschaf. Echter kan de opdrachtgever dit terugverdienen in de gebruiksfase, doordat het energiekosten van het gebouw lager zijn. De levenscycluskosten (LCC) van deze energiezuinige systemen zijn zodoende lager dan bij de traditionele systemen die gebruikt worden bij het bouwteam project.

In de programmatische fase is het grootste verschil tussen de vergeleken contractvormen terug te vinden in het Programma van Eisen (PVE). Het PvE vormt binnen I.O. een belangrijk verbeterend aspect. Niet alleen de eisen voor oppervlakte, maar ook voor comfort en functie worden hierin beschreven. Het PvE maakt tevens gebruik van innovatieve hulpmiddelen, zoals het ‘hamburgermodel’. Dit model ontleedt het gebouw in verschillende functies en moet vervolgens resulteren in een functioneler en klantgerichter ontwerp.

De voorlopige ontwerpfase van het I.O. kent één opvallend verschil met het bouwteam. Om alle kennis op de juiste manier te kunnen delen, zijn er beslispunten opgesteld. Deze zijn verwerkt in een vaststaand schema waarop beslissingen worden genomen voor het ontwerp. Alle disciplines kunnen hun expertise geven over het ontwerp, waarna een gegronde keuze gemaakt kan worden met betrekking tot het ontwerp. Dit leidt tot een eindresultaat waarin alle kennis van verschillende disciplines is vertegenwoordigd.

In de definitief ontwerpfase en de bouwvoorbereidingsfase kent het I.O.-proces weinig wezenlijke verschillen met het bouwteam. Beide werken op dezelfde manier in teamverband. De winst is daarom niet in deze fases te behalen. Wel kan het zijn dat deze fases in het I.O.-proces beter verlopen, vanwege het uitgebreide voortraject.

Tijdens de realisatiefase dient een groot deel van de investeringen (honorarium
I.O.-team) te worden terugverdiend door een sneller bouwtraject met minder faalkosten. Door lange voorbereiding en intensieve samenwerking kan de bouwtijd worden verkort door. Ook prefabricage draagt hiertoe bij. Deze factoren zorgen voor een geringere kans op fouten en faalkosten.

De gebruikersfase is een belangrijke fase binnen het I.O.-proces en loopt over de volledige levensduur van een gebouw. Deze fase neemt een groot deel van de totale levenscycluskosten (LCC) voor rekening. Door tijdens de ontwerpfase rekening te houden met duurzame materialen, kunnen de kosten in deze fase met ongeveer 40% worden gereduceerd ten opzichte van het bouwteam. Het is bij het I.O. dan ook belangrijk te denken in levensduur. Dit vormt een groot verschil met het bouwteam waarover in het algemeen niet verder wordt gekeken dan de oplevering.

I.O. heeft een redelijke kans van slagen binnen de bouwnijverheid in de toekomst. Echter is de vraag in welk tijdsbestek deze vorm toegepast gaat worden. Dit zal afhankelijk zijn van de ontwikkeling in de ICT. De ICT zal de noodzakelijke communicatie gaan verzorgen tussen de I.O.-deelnemers. Zolang dit nog niet optimaal is, zal I.O. in de behandelde vorm nog niet toe te passen zijn. Wel kunnen gedeelten van het I.O.-proces geïntegreerd worden in bestaande contractvormen. I.O. zal in de toekomst meer toegepast moeten worden door de aanscherping van de EPN norm tot 0,6 in 2008. Om deze norm te behalen is het noodzakelijk dat alle disciplines intensief samenwerken en een goed functionerend gebouw realiseren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2004
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk