De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ouderschap in beeld houden

Beeldende scheidingstherapie voor ex-partners met gezamenlijke kinderen

Rechten:

Ouderschap in beeld houden

Beeldende scheidingstherapie voor ex-partners met gezamenlijke kinderen

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING
Het aantal scheidingen per jaar stijgt. Bij de meerderheid van de scheidingen zijn kinderen betrokken. Ongeveer 20 procent van de scheidingen verloopt problematisch en jaarlijks lijden ongeveer 3.500 kinderen onder de scheiding van hun ouders. Het leed dat kinderen en ouders ervaren kan voorkomen worden door de ouderlijke conflicten op te lossen en te werken aan stabiel ouderschap.
In 'Ouderschap in beeld houden' is onderzocht op welke manier er in beeldende therapie gewerkt kan worden met ex-partners met gezamenlijke kinderen, die als ex-paar in therapie gaan. De hoofddoelen van deze therapie zijn het verwerken van de verbroken partnerrelatie en het ontwikkelen van een functionele ouder-alliantie.
De deelvragen beslaan de indicatie, behandeldoelen, methodische benadering, interventies en beeldende werkvormen passend bij deze vorm van therapie. De gegevens zijn verzameld door middel van deskresearch. Door het toepassen van de inhoudsanalyse op de gevonden bronnen is tot resultaten gekomen.
Geconcludeerd kan worden dat beeldende scheidingstherapie voor deze doelgroep gekenmerkt wordt door een ontwikkeling in de onderlinge interactie, met een nadruk op samenwerkingsopdrachten, door een toenemende volgende attitude van de therapeut, door inzichtgevende en evaluatieve vragen en door voorwaardelijke bereidheid van de cliënten.
Dit onderzoek heeft geresulteerd in een product voor beeldend therapeuten van waaruit in de praktijk beeldende scheidingstherapie kan worden gegeven. Met de ontwikkeling van dit product wordt bijgedragen aan de continuerende kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening.
Om de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten, dient triangulatie met praktijkervaringen en observaties plaats te vinden. Daarnaast kunnen specifieke scheidingssituaties onderzocht worden waarvoor de resultaten van dit onderzoek te algemeen, of onvolledig zijn.

ABSTRACT
The number of divorces increases each year. The majority of the devorces affects children. Approximately 20 percent of all divorces involve major problems and annually about 3,500 children suffer as a result of their parents' divorce. The suffering experienced by both children and parents can be prevented by solving parental conflicts and working towards stable parenting.
"Ouderschap in beeld houden" explores how art therapy can be used by ex-partners who have children together, when they attend therapy as an ex-couple. The main goals of this therapy are the process of coping with the ended relationship, and the development of a functional parental-alliance.
The sub-questions cover the indication, treatment goals, methodical approach, interventions and art therapy exercises suited for this form of therapy. The data were gathered through desk-research. The qualitative content analysis was used to analyse the collected data, which led to the results.
The research shows that art divorce-therapy for this target audience is characterized by a development in the inter-parental interaction, an emphasis on collaboration exercises, an increasing non-directive attitude of the therapist, insightful and evaluative questions and conditional commitment of the clients.
This research has resulted in a product for art therapists which can be used to practice art divorce-therapy. Developing this product has contributed to the continuing quality improvement of the professional practice.
To increase the quality and reliability of the research, practical experiences and observations should be triangulated. Also specific divorce situations can be examined, as the results of this study can be too general, or incomplete.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCreatieve Therapie
AfdelingSocial Work
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk