De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De rol van spontane associaties in muziektherapie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De rol van spontane associaties in muziektherapie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Onderwerp
Dit kwalitatieve praktijkonderzoek gaat over de 'spontane associatie'. Het is gericht op de mogelijke aanknopingspunten die 'spontane associaties' kunnen bieden voor de muziektherapeutische behandeling. De onderzoeksvraag is "In hoeverre kunnen, volgens muziektherapeuten, spontane associaties van de cliënt, aanknopingspunten bieden voor de muziektherapeutische behandeling?"
De doelstelling van het onderzoek is om de ervaringen van muziektherapeuten, betreffende 'spontane' associaties van de cliënt, in kaart te brengen, deze te interpreteren en te beschrijven.

Methode van onderzoek
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden. Het verzamelen en analyseren van data is gebeurd met behulp van technieken die zijn ontleend aan de Delphi-methode, de Naturalistic/ constructivistic inquiry en de Fenomenologie. De technieken die gebruikt zijn voor het verkrijgen van data zijn: literatuurstudie, interviews en een vragenlijst. Hierdoor ontstaat er triangulatie, waardoor de betrouwbaarheid en validiteit van mijn onderzoek zullen worden bevorderd en beschermd.

Respondenten
De samenstelling van respondenten bestaat uit muziektherapeuten. De geselecteerde muziektherapeuten zijn gevraagd om te participeren in het deskundigenpanel of voor het invullen van een vragenlijst.

Resultaten
De focus op spontane associaties is betrekkelijk onbekend voor de respondenten. Als de respondenten hun eigen praktijkervaringen nagaan, wordt het duidelijk dat zij gemiddeld 'regelmatig' in aanraking komen met spontane associaties van de cliënt. De informatie die de cliënt geeft via zijn spontane associaties is volgens respondenten 'meestal' nuttig. Dit omdat het inzicht geeft in het referentiekader, de emotionele gevoelswereld en de coping-strategieën van de cliënt. Daarmee zijn de spontante associaties nuttig voor het formuleren van aanbiedingen en het kiezen van passende interventies. Spontane associaties van de cliënt, bieden volgens muziektherapeuten 'meestal' aanknopingspunten voor de muziek- therapeutische behandeling.

Discussie en aanbevelingen
De betrouwbaarheid van dit onderzoek is goed gewaarborgd, omdat er systematisch en regelmatig gebruik is gemaakt van betrouwbaarheid bevorderende technieken als Member checking en Peer debrieving. De validiteit is enigszins discutabel omdat het onderzoek stoelt op ervaringen en belevingen van respondenten. Toch is de gevonden data gelijk aan de gepresenteerde data. Dit maakt dat het onderzoek toch valide is. Hoewel het onderzoek misschien niet representatief is voor de gehele onderzoekspopulatie, laat het toch zien dat het de moeite waard is om waakzaam te zijn voor spontane associaties van de cliënt. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten blijkt dat het nuttig zal zijn als de 'focus' van muziektherapeuten op het signaleren van 'spontane associaties' vergroot worden. Een praktijkproduct als een handleiding of een observatieschema zou daarbij kunnen helpen. Daarnaast zouden n=1 studies gedaan kunnen worden om daarmee concrete casuïstiek te kunnen creëren en spontane associaties nog duidelijker te kunnen tonen aan de muziektherapeut.

Summary

Subject
This qualitative research is about 'spontaneous shared thoughts' of the client. These thought are spontaneous reactions of sensory perceptions (music in this case), which can be memories, feelings or thoughts about nature and people, et cetera.
This research focusses on the hypothesis that 'spontaneous shared thought' may bring clues that possibly gives positive advances to the music therapy treatment. The goal of this research is to describe the experiences of music therapists who encounter spontaneous shared thoughts of clients and analyse these experiences.

Research method
This research contains a various kind of methods to collect and analyse data, which are the following; the Delphi-method, the Naturalistic/ constructivistic inquiry and the Phenomenological approach. I used literature studies to create topics for interviews and the survey, which has been used for the collecting of data. Because I used different kinds of data, the reliability and the validity is guaranteed

Research participants
The group of research participants, is a group of selected music therapists. The participants were asked to participate in an expert panel or to fill out a survey.

Results
The focus on spontaneous shared thoughts is comparatively new. However, when participants think about their caseload of the past years, they find out, that they are regularly exposed to the spontaneous shared thought of their clients. The information that music therapists receive form these shared thoughts are useful, most of the time. The expert penal explains that the information gives insight to the emotional world and the coping strategies of the client. This particular information helps the therapist to design interventions for the treatment.
By sharing these spontaneous shared thoughts, the client influences the method of the therapist. According to the expert panel, the spontaneous shared thoughts are important and mediate useful.

Discussion and recommendations of advice
The reliability of this research is guaranteed, because I used methods, which promote this, such as member checking, and peer debriefing. The validity of the research is doubtful, but the data I have collected is similar to the results, therefore this research contains validity.
The research is not representative for the total research population, because there are not enough participants, and they were not randomly selected.
Nonetheless, the research shows that it is useful to be aware to the spontaneous shared thoughts of the client. A practical guide for the music therapist could be useful to help the music therapist recognize these spontaneous shared thoughts. The practical guide should also contain information about this phenomenon, including an observational-method to increase the awareness to spontaneous shared thoughts. Awareness trainees should do the trick.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCreatieve Therapie
AfdelingInstituut Social Work
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk