De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het nieuwe risicomanagement

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het nieuwe risicomanagement

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Omdat bij het realiseren van projecten veel risico's en kansen kunnen ontstaan is het noodzakelijk om te weten welke risico's en kansen er op kunnen treden, wanneer? Waar? In welke vorm? Wat is de oorzaak? Wat is het gevolg? Wat kunnen we ondernemen ten einde het risico te voorkomen of te reduceren? Door deze vragen in beeld te brengen, door middel van het toepassen van expliciet risicomanagement, is het mogelijk om aan te geven waar het fout kan gaan in het bouwproces. In feite wordt er al risicomanagement bedreven als men projectmanagement toepast Immers moet het proces van projectmanagement ervoor zorgen dat het bouwproces overzichtelijk en ordelijk verloopt. Om zo te voldoen aan de randvoorwaarden voor kosten en tijd. Risicomanagement kan ertoe bijdragen dat het projectmanagement soepeler verloopt door vooraf aan te geven waar de knelpunten worden verwacht en hiervoor maatregelen te treffen.

BAM Utiliteitsbouw Amsterdam wilde weten hoe hun proces van risicomanagement werd uitgevoerd, wat gebaseerd is op een handleiding voor risicomanagement uit 2002. Deze handleiding is toentertijd geschreven naar aanleiding van een onderzoek naar budgetoverschrijdingen. Als conclusie werd gegeven dat de oorzaak voor budgetoverschrijdingen lag in het niet toepassen of het niet goed toepassen van risicomanagement.

Het onderzoeksgebied voor het afstudeeronderzoek ligt in de fases: aanbesteding, werkvoorbereiding en uitvoering. Om tot een onderzoek te komen voor het verbeteren van het huidige risicomanagement stel ik mij de vraag; hoe wordt de handleiding in de praktijk toegepast? Alvorens ik deze vraag beantwoord, zal ik mijzelf eerst gaan oriënteren op het begrip risicomanagement Vervolgens zal ik voor de gestelde vraag de handleiding met de praktijk situatie vergelijken en zal hieruit mijn conclusies trekken. Hierop zal ik vervolgens mijn onderzoek richten.

Het antwoord op de vraag; hoe wordt de handleiding in de praktijk toegepast? Luidt; niet of bijna niet. Het proces van risicomanagement is onduidelijk. Aangereikte hulpmiddelen vanuit het voorgaande onderzoek (Risicomanagement in projecten handleiding) zijn niet in gebruik op 2 na. Een inventarisatielijst, de zogenaamde CRL (Chances & Risks List), en een soort checklist of geheugensteuntje, de HBG Prompt List. De hulpmiddelen voor het bepalen van de belangrijkheid van een risico en de mogelijkheden tot het beheren en bewaken van risico's en kansen is niet aanwezig. Daarnaast zijn de gebruikte hulpmiddelen vaak te onduidelijk in hun vraagstellingen en doelstellingen en vormen ze soms een vergaarbak van risico's en kansen. Wel is men bewust van risico's en kansen in projecten. Alleen een eenvoudig proces met hulpmiddelen ontbreekt bij BAM Utiliteitsbouw Amsterdam voor het expliciet uitvoeren van risicomanagement

Hierop heb ik besloten mijn onderzoek te richten op het ontwikkelen van een nieuw proces voor risicomanagement met daarbij behorend processchema, hulpmiddelen en procesbeschrijving. Wat uiteindelijk resulteerde in de handleiding "Het Nieuwe Risicomanagement". Met deze handleiding is het voor de organisatie mogelijk om makkelijk en eenvoudig risico's en kansen in de stappen volgens het risicomanagement te doorlopen. Deze stappen zijn: inventariseren, identificeren, prioriteren, beheren & bewaken en evalueren met terugkoppeling op project of organisatie. Doordat ik als risicoanalist optreed voor het project Ateliergebouw, wat een deelproject is van het project Het Nieuwe Rijksmuseum, kan ik mijn ontwikkelingen, proces en hulpmiddelen toetsen aan de praktijk. Een vereiste is dat de hulpmiddelen eenvoudig zijn te beheren. Vanuit het onderzoek van het projectteam Risk Management was er een overvloed aan hulpmiddelen die allen handmatig moesten worden ingevoerd. Dit vergde veel tijd voor het beheren en invullen. Hierop heb ik in Excel de hulpmiddelen ontwikkeld, deze zijn onderverdeeld in de actieve hulpmiddelen en de passieve hulpmiddelen. De actieve hulpmiddelen zijn de middelen die de organisatie de mogelijkheid geven om risico's volgens de stappen van het risicomanagement te doorlopen. De lijsten zijn:

Risico-inventarisatielijst:
Deze lijst is voor de stappen: inventariseren, identificeren, prioriteren en beheren.

Risicobewakingslijst:
Deze lijst is voor de stap: bewaken.

Risicologboek: Deze lijst is voor de stappen: beheren, evalueren en terugkoppelen.

De lijsten zijn in Excel via een macro onderling gekoppeld. Zo hoeft alleen de Risicoinventarisatielijst ingevuld te worden. In Excel kan men vervolgens aangeven in de inventarisatielijst welke risico's en kansen beheert en bewaakt moeten worden. Door de risico's en kansen te selecteren en vervolgens de macro te starten, worden deze afgevoerd naar de daarvoor geselecteerde lijsten van bewaken en beheren. Waarna de inventarisatielijst weer ingevuld kan worden.

De passieve hulpmiddelen zijn voor het stimuleren en ondersteunen van de organisatie om zo een overvloed aan risico's en kansen te genereren en deze vervolgens te beoordelen op de inventarisatielijsten.

Dit proces van risicomanagement is voor alle fases in het onderzoeksgebied van toepassing. Start van het bouwproces begint feitelijk met het maken van de aanbiedingsprijs. In deze fase zullen de meeste onvolkomenheden gevonden worden en zullen er nog niet veel zekerheden zijn. Door hier te starten met risicomanagement kunnen risico's en kansen na gunning verder uitgewerkt worden teneinde het projectproces te versoepelen en te beheren. De overige fases zijn dan alleen aanvullingen op het risicomanagement in dezelfde proceswijze als in de aanbesteding. Hierbij is gekozen voor 1 processchema met hulpmiddelen geldend voor alle fases in het onderzoeksgebied. Om zo het proces van risicomanagement overzichtelijk en duidelijk te houden.

Het project "Het Ateliergebouw" is het eerste project wat in het nieuwe proces "Het Nieuwe Risicomanagement" toegepast zal worden. Dit wordt vervolgens overhandigd aan het projectteam Ateliergebouw. Daarnaast heb ik als tweede richting gekozen voor bouwtechniek. Voor dit onderzoek heb ik voor het project "Het Ateliergebouw" een aantal risicovolle details vanuit de kelder nader uitgewerkt Het gaat hierbij om de dikte van de kelderwand die in beton gestort wordt en de aansluiting kelderwand met keldervloer. Doordat een kant van de bekisting wordt gevormd door damwanden ontstaan er in de betonwand verschillen in dikten. Dit komt door de buiken en ruggen van de damwanden. Door dit verschil in dikten kan de hydratatiewarmte tijdens het betonstorten dusdanig oplopen dat door het verschil in dikte krimpscheuren kunnen ontstaan. Deze kunnen zich, door de hoge grondwaterstand, manifesteren in watervoerende scheuren. Het projectteam Ateliergebouw had reeds besloten tot het uitvoeren van de betonwand als losstaand. Dus de kassen worden niet gevuld met beton maar met drukvaste isolatie. Vervolgens word er voor de isolatie van de kelderwand door het bestek de warmtecoëff iciënt gegeven (volgens bouwbesluit). De dikte van de isolatie is hierbij 40 mm. Door de Rmwaarde vast te stellen van de constructie kan de warmtecoëfficiënt van de isolatie bepaald worden. Verder is ook bepaalt wat de dikte van de isolatie zal zijn bij de Rm-waarde van de constructie die op 2,5 m2*K/w gesteld is. Daarnaast is het condensatiepunt bepaald waar eventuele condensatie kan optreden. Dit alles met aanbevelingen is opgenomen in een rapport wat is ingediend bij het projectteam Ateliergebouw.

De aanbevelingen voor bouwtechniek zijn als volgt:
> zoals de wijziging nu is zullen er geen krimpscheuren kunnen optreden door toedoen van de kassen.
> Het toepassen van luchtbelvormers moet eerst constructief bepaald worden.
> De warmtecoëfficiënt van de isolatie is bepaald volgens berekening (bijlage 11 werkblad A isolatie)
> De keuze voor de betonmuur isolatie is EPS met haaklas verbinding. Bij het niet verkrijgen van EPS met de berekende warmtecoëfficiënt dient men een vervangende isolatie te vinden die ook vochtbestendig is en is uitgevoerd met haaklas verbindingen
> Als aanbeveling voor het vullen van de kassen is EPS, opmaat gesneden door Unidek, een ideaal vulmiddel. Het geeft geen grote bouwfysische gevolgen.
> De aanbeveling die ik in relatie tot het rapport van Technical Management wil geven is. Dat het niet verstandig is om aan de binnenzijde van de betonwand te isoleren. Uit mijn berekening blijkt de damwand bij alle situaties de plek te zijn waar condensatie optreedt. Dit is buiten de constructie. Door een extra dampremmer in te bouwen, ontstaat het gevaar bij beschadiging van de studaag kans op beschadiging van de isolatie, waarbij gaten kunnen ontstaan in de dampremmende laag. Gevolg hiervan is condensatie te plaatsen van deze beschadigingen, wat kan resulteren in het niet meer voldoen aan de eisen. Zowel esthetisch als bouwfysisch. Beter is het als de isolatie buiten (bijlage 12) wordt toegepast Door de underiayment, die men tegen de damwand aanbrengt, is er geen kans op grote beschadiging van de isolatie.

De resultaten en aanbevelingen voor het onderzoek "Het Nieuwe Risicomanagement" zijn:
Resultaat:
> Handleiding Het Nieuwe Risicomanagement
> Programmering Het Nieuwe Risicomanagement
> Risicomanagement Ateliergebouw Aanbeveling: > Het opnemen van een database voor risicomanagement
> Opnemen voortgangsoverieg risicomanagement in vergaderschema

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2004
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk