De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De expressieanalyse van Kliphuis anno 2012

Een ontwikkelingsonderzoek in het kader van professionalisering van de observatietechniek en interventietoepassing van de beginnende vaktherapeut.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De expressieanalyse van Kliphuis anno 2012

Een ontwikkelingsonderzoek in het kader van professionalisering van de observatietechniek en interventietoepassing van de beginnende vaktherapeut.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Creatief procestheorie is een waardevolle grondslag gebleken voor de Creatieve Therapie in Nederland. Door diverse ontwikkelingen is de Creatief procestheorie als zodanig minder zichtbaar geworden binnen het onderwijs en de vakliteratuur. Hierdoor heeft de ontwikkeling in zowel verbreding als verdieping stilgestaan. Uit literatuurstudie en vooronderzoek blijkt de koppeling onvoldoende toegelicht tussen zowel de Freudiaanse terminologie, leermomenten, interactie, risicogedrag en vormgeving bij de expressieanalyse van Kliphuis (Schweizer, 2009, de Haan, 2011).
Met de Delphi-methode als onderzoeksdesign, is middels drie ronden praktijkkennis vergaard van zes panelleden. De panelleden zijn geselecteerd op hun scholing in de Creatief procestheorie en (gedeeltelijke) toepassing hiervan in hun huidig therapieaanbod. In een eerste vragenlijst, interview en tweede vragenlijst hebben zij anoniem hun bevindingen kunnen beargumenteren en verscherpen, om zo tot een gegronde onderbouwing te komen van de verschillende contextuele concepten ter aanvulling op de expressieanalyse.
De uitvoering van deze onderzoeksmethode heeft antwoord gegeven op de vraag met welke contextuele concepten en praktijkvoorbeelden de oorspronkelijke basis van de expressieanalyse geactualiseerd en aangevuld kan worden. Door het actualiseren van de faseterminologie, en het schematisch uitbreiden van de expressieanalyse met leermomenten, risicogedrag en interactiepatronen heeft dit onderzoek als beoogd effect de expressieanalyse wederom zichtbaar te maken als professionele methode in de huidige praktijk, en zo toegankelijker te maken voor de beginnende vaktherapeut. Betreft de mediumvoorbeelden spreekt het panel zich uit dat deze toevoeging beter los van de fasen kan worden gesteld, zoals een bijlage met volledige casusbeschrijvingen.
Een kritische noot bij dit onderzoek is het geringe aantal panelleden. Daarnaast weerhielden de anonieme Delphi-ronden de mogelijkheid tot discussie en visiedeling, wat, mede door tijdsdruk, leidde tot een bepaalde mate van oppervlakkigheid. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek is het verhogen van het aantal panelleden, en een uitgebreidere weergave van de meningen van de panelleden binnen de Delphi-ronden.
Tot slot wordt voorgesteld een toekomstig praktijkproduct te verbinden aan dit onderzoek, in de vorm van een volledig, onderbouwd expressieanalyse schema. Dit schema kan vervolgens opgenomen worden in het curriculum van de studie Creatieve Therapie, of in een praktisch informatieboekje die overzicht, toepassingsmogelijkheden en praktijkvoorbeelden weergeeft van de Creatief procestheorie en haar geactualiseerde expressieanalyse.

Engels
The Creative process theory appeared to be a valuable foundation for the Creative Therapy in the Netherlands. Through various developments became the Creative process theory as such less visible within education and literature. Due to this, both broadening and deepening developments have stagnated. Literature and preliminary inquiry show that within the expression analysis the connection between the Freudian terminology, developmental task, interaction, risk behaviour, and design, is insufficiently exemplified (de Haan, 2011, Schweizer, 2009).
Using the Delphi-method as research design, the practical knowledge of six panel members is collected through three rounds. The panel members are selected based on both their education in the Creative process theory and the usage of (part of) it in their present therapy practice. They have grounded and sharpened their findings by completing a survey, giving an interview and filling out a questionnaire, to finally get to a legitimate base of the various contextual concepts which complete the expression analysis.
The implementation of this research has answered the question which contextual concepts and practical examples can cultivate and complete the original base of the expression analysis. By updating the terminology and schematically building on the expression analysis by adding developmental tasks, risk behaviour and interaction patterns, this research has the intended effect to put the expression analysis back in sight as a professional method in the current practice, and to make it more approachable for the starting creative therapist. The panel members have pronounced that the practical examples can better be put apart from the stage development, for example as complete case descriptions enclosed as an attachment.
A critical annotation is the small number of panel members that took part in this research. Also has to be said that the anonymous Delphi-rounds restrained the possibility to discuss and openly share views. Along with time pressure, this has led to a certain degree of superficiality. Recommendations for future research are to increase the number of panel members, and to report the opinions of the panel members within the Delphi-rounds more extensively. At last the suggestion is made for a future practical product, based on the findings of this research. The practical product can be a complete and thorough scheme of the expression analysis. This scheme can then
be admitted to the curriculum of the study Creative Therapy, or in a practical information guide that describes the overview, utilization possibilities and practical examples of the Creative process theory and her cultivated expression analysis

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCreatieve Therapie
AfdelingInstituut Social Work
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk