De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gemeentelijke waterelementen Laarbeek

Inventarisatie en analyse van waterelementen te Laarbeek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gemeentelijke waterelementen Laarbeek

Inventarisatie en analyse van waterelementen te Laarbeek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek beschrijft de huidige toestand en het functioneren van de gemeentelijke waterelementen in Laarbeek. Door gebruik te maken van streefbeelden is de gewenste situatie duidelijk gemaakt. Dit maakt het mogelijk een opzet te genereren met aanbevelingen voor het opstellen van een beheerplan. De aanleiding voor dit onderzoek is het gebrek aan inzicht op de verschillende wateren met hun onderhoud. Ook de verschillende eerdere onderzoeken maakten dit niet duidelijk omdat de onderzoeken geen onderlinge connectie hadden. Het vertrekpunt was een literatuurstudie van eerdere onderzoeken. Om eerdere onderzoeken te kunnen plaatsen en interpreteren is er een inventarisatie gemaakt vanuit een veldstudie. Hieruit bleek de noodzaak om uniformiteit aan te brengen in de manier van beschrijven.

De onderzoeksvraag van dit rapport; • Welke kansen en knelpunten doen zich voor bij de verschillende waterelementen binnen Gemeente Laarbeek en welk beheer- en of inrichtingsmaatregelen zijn noodzakelijk om de knelpunten in relatie tot de toestand en het functioneren op te lossen?

Om deze vraag juist te beantwoorden is eerst gekeken naar de landschapsopbouw en karakteristieken van Gemeente Laarbeek. Het rapport heeft doormiddel van literatuurstudie aansluiting gevonden bij het Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente. De rapportage heeft functies toegekend aan de verschillende waterelementen en deze krijgen vorm met behulp van streefbeelden. Verder zijn er criteria gekoppeld aan de functies van de waterelementen. Deze criteria worden dan ook gebruikt in de element specifieke uitwerking.
Het rapport heeft op basis van de ‘Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats’ methode (SWOT-methode) de sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen in kaart gebracht. Vanuit deze analyse is gekeken welke mogelijke oplossingen en verbeteringen geboden kunnen worden binnen de visie van de Gemeente Laarbeek. Hiervoor zijn per waterelement aanbevelingen gedaan in de vorm van een beleidsaanpassing en beheer- en of inrichtingsmaatregelen die genomen kunnen worden. Dit met het oog op het verbeteren van het functioneren van de waterelementen.

Dit onderzoek betreft geen uitgebreide watersysteemanalyse. De beschikbare tijd en het omvangrijke aantal elementen heeft ertoe geleid dat een beperkt aantal factoren meegenomen kon worden in het onderzoek. Daadwerkelijke metingen van waterkwaliteit aan de hand van specifieke parameters (nutriënten, metalen, zuurstofgehalte en verblijftijd) is niet mogelijk gebleken binnen het kader van onderhavig onderzoek.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
PartnersBWZ Ingenieurs B.V., Everdingen
Datum2018-07-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk