De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een kritische blik op de HPV-prik

Een kwantitatief onderzoek naar de beweegredenen van ouders om wel of niet in te stemmen met de HPV-vaccinatie voor hun dochter

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een kritische blik op de HPV-prik

Een kwantitatief onderzoek naar de beweegredenen van ouders om wel of niet in te stemmen met de HPV-vaccinatie voor hun dochter

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding:
De vaccinatie tegen het Humaan Papillomavirus (HPV), welke in 2009 is ingevoerd in Nederland, beschermt tegen bepaalde soorten baarmoederhals-, mond- en keelkanker. In 2017 bleek de HPV-vaccinatiegraad in Nederland maar 45,5% te zijn. De doelstelling van dit onderzoek is daarom het achterhalen van de redenen van ouders in Nederland om hun dochters wel of niet te laten vaccineren tegen HPV.
Methode:
Om de redenen van ouders na te gaan, zijn de attitude, sociale invloed, eigen effectiviteit en barrières van het gedrag om wel of niet te vaccineren nagegaan. Een zelf opgezette en onderbouwde enquête is op verschillende facebookpagina’s en fora uitgezet. Vervolgens zijn 448 ouders geïncludeerd. Alle respondenten hadden een dochter tussen de dertien en 25 jaar en woonden ten tijde van hun keuze omtrent de HPV-vaccinatie in Nederland. Een kwantitatieve analyse vond hoofdzakelijk plaats in het programma SPSS door middel van kruistabellen, percentages en frequenties.
Resultaten:
Uit de data-analyse bleek dat weinig respondenten de juiste kennis bezaten van HPV en de vaccinatie. Aangaande de sociale invloed zijn geen noemenswaardige verschillen gemeten in het opleidingsniveau of de economische status van de respondenten. Eveneens blijkt dat de groep die wel liet vaccineren zich meer liet informeren door de GGD, het RIVM en de arts. De groep die niet liet vaccineren liet zich meer informeren door sociale media en vaccinatie-kritische fora. Verder bleek dat de eigen-effectiviteit van deze onderzoekspopulatie hoog is, behalve ten aanzien van het kunnen vormen van een mening uit wetenschappelijke literatuur. Barrières die ervaren worden zijn dat de overheid onvoldoende objectieve informatie verstrekt heeft, dat de vaccinatie onvoldoende getest is en dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. Daarentegen gaven ouders ook bevorderlijke factoren aan. Dat was het besef dat de gevolgen van een HPV-infectie ernstig kunnen zijn en dat de voordelen van de vaccinatie opwegen tegen de nadelen.
Conclusie:
Aangetoond is dat het hebben van een positieve attitude en zich laten informeren door de GGD, het RIVM en de arts stimuleert om de dochter te laten vaccineren. Daarentegen belemmert het om te vaccineren om zich te laten informeren door vaccinatie-kritische websites en fora.
Aanbevelingen:
Aanbevolen wordt om de kennis van ouders te vergroten, de informatie over de HPV-vaccinatie te objectiveren, de vaccinatie uit te breiden en de bijwerkingen in te perken. Als laatste wordt aanbevolen om vervolgonderzoek te doen met een grotere diversiteit binnen de onderzoekspopulatie en om de p-waarde van deze resultaten te berekenen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde & Verloskunde
AfdelingDomein Sociaal
Academie voor Zorg & Welzijn
PartnersHZ University of applied sciences, Vlissingen
Datum2019-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk