De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een overstromingsbestendige Deltaweg

Rechten:

Een overstromingsbestendige Deltaweg

Rechten:

Samenvatting

De Deltaweg is een van de belangrijkste stroomwegen in Zeeland en essentieel voor de evacuatie van Noord-Beveland. Als een lokale dijk doorbreekt zal de Deltaweg overstromen, terwijl beschikbaarheid van deze weg, vooral na de overstroming, essentieel is voor hulpdiensten om het gebied te bereiken. Dit probleem wordt verergert door de toenemende klimaatverandering en in het bijzonder zeespiegelstijging, die de kans en schade van overstromingen groter maken. Hier komt bij dat de financiële ruimte voor overstromingsbestendige maatregelen beperkt zijn.

Het doel van dit onderzoek is achterhalen wat voor maatregelen mogelijk zijn om de Deltaweg overstromingsbestendig in te richten en welke van deze maatregelen het meest kosteneffectief is. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Op wat voor kosteneffectieve manier kan de Deltaweg (A256 – N256) overstromingsbestendig en klimaat robuust ingericht worden, volgens de klimaatdoelen zoals opgesteld in de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland?

Om een antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag is op basis van hoogte- en overstromingsmodellen een variantenstudie uitgevoerd waarbij gebruik gemaakt is van vier gewogen criteria; overstromingsbestendigheid, kosten, duurzaamheid en aantasting van het landschap. Om op basis van deze criteria een accurate beoordeling te maken is uitgebreid deskresearch uitgevoerd en hebben er interviews plaatsgevonden met stakeholders en experts. Verder is op basis van civieltechnische berekeningen en ontwerpschetsen een kostenraming gemaakt.
De vier varianten die hierin zijn onderzocht zijn als volgt:
 Variant I; Ophogen hoofdrijbaan
 Variant II; Versterkingsmaatregelen aan de wegconstructie
 Variant III; Ophogen parallelweg
 Variant IV; Waterkerende geluidswal
Uit de variantenstudie bleek dat variant II het beste presteerde binnen de gekozen criteria, gevolgd door variant IV. Ophoging presteerde slechter door de veel hogere kosten vergeleken met de andere varianten. Op basis hiervan worden twee aanbevelingen gemaakt. Ten eerste wordt aanbevolen variant II verder te onderzoeken en toe te passen bij de Deltaweg. Daarnaast wordt aanbevolen om de onderzoeksmethodiek uit dit rapport toe te passen bij andere wegen die in gevaar staan overstroomd te worden bij een dijkdoorbraak, waarbij het wel van groot belang is dat rekening wordt gehouden met lokale omstandigheden van de weg en het omliggende gebied waardoor de variantenanalyse aangepast moet worden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingDomein Technology, Water & Environment
PartnerProvincie Zeeland, Middelburg
Datum2023-06-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk