De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen sterk

Onderzoek naar een ontwerp van een beleid om de verbinding tussen ouders en school van hun kind te versterken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samen sterk

Onderzoek naar een ontwerp van een beleid om de verbinding tussen ouders en school van hun kind te versterken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het matige tot onvoldoende niveau van samenwerking op de Rembrandtschool is de aanleiding geweest voor dit onderzoek. Een mogelijke oplossing hiervoor is een beleid om de verbinding tussen ouders en de school van hun kind te versterken. In dit onderzoek zijn de ontwerpcriteria en contouren beschreven waaraan zo’n beleid moet voldoen opdat het bijdraagt aan het behalen van het gewenste niveau van samenwerking tussen de Rembrandtschool en haar ouders. In de literatuurstudie is gezocht naar kennis, die er is op het gebied van ouderbetrokkenheid en specifiek daarin naar kenmerken van interventies die effectief zijn gebleken. Ouderbetrokkenheid wordt in deze thesis gezien als een concept om betekenisvolle samenwerkingsrelaties tussen ouders, school en community vorm te geven. Het gaat om het proces waarin de betrokkenen eropuit zijn elkaar wederzijds te ondersteunen en waarin ze proberen hun bijdrage zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, met als doel het leren, de motivatie en de ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. Er is bij de start van dit onderzoek uitgegaan van de assumptie dat er een uniform beleid ontwikkeld zou gaan worden door de onderzoeker. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het ontwikkelen van zo’n beleid zeer nauw luistert en maatwerk is, er is niet één plan dat voor alle onderwijspraktijken inzetbaar is. Voor het slagen van het beleid is nauwe betrokkenheid en inspraak van alle betrokkenen noodzakelijk. Effectieve inzet op ouderbetrokkenheid vraagt om partnerschap met ouders en integratie van ouderbetrokkenheid in het schoolbeleid. Dit vereist van scholen dat zij een verwelkomend klimaat weten te creëren en een positief contact met ouders aan kunnen gaan en daarbij bovendien helder zijn in de verwachtingen. Niet alleen ouders, maar ook leraren en andere medewerkers in de school zullen toegerust moeten worden om een dergelijk partnerschap aan te gaan. Om te komen tot een ontwerp dat de samenwerking tussen school en ouders bevordert, is gezocht naar literatuur over (inter)nationale interventies die succesvol zijn gebleken. De PTA (Parent Teacher Association) standaarden en het ATP (Action Team for Partnership), beiden gebaseerd op het theoretisch framework van Dr. Joyce Epstein, zijn hier de belangrijkste voorbeelden van, de checklist met ontwerpspecificaties en het globaal ontwerp zijn hierop geïnspireerd. De opbrengst van de literatuurstudie leverde uitgangspunten op voor de ontwerpspecificaties. Deze ontwerpspecificaties zijn de basis geweest voor het ontwikkelen van het eerste globale ontwerp. De resultaten van de context- en behoefteanalyse tonen aan dat de ondervraagde respondenten de behoefte ervaren aan een beleid omtrent ouderbetrokkenheid op de Rembrandtschool (relevantie). In de prototypingfase leverden een critical friend, de respondenten en de expert informatie voor het bijstellen van de ontwerpspecificaties en het ontwikkelen van een eerste ontwerp. Uit de resultaten van de prototypingfase is gebleken dat de ondervraagde respondenten vinden dat de uitgangspunten voldoende zijn geconcretiseerd en het ontwerp logisch in elkaar zit (consistentie). Tevens verwachten de ondervraagde respondenten dat het ontwerp bruikbaar zal zijn in de praktijk (verwachte bruikbaarheid). Het globaal ontwerp is nog niet op kleine schaal getest op de Rembrandtschool. Het is de bedoeling dit in het begin van het schooljaar 2014- 2015 te gaan doen, zodat het beleid verder aangepast en verbeterd kan worden en uiteindelijk kan worden geïmplementeerd. Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst het ontwikkelde draagvlak bij de betrokkenen in stand blijft, zullen ontwerpsessies en evaluatiemomenten met de betrokkenen georganiseerd moeten worden. Met hen zullen toekomstige doelstellingen en 1-jarige beleidsplannen op basis van de bijgestelde ontwerpspecificaties ontwikkeld gaan worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Inholland
InstituutDomein Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing
LectoraatGeïntegreerd Pedagogisch Handelen
PartnersHogeschool Inholland
Datum2014-11-30
TypeMasterscriptie
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk