De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Waarde(n)volle cliëntenrechten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Waarde(n)volle cliëntenrechten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Stichting tanteLouise-Vivensis (verder: TLV) is een zorginstelling die verspreid over twintig locaties verschillende vormen van zorg aanbiedt. Momenteel ligt een wetsvoorstel voor behandeling bij de Tweede Kamer, namelijk de Beginselenwet AWBZ-zorg (verder: Bwaz). Dit wetsvoorstel is bedoeld voor cliënten die in zorginstellingen verblijven, en zal daardoor gevolgen met zich meebrengen voor TLV. De Bwaz richt zich op het versterken van de rechtspositie van cliënten en op bescherming tegen geweld in de zorgrelatie. Na de val van het kabinet is het mogelijk dat de Bwaz eind mei 2012 controversieel wordt verklaard. Desalniettemin heeft TLV te kennen gegeven alvast maatregelen te willen om te anticiperen op de eventuele komst van de Bwaz. Het doel van dit onderzoek is om een onderzoeks- en aanbevelingsrapport te overhandigen aan TLV, dit rapport bevat de juridische consequenties en aanbevelingen bij implementatie van de Bwaz. Om dit doel te bereiken, dient een antwoord te worden gegeven op de volgende centrale vraag: Wat zijn de juridische gevolgen van de Bwaz voor het beleid van TLV op het moment dat deze in werking treedt?

Om de centrale vraag te beantwoorden, is eerst onderzoek gedaan naar de inhoud van de Bwaz. Bij dit onderzoek is geconcludeerd dat de Bwaz gunstige nieuwe rechten met zich meebrengt voor de cliënten, maar behoorlijke verplichtingen voor de zorgaanbieder. Doordat het mogelijk is dat de Bwaz controversieel wordt verklaard, was de belangrijkste aanbeveling bij deze deelvraag dat TLV de verdere behandeling van de Bwaz van nabij dient te volgen.
Vervolgens zijn perspectieven van verschillende instanties in de zorgsector op de komst van de Bwaz onderzocht. Uit dit onderzoek zijn acht kritiekpunten naar voren gekomen, waaruit blijkt dat de instanties die in het onderzoek zijn betrokken liever niet zien dat de Bwaz in haar huidige vorm in werking treedt. Het is te verwachten dat de kritiekpunten zullen worden besproken in de Tweede Kamer, waardoor wordt geconcludeerd dat de Bwaz niet op korte termijn en zeker niet zonder wijzigingen in werking zal treden.

Tenslotte is onderzocht in hoeverre het huidige beleid van TLV voldoet aan de Bwaz. Met enkele wijzigingen kan het huidige beleid van TLV in overeenstemming worden gebracht met de Bwaz. Uit dit onderzoek kwam ook naar voren dat de zorgplannen binnen TLV nog niet uniform worden opgesteld en uitgevoerd. Een belangrijke aanbeveling hierbij is dat TLV een plan van aanpak opstelt waarmee wordt gerealiseerd dat zorgplannen wel uniform worden opgesteld en uitgevoerd. Indien dit niet gebeurt loopt TLV het risico dat zij sancties krijgt opgelegd. Vervolgens is onderzocht hoe binnen TLV momenteel wordt omgegaan met het voorkomen van geweld in de zorgrelatie. TLV werkt momenteel aan een schriftelijke regeling die stapsgewijs aangeeft hoe dient te worden omgegaan met (signalen van) geweld in de zorgrelatie. Dit is een duidelijk document dat na enkele wijzigingen bekend kan worden gemaakt bij de medewerkers.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieStichting tanteLouise-Vivensis
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk