De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek wachtlijstproblematiek : het verschil in de hulpvraag van de cliënten die zich aanmelden bij MEE Drenthe en de diensten welke uiteindelijk aan hen worden geleverd.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek wachtlijstproblematiek : het verschil in de hulpvraag van de cliënten die zich aanmelden bij MEE Drenthe en de diensten welke uiteindelijk aan hen worden geleverd.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Na het bespreken van de probleemstelling met de organisatie is er een vraagstelling
geformuleerd. MEE Drenthe wil het volgende onderzocht hebben: 'Wat is het eventuele
verschil in de hulpvraag van de cliënten die zich bij MEE Drenthe aanmelden en de diensten
welke uiteindelijk aan hen worden geleverd door de organisatie en welke invloed dit heeft op
het ontstaan van de wachtlijst/'
Doelstelling
In dit onderzoek is de wachtlijstproblematiek binnen MEE Drenthe onderzocht. Door middel
van een dossieronderzoek zijn er een aantal conclusies en aanbevelingen tot stand gekomen.
Daarnaast heeft een interview plaats gevonden met de manager BackOffice. Ook berusten de
conclusies en aanbevelingen op een vergelijking die in dit onderzoek is gemaakt met
rapportages in de inventarisatie van de wachtlijstproblematiek in de Geestelijke
Gezondheidszorg en de notitie 2006 en de wachtlijstanalyse 2007 welke door MEE Drenthe zijn
opgesteld. In hoofdstuk drie van dit onderzoek wordt stilgestaan bij de wachtlijstformulering
en het onderzoek dat wordt gedaan door de projectgroep MEE Drenthe 2008.
De conclusies en aanbevelingen zijn in hoofdstuk zes van dit onderzoek nader beschreven en
zullen in juni 2008 aan de organisatie gepresenteerd worden.
In de conclusies en aanbevelingen aan de organisatie kunt u adviezen lezen die kunnen leiden
tot een betere afstemming met betrekking tot de inzet van consulenten, de deskundigheid van
consulenten en de hoeveelheid en de aard van de verschillende hulpvragen van de cliënten.
Deze conclusies zijn tot stand gekomen door middel van het verzamelen van datagegevens,
het interpreteren van gegevens en vervolgens het leggen van verbanden.
Door het aangaan van gesprekken met consulenten is er inzicht verkregen in de hoeveelheid
vragen, de soort vragen, de dienstverlenende activiteiten van MEE Drenthe en de leemtes in
het aanbod van de dienstverlening. Deze gesprekken zijn gevoerd om inzicht te krijgen in de
visie van consulenten betreffende de wachtlijstproblematiek binnen MEE Drenthe. In deze
gesprekken zijn signalen opgevangen. Deze signalen zijn verwerkt in hoofdstuk zes 'Conclusies
en aanbevelingen'.
Het probleem
MEE Drenthe signaleert het volgende probleem: consulenten werkzaam binnen MEE Drenthe
krijgen zeer uiteenlopende vragen van cliënten. MEE Drenthe signaleert problemen in de
wachtlijst, maar de organisatie weet niet waardoor dit komt. In het aanmeldingsformulier van
MEE Drenthe, welke in september 2007 is gepresenteerd aan de Christelijke Hogeschool
Windesheim, worden een gebrek aan meer gەspecialiseerde consulenten, een toeloop van
vragen of vragen op onbekend en/of speciaal terrein genoemd als mogelijke oorzaken voor de
problemen omtrent de wachtlijst1.
1 Aanmeldingsformulier; geformuleerde probleemstelling MEE Drenthe in september 2007
De organisatie ervaart: dit als probleem, omdat er door de wachtlijstproblematiek ingewikkelde
vragen op een speciaal gebied onvoldoende beantwoord worden. Dit is een hypothese vanuit
de organisatie waar een antwoord op gegeven dient te worden.
MEE Drenthe geeft aan dat het wachtlijstprobleem op bepaalde momenten groter is dan op
andere momenten. In een verduidelijkend gesprek met een manager van de afdeling Strategie,
Innovatie en Beleid, is in november 2007 het volgende naar voren gekomen: 'Op het moment
dat de organisatie op vernieuwde terreinen hulpverlening gaat bieden, komen er meer
hulpvragen binnen. Op dit soort momenten ziet de organisatie de wachtlijst groeien'.
In hoofdstuk zes van dit verslag wordt er kort stil gestaan bij de publiciteit rondom MEE
Drenthe en welke invloed dit heeft gehad op de wachtlijst.
MEE Drenthe geeft aan dat de problemen rondom de wachtlijst ontstaan in de BackOffice. Er is
onderzocht waar de hulpverlening stagneert. Er is onder andere gekeken naar de soort vragen
die binnen komen, de doelgroep, maar ook naar de werkwijze van de consulenten in zowel de
Frontoffice ( daar waar de vraag van de cliënt binnen komt) als in de BackOffice. Er is tevens
gekeken naar het verloop van de doorstroom van cliënten van de Frontoffice naar de
BackOffice.
Als er een nieuwe cliënt aangemeld wordt bij MEE Drenthe, krijgt hij of zij eerst een gesprek
met een consulent uit het Informatie- en Adviesteam, ook wel het IAT-lid genoemd. Het IAT-lid
beoordeelt of de cliënt tot de doelgroep van MEE behoort. Wanneer dit zo is, kijkt het IAT-lid
of de vraag alleen informatie en advies betreft. Op het moment dat de hulpvraag van de cliënt
niet in twee gesprekken beantwoord kan worden en de cliënt tot de doelgroep van MEE
behoort, wordt de cliënt op de wachtlijst van de BackOffice geplaatst. Tijdens de invoering van
de gegevens in het dataverwerkingsprogramma SPSS zijn er signalen opgevangen rondom het
traject dat door cliënten doorlopen wordt van de FrontOffice naar de BackOffice. Hierover is
een gesprek aangegaan met de manager BackOffice. De bevindingen uit dit onderzoek zijn aan
deze manager voorgelegd. Een voorbeeld hiervan is een onzorgvuldige registratie van
cliëntgegevens door consulenten. Over dit gesprek met de manager en over de bevindingen,
kunt u meer lezen in hoofdstuk zes 'Conclusies en aanbevelingen'.
De organisatie signaleert voortdurend een terugkerende wachtlijst, maar zij weet Na het bespreken van de probleemstelling met de organisatie is er een vraagstelling
geformuleerd. MEE Drenthe wil het volgende onderzocht hebben: 'Wat is het eventuele
verschil in de hulpvraag van de cliënten die zich bij MEE Drenthe aanmelden en de diensten
welke uiteindelijk aan hen worden geleverd door de organisatie en welke invloed dit heeft op
het ontstaan van de wachtlijst/'
Doelstelling
In dit onderzoek is de wachtlijstproblematiek binnen MEE Drenthe onderzocht. Door middel
van een dossieronderzoek zijn er een aantal conclusies en aanbevelingen tot stand gekomen.
Daarnaast heeft een interview plaats gevonden met de manager BackOffice. Ook berusten de
conclusies en aanbevelingen op een vergelijking die in dit onderzoek is gemaakt met
rapportages in de inventarisatie van de wachtlijstproblematiek in de Geestelijke
Gezondheidszorg en de notitie 2006 en de wachtlijstanalyse 2007 welke door MEE Drenthe zijn
opgesteld. In hoofdstuk drie van dit onderzoek wordt stilgestaan bij de wachtlijstformulering
en het onderzoek dat wordt gedaan door de projectgroep MEE Drenthe 2008.
De conclusies en aanbevelingen zijn in hoofdstuk zes van dit onderzoek nader beschreven en
zullen in juni 2008 aan de organisatie gepresenteerd worden.
In de conclusies en aanbevelingen aan de organisatie kunt u adviezen lezen die kunnen leiden
tot een betere afstemming met betrekking tot de inzet van consulenten, de deskundigheid van
consulenten en de hoeveelheid en de aard van de verschillende hulpvragen van de cliënten.
Deze conclusies zijn tot stand gekomen door middel van het verzamelen van datagegevens,
het interpreteren van gegevens en vervolgens het leggen van verbanden.
Door het aangaan van gesprekken met consulenten is er inzicht verkregen in de hoeveelheid
vragen, de soort vragen, de dienstverlenende activiteiten van MEE Drenthe en de leemtes in
het aanbod van de dienstverlening. Deze gesprekken zijn gevoerd om inzicht te krijgen in de
visie van consulenten betreffende de wachtlijstproblematiek binnen MEE Drenthe. In deze
gesprekken zijn signalen opgevangen. Deze signalen zijn verwerkt in hoofdstuk zes 'Conclusies
en aanbevelingen'.
Het probleem
MEE Drenthe signaleert het volgende probleem: consulenten werkzaam binnen MEE Drenthe
krijgen zeer uiteenlopende vragen van cliënten. MEE Drenthe signaleert problemen in de
wachtlijst, maar de organisatie weet niet waardoor dit komt. In het aanmeldingsformulier van
MEE Drenthe, welke in september 2007 is gepresenteerd aan de Christelijke Hogeschool
Windesheim, worden een gebrek aan meer gەspecialiseerde consulenten, een toeloop van
vragen of vragen op onbekend en/of speciaal terrein genoemd als mogelijke oorzaken voor de
problemen omtrent de wachtlijst1.
1 Aanmeldingsformulier; geformuleerde probleemstelling MEE Drenthe in september 2007
De organisatie ervaart: dit als probleem, omdat er door de wachtlijstproblematiek ingewikkelde
vragen op een speciaal gebied onvoldoende beantwoord worden. Dit is een hypothese vanuit
de organisatie waar een antwoord op gegeven dient te worden.
MEE Drenthe geeft aan dat het wachtlijstprobleem op bepaalde momenten groter is dan op
andere momenten. In een verduidelijkend gesprek met een manager van de afdeling Strategie,
Innovatie en Beleid, is in november 2007 het volgende naar voren gekomen: 'Op het moment
dat de organisatie op vernieuwde terreinen hulpverlening gaat bieden, komen er meer
hulpvragen binnen. Op dit soort momenten ziet de organisatie de wachtlijst groeien'.
In hoofdstuk zes van dit verslag wordt er kort stil gestaan bij de publiciteit rondom MEE
Drenthe en welke invloed dit heeft gehad op de wachtlijst.
MEE Drenthe geeft aan dat de problemen rondom de wachtlijst ontstaan in de BackOffice. Er is
onderzocht waar de hulpverlening stagneert. Er is onder andere gekeken naar de soort vragen
die binnen komen, de doelgroep, maar ook naar de werkwijze van de consulenten in zowel de
Frontoffice ( daar waar de vraag van de cliënt binnen komt) als in de BackOffice. Er is tevens
gekeken naar het verloop van de doorstroom van cliënten van de Frontoffice naar de
BackOffice.
Als er een nieuwe cliënt aangemeld wordt bij MEE Drenthe, krijgt hij of zij eerst een gesprek
met een consulent uit het Informatie- en Adviesteam, ook wel het IAT-lid genoemd. Het IAT-lid
beoordeelt of de cliënt tot de doelgroep van MEE behoort. Wanneer dit zo is, kijkt het IAT-lid
of de vraag alleen informatie en advies betreft. Op het moment dat de hulpvraag van de cliënt
niet in twee gesprekken beantwoord kan worden en de cliënt tot de doelgroep van MEE
behoort, wordt de cliënt op de wachtlijst van de BackOffice geplaatst. Tijdens de invoering van
de gegevens in het dataverwerkingsprogramma SPSS zijn er signalen opgevangen rondom het
traject dat door cliënten doorlopen wordt van de FrontOffice naar de BackOffice. Hierover is
een gesprek aangegaan met de manager BackOffice. De bevindingen uit dit onderzoek zijn aan
deze manager voorgelegd. Een voorbeeld hiervan is een onzorgvuldige registratie van
cliëntgegevens door consulenten. Over dit gesprek met de manager en over de bevindingen,
kunt u meer lezen in hoofdstuk zes 'Conclusies en aanbevelingen'.
De organisatie signaleert voortdurend een terugkerende wachtlijst, maar zij weet geen
oorzaak aan te wijzen voor dit probleem.
Binnen MEE Drenthe is de wachtlijstproblematiek opgenomen in het jaarplan. Voor MEE
Drenthe is het dan ook prioriteit dat hier niet alleen door de organisatie onderzoek naar
gedaan wordt. MEE Drenthe heeft ervoor gekozen om daarnaast een onderzoeksvraag neer te
leggen bij de afdeling Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de Christelijke Hogeschool
Windesheim te Zwolle.
Daarnaast vormt de stijgende wachtlijst ook een probleem voor de cliënten, omdat de meeste
van hen op deze wachtlijst komen te staan en moeten wachten op hulpverlening.
Probleemstelling
MEE Drenthe wil onderzocht hebben hoe het komt dat er na het aanmeldingsgesprek binnen
het Informatie- en Adviesteam er een wachtlijst ontstaat wanneer cliënten voor verdere
dienstverlening doorverwezen worden naar de BackOffice. Hoe verloopt de doorstroom van
cliënten naar de BackOffice? De oorzaak van deze wachtlijst is onbekend.
geen
oorzaak aan te wijzen voor dit probleem.
Binnen MEE Drenthe is de wachtlijstproblematiek opgenomen in het jaarplan. Voor MEE
Drenthe is het dan ook prioriteit dat hier niet alleen door de organisatie onderzoek naar
gedaan wordt. MEE Drenthe heeft ervoor gekozen om daarnaast een onderzoeksvraag neer te
leggen bij de afdeling Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de Christelijke Hogeschool
Windesheim te Zwolle.
Daarnaast vormt de stijgende wachtlijst ook een probleem voor de cliënten, omdat de meeste
van hen op deze wachtlijst komen te staan en moeten wachten op hulpverlening.
Probleemstelling
MEE Drenthe wil onderzocht hebben hoe het komt dat er na het aanmeldingsgesprek binnen
het Informatie- en Adviesteam er een wachtlijst ontstaat wanneer cliënten voor verdere
dienstverlening doorverwezen worden naar de BackOffice. Hoe verloopt de doorstroom van
cliënten naar de BackOffice? De oorzaak van deze wachtlijst is onbekend.
Deelvragen
De volgende deelvragen zijn opgesteld om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag:
• Wat is MEE Drenthe?
• Wat houdt de FrontOffice (IAT) in?
• Wat houdt de BackOffice in?
• Welke diensten worden aangeboden binnen MEE?
• Wat is de doelgroep van MEE Drenthe?
• Wat houdt een wachtlijst in?
• Hoe ziet het onderzoek er uit?
• Waarom is er voor deze manier van onderzoeken gekozen?
• Welke koppeling is er gemaakt tussen onderzoek en analyse door MEE Drenthe
ander onderzoek binnen de Geestelijke Gezondheidszorg?
• Hoe is het onderzoek aangepakt?
• Wal: is er opgevallen tijdens de verzameling van gegevens uit het digitale
cliëntendossier?
• Wat valt er op in de verschillende cliëntsituaties?
• Wat is er opgevallen in de analyse van gegevens?
• Wat zijn de conclusies en aanbevelingen?

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnerMEE Drenthe, Assen
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk