De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ouderbetrokkenheid op SBO de Meander

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ouderbetrokkenheid op SBO de Meander

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit praktijkgericht onderzoek is uitgevoerd op SBO de Meander te Assen. SBO de Meander is een school voor speciaal basisonderwijs. Er wordt met behulp van dit praktijkgericht onderzoek antwoord gegeven op de vraag: 'Op welke manier kan de ouderbetrokkenheid worden vergroot op SBO de Meander passend bij de behoefte van de directie, leerkrachten en ouders?' In 2010 heeft de school een oudertevredenheidspeiling gedaan. Uit de resultaten van de peiling is gebleken dat de ouders vonden dat ze niet altijd werden betrokken bij de school. De directie zou dit graag anders zien en wilde weten of de behoefte van de ouders overeen kan komen met de behoefte van de school wat betreft ouderbetrokkenheid. Hiervoor heeft er allereerst een literatuurstudie plaatsgevonden over de vraag wat ouderbetrokkenheid is. Aan de hand van de verkregen informatie uit de literatuurstudie zijn de vragenlijsten opgesteld waarmee de mening, ervaringen en behoeften van de ouders, de leerkrachten en de directie in kaart worden gebracht. Ouderbetrokkenheid is een wisselwerking tussen ouders en school waarin het gezamenlijk belang, namelijk het zo goed mogelijk ondersteunen van het kind in de opvoeding en het onderwijs, binnen deze relatie constant voor ogen wordt gehouden. Uit de resultaten van de literatuurstudie is gebleken dat ouderbetrokkenheid van groot belang is voor de ontwikkeling van de leerlingen. Een effectief vormgegeven ouderbetrokkenheid bestaat uit de onderstaande vijf factoren en draagt bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling van de leerling:
 -Geïntegreerde aanpak op ouderbetrokkenheid
 -Visie op ouderbetrokkenheid
 -Langdurige samenwerking
 -Drijfkrachten of motivatie: de school moet laagdrempelig zijn om
elkaar voldoende op de hoogte te kunnen houden van ter zake
doende situaties
 -De gevoelstoon waarbij het delen van ervaringen in gesprekken
centraal staat
Uit de literatuur is gebleken dat betrokkenheid van ouders thuis bij de schoolloopbaan van hun kind meer resultaten oplevert voor de ontwikkeling van de leerlingen, dan wanneer de ouders op school aanwezig zijn om te helpen. Om de praktijkgerichte onderzoeksvragen te beantwoorden, is er een vragenlijst meegegeven aan de ouders en hebben er interviews plaatsgevonden met de directeur van SBO de Meander en met de directies van twee andere SBO scholen. Het interview met de directie impliceert dat de directie de ouders toch graag op school ziet om te helpen. De school ziet ouderbetrokkenheid als een ondersteuning op school, terwijl ouders ouderbetrokkenheid ook zien als een contactmoment met de school en met andere ouders. Tijdens deze contactmomenten wordt gesproken over de vorderingen van de leerlingen, maar kunnen de ouders ook hun zorgen uiten. De leerkrachten kunnen de hulp van de ouders in veel gevallen gebruiken, maar ze houden de verantwoordelijkheid voor de organisatie hiervan graag zelf in handen. Als belangrijkste conclusie kan worden genoemd dat aan vier van de vijf factoren van een effectief vormgegeven ouderbetrokkenheid aandacht wordt geschonken. De visie op ouderbetrokkenheid is echter onvolledig. Het aangaan van een samenwerkingsrelatie om de ontwikkeling van de leerling te bevorderen, wordt nauwelijks genoemd. Om de ontwikkeling van de leerlingen zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, is regelmatig contact tussen de school en ouders noodzakelijk en zal er samenwerking gezocht moeten worden. De kennis van de ouders en de leerkrachten moet met elkaar gedeeld worden. Aan de hand van de verkregen resultaten worden er aanbevelingen gedaan ter verbetering. Als eerste moet de visie op ouderbetrokkenheid concreter worden geformuleerd. Bij het formuleren van de visie moet worden nagegaan of het haalbaar is om alle ouders binnen de school te krijgen om te helpen, of dat de school de nadruk meer zou moeten leggen op betrokkenheid van ouders thuis. Ouderbetrokkenheid is van belang voor de ontwikkeling van de leerling en dus zeker noodzakelijk voor een leerling met speciale onderwijsbehoeften. In deze visie kan ook aan de orde komen wat de school van ouders verwacht en wat de ouders van de school mogen verwachten. Aan het begin van het schooljaar kan er een vragenlijst ingevuld worden door de ouders over de activiteiten waarbij ze bijdrage kunnen en willen leveren. Contact tussen school en ouders is gewenst. Ouders hebben ook behoefte aan contactmomenten met andere ouders, een inloopochtend is hiervoor een geschikt moment. Tijdens de inloopochtenden kunnen de onderwerpen aan de orde komen die in de klas worden behandeld, zodat ouders ook thuis met hun kinderen over school kunnen praten. Ook kan er een informatieavond over opvoeden en gezond gedrag worden georganiseerd zodat de zorgen van de ouders gedeeld kunnen worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
PartnersSBO de Meander te Assen
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk