De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Pi- Spello werkt zo?!

een onderzoek naar de werkwijze en de resultaten van de methode Pi- Spello op basisschool 't Schrijverke

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Pi- Spello werkt zo?!

een onderzoek naar de werkwijze en de resultaten van de methode Pi- Spello op basisschool 't Schrijverke

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Spelling vormt voor veel leerlingen in het basisonderwijs een groot probleem. Het ontbreekt bij een
aantal leerlingen aan "natuurlijk gemak" waarmee de schrijftaal eigen gemaakt kan worden. Op
wetenschappelijk niveau is een aantal theorieën onderzocht. Echter, naar spelling is minder
onderzoek gedaan dan naar leesontwikkeling.
Basisschool 't Schrijverke kent een substantiële groep leerlingen met een vertraagde spellingontwikkeling.
De school heeft gemeend dit probleem met prioriteit te willen aanpakken. Hiertoe is
de spellingmethode Pi- Spello aangeschaft.
Door middel van een praktijkonderzoek wordt vastgesteld hoe de spellingmethode Pi- Spello werkt.
45 leerlingen (waarvan 12 met dyslexie), verdeeld over twee locaties, werken sinds januari 2009 met
de spellingmethode Pi- Spello als aparte leerlijn. Deze leerlingen krijgen twee keer per week, in
niveaugroepen, buiten de groep van de RT-er spellingles met de methode.
Op basis van de beschikbare toetsgegevens is onderzocht in hoeverre de behaalde spellingresultaten
van deze leerlingen zijn verbeterd. Ook is onderzocht hoe deze leerlingen het werken met de
methode ervaren. Uit de resultaten blijkt dat 85% van de leerlingen een groei in leerrendement ten
opzichte van de 0-meting laat zien. Deze groei in leerrendement varieert van 2% tot 38%. Opvallend
is dat leerlingen met dyslexie gemiddeld een betere groei laten zijn dan leerlingen zonder dyslexie.
Daarnaast blijkt ruim 65% van de leerlingen de extra hulp met Pi- Spello buiten de groep te willen
voortzetten. Dit in tegenstelling tot een algemeen aanvaard standpunt dat extra hulp altijd zo lang
mogelijk in de groep moet worden aangeboden. De kinderen ervaren het werken met de methode
over het algemeen als (zeer) positief. Echter een knelpunt dat bij leerlingen en leerkrachten veel wordt genoemd is het missen van de overige lessen als gevolg van Pi- Spello.
Andere, van belang zijnde factoren zijn ook in het onderzoek betrokken. Vastgesteld is dat de
werkwijze invloed heeft op de organisatie van de school. De werkzaamheden van de
groepsleerkrachten, IB-er en directie worden direct door de methode beïnvloed. Niet iedere
leerkracht is even goed van de inhoud van Pi- Spello op de hoogte. De impact die de huidige
werkwijze en organisatie op de leerkrachten heeft, blijkt fors. Desondanks ziet bijna 80% van de
leerkrachten het belang van Pi- Spello voor de leerlingen.
Leerkrachten zien binnen de groep weinig vooruitgang bij de leerlingen. Niet alle leerkrachten
hebben voldoende kennis van Pi- Spello. Dit kan van invloed zijn op het toepassen van hetgeen bij de
spellinglessen geleerd is in de eigen schrijfproducten. Leerkrachten zijn onvoldoende in staat de
kinderen op het niveau ven de methode te begeleiden.
Het onderzoek heeft tot doel te komen tot een advies omtrent het al dan niet doorgaan met Pi-
Spello. Waar mogelijk gekoppeld aan voorstellen die moeten leiden tot het wegnemen van zoveel
mogelijk gesignaleerde knelpunten.
Vastgesteld kan worden dat het werken met de methode Pi- Spello een groep kinderen de afgelopen
jaren niet heeft geschaad in zijn of haar spellingontwikkeling. De motivatie ten aanzien van een
onderwerp dat de leerlingen als van oudsher als moeilijk ervaren, is groot. De extra hulp buiten de
groep wordt gewaardeerd.
Alles in ogenschouw nemende, stel ik voor om Pi- Spello, met enkele aanpassingen, binnen 't
Schrijverke te continueren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2011
TypeMasterscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk