De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Grip op evenementen

Verkeersgeneratiemethodiek voor evenementen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Grip op evenementen

Verkeersgeneratiemethodiek voor evenementen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Evenementen genereren te allen tijde verkeer. Om te zorgen voor een veilige en bereikbare
evenementenlocatie is het noodzakelijk om de omvang van de verkeersgeneratie te
bepalen zodat verkeerstromen kunnen worden beïnvloed. Om de mobiliteit rond evenementen
te kunnen sturen is het van belang om een zo goed mogelijke inschatting te
maken van de verdeling van de modal split. Bij de ontwikkeling van een (nieuwe) evenementenvoorziening
bestaat vaak in een vroeg stadium van het plan proces de behoefte
naar informatie over de omvang van het verkeer dat hierdoor gegenereerd wordt.
In dit onderzoek is antwoord gezocht op de vraag:
Op welke manier de verkeersgeneratie van een evenement dan wel een nieuw te realiseren
evenementenvoorziening bepaald en beïnvloed kan worden?
Dit onderzoek heeft als doel:
Het ontwikkelen van een methodiek waarmee op een relatief eenvoudige wijze voor een
bepaalde periode de verkeersgeneratie van en naar een evenement dan wel een nieuw
te ontwikkelen evenementenvoorziening bepaald kan worden. Bij het opstellen of uitvoeren
van ruimtelijke plannen wordt een invulling gegeven aan de behoefte aan informatie
over de hoeveelheid te verwachten verkeer. Er wordt bijgedragen aan het op
strategisch niveau regelen en sturen van mobiliteit rond evenementen waarbij de nadruk
ligt op veiligheid, bereikbaarheid (inclusief parkeren) en leefbaarheid.
Om tot het doel van het onderzoek te komen zijn er meerdere subdoelen en onderzoeksvragen
opgesteld. Literatuuronderzoek, interviews en analyses geven antwoord op
de onderzoeksvragen.
Gekozen is om onderzoek te doen naar een manier waarop een relatief eenvoudige
manier de verkeersgeneratie te bepalen is. Er kan bepaald worden waar de
(on)mogelijkheden liggen voor de ontwikkeling van een rekentool waarmee de verkeersgeneratie
op een relatief eenvoudig manier te bepalen is. De ontwikkeling van
kengetallen voor evenementen is niet aan de orde, het gaat om de constructie van de
methodiek.
Goudappel Coffeng heeft in samenwerking met het CROW een rekentool ontwikkeld
waarmee de verkeersgeneratie van woon- werkgebieden en voorzieningen te bepalen
is. Met een literatuuronderzoek naar de mobiliteit rond evenement is duidelijk geworden
dat een methodiek ontbreekt waarmee op een eenvoudige manier de verkeersgeneratie
van evenementen bepaald kan worden. Tot op heden was er nog geen onderzoek gedaan
naar de mogelijkheden om de verkeersgeneratie van evenementen te voorspellen.
Verder uit het literatuuronderzoek blijkt dat voor de ontwikkeling van een methodiek de volgende essentiële bouwstenen noodzakelijk zijn: het bezoekersaantal, de herkomst
van de bezoekers, de modal split, de spreiding in de tijd en de verblijfsduur.
Verkeersgeneratiemethodiek
Uit dit onderzoek blijkt dat het mogelijk is om aan de hand van een methodiek, op basis
van beredeneerde aannames, globaal de omvang van de verkeersgeneratie van evenementen
te bepalen. Door het aantal bezoekers per evenementendag te vermenigvuldigen
met de verdeling over de herkomstgebieden en vervolgens per herkomstgebied met
de vervoerwijzekeuze en de uitkomst te delen door de bezettingsgraad ontstaat de verkeersgeneratie
in mvt/etmaal. Deze methodiek kent echter beperkingen. De kans dat de
globale uitkomsten te grote marge bevatten en niet overeenkomen met de daadwerkelijke
verkeergeneratie is groot. Het ontwikkelen van een systematiek (in plaats van een
methodiek) wordt aanbevolen om de verkeersgeneratie te bepalen.
Aan de hand van de ontwikkelde methodiek is het wel mogelijk om uitspraken te doen
over de te verwachten verkeersgeneratie van een evenementenvoorziening. Dit omdat
de marges van de aannames verkeersgeneratie van een evenementenvoorziening als
het ware een optelsom zijn van de verkeersgeneratie van een aantal evenementen en
hierdoor de marges van de aannames vrijwel genivelleerd worden.
Om de bruikbaarheid van de methodiek te vergroten is deze vertaald naar een webbased
rekentool. Op deze manier is laten zien dat het mogelijk is om een complexe methodiek
relatief eenvoudig gebruikt kan worden.
Doelgroepbenadering en mobiliteitsmanagement
De mobiliteit rond evenementen wordt vaak beïnvloed door mobiliteitsmanagement
maatregelen. Hiervoor wordt hoofdzakelijk gekozen met als doel om (verkeers)
problemen te voorkomen. Vergunningaanvragen worden zelden getoetst op de
inzet van mobiliteitsmanagement. Daarnaast wordt in het kader van duurzame mobiliteit
zelden ingezet op het mobiliteitsmanagement bij evenementen. Om deze reden is gekozen
antwoord te vinden op de vraag op welke manier een bijdrage geleverd kan worden
aan het verhogen van de effectiviteit van mobiliteitsmanagement maatregelen bij evenementen.
Hiervoor is de doelgroepbenadering van de Mentality-milieus waarbij de
mobiliteitsvoorkeur is vastgesteld als uitgangspunt genomen. Uit dit onderzoek blijkt dat
de doelgroepbenadering, waarbij de mobiliteitsvoorkeur de basis is, houvast biedt voor
het afstemmen mobiliteitsmanagement maatregelen bij evenementen en ondersteunt in
afwegingen ten aanzien van de locatiekeuze hiervan.
Om aan de hand van de doelgroep van een evenement inzicht te verkrijgen in de meest
effectieve mobiliteitsmanagement maatregelen is een 'checklist mobiliteitsmanagement'
ontwikkeld. De mobiliteitsvoorkeur van de Mentality-milieus vormen de basis en biedt
met name de vergunningverlener inzicht in mogelijke maatregelen op het gebied van
mobiliteitsmanagement die afgestemd zijn op de mobiliteitsvoorkeur. Daarnaast is de
doelgroepbenadering opgenomen in de ontwikkeling van de verkeersgeneratiemethodiek.
De uitkomst van de methodiek kan op basis hiervan beïnvloed worden. Een voorwaarde
hiervoor is dat de gebruiker enige kennis heeft over de Mentality-milieus.
De bevindingen van dit onderzoek leiden tot de volgende aanbevelingen:
■ Systematiek voor verkeersgeneratie
De ontwikkelde methodiek biedt mogelijkheden om de verkeersgeneratie voor evenementenvoorzieningen
te bepalen. Om de marge van de uitkomst te verkleinen is
aan te bevelen te onderzoeken waaruit een systematiek (in plaats van een rekenmethodiek)
opgebouwd dient te zijn om aan de hand van eigen cijfers de verkeersgeneratie
van specifieke evenementen te bepalen.
■ Mogelijkheden voor een integrale benadering met de mobiliteitsscan onderzoeken
De ontwikkelde verkeersgeneratiemethodiek in dit onderzoek geeft een eerste aanzet
om de verkeersgeneratie op wegvakniveau te bepalen. Dit gebeurd door inzicht te
verkrijgen in de wegintensiteit op de verschillende routes om het evenement te bereiken.
Het wordt aanbevolen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de
stappen 8 (Routes) en 9 (Intensiteit) te koppelen aan de mobiliteitsscan. Deze stappen
bieden aangrijpingspunten voor een koppeling met de mobiliteitsscan, dit omdat ze
locatieafhankelijk zijn. Zo kan de verkeersgeneratie van deze stappen toch op een relatief
eenvoudige manier berekend worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingBuilt Environment & Transport
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk