De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De aandacht voor het kind onder de loep : onderzoek naar de aandacht van consulenten voor de opvoeding, verzorging en ontwikkeling van het werk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De aandacht voor het kind onder de loep : onderzoek naar de aandacht van consulenten voor de opvoeding, verzorging en ontwikkeling van het werk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanuit MEE, te Zwolle, is er verzocht een onderzoek te verrichten op basis van de
volgende vraagstelling:
"Hebben consulenten van MEE Zwolle en Kampen aandacht voor de opvoeding,
verzorging en ontwikkeling van kinderen? Zo ja, hoe ziet deze aandacht eruit en hoe
handelt de consulent wanneer er zorg is? "
MEE is een laagdrempelige voorziening, die ondersteuning biedt aan alle mensen met
een lichamelijke of verstandelijke handicap, functiebeperking of chronische ziekte.
MEE werkt met de basismethodiek vraagverduidelijking. Met deze MEE-thodiek wordt,
samen met de cliënt, onderzocht waar knelpunten zitten die participeren in de
maatschappij belemmeren.
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een literatuur- en veldonderzoek. In het
literatuuronderzoek zijn in eerste instantie de begrippen opvoeding, verzorging en
ontwikkeling onderzocht. Bij de opvoeding wordt onderscheid gemaakt tussen
opvoedingsstijlen, opvoedingspatronen en opvoedingsdoelen. Deze drie begrippen
geven de basis weer voor het opvoeden van kinderen. Belangrijke onderwerpen met
betrekkling tot de verzorging van het kind zijn gezondheid, hygiëne, voeding, groei en
slapen. De ontwikkeling van het kind wordt verdeeld in verschillende leeftijdsfasen. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen het eerste levensjaar, de peutertijd, de kleutertijd, de
schoolleeftijd en de adolescentie.
Daarnaast zijn in het literatuuronderzoek de professionele dilemma's onderzocht waar
consulenten mee te maken kunnen krijgen. Door de ervaring en toenemende
professionaliteit van de consulent kan een consulent steeds beter professionele
dilemma's hanteren.
Bij MEE is het uitgangspunt dat er vraaggericht gewerkt wordt. De consulent gaat naast
de cliënt: staan en ondersteunt de cliënt bij zijn vragen en/of problemen. Het is de waag,
of het ethisch verantwoord is om als consulent initiatief te nemen om zich te 'bemoeien'
met de problemen van de cliënt. Een opvallende methodiek in de literatuur is de prosocial
benadering. Deze methodiek houdt in dat een consulent alert is op wat hij/zij
hoort en ziet bij cliënten aan uitingen en reacties, waaruit zorg voor en betrokkenheid op
anderen blijkt. Twee reacties van cliënten op het 'bemoeien' van de consulent kunnen
zijn; reactance en strategische zelfpresentatie.Vanuit dit onderzoek zijn drie punten ter discussie gesteld. Ten eerste is ter discussie
gesteld of op basis van een eerste ingeving van de consulent een geldige conclusie
getrokken mag worden. Het kan namelijk zijn dat de antwoorden uit het eerste interview
geen volledig beeld geven. Echter wanneer een tweede interview zou plaatsvinden,
bestaat het risico dat de consulent sociaal gewenste antwoorden gaat geven.
Ten tweede is ter discussie gesteld of de onderzoekspopulatie van vijftien consulenten
toereikend is geweest om het handelen van de consulenten helder in beeld te brengen.
Het kan namelijk zijn dat de onderzoekspopulatie te minimaal is. Echter bij dit
onderzoek gaat het er om, om de interpretaties en beweegredenen achter de gegeven
antwoorden van de consulenten te achterhalen. Het gaat er bij dit onderzoek niet om, om
kwantitatieve gegevens te verzamelen die spreken voor de hele onderzoekspopulatie.
Ten derde is ter discussie gesteld of er altijd aandacht moet zijn voor het kind, ongeacht
of de hulpvraag wel of niet op het kind gericht is. Het uitgangspunt van MEE is
namelijk dat een consulent vraaggericht werkt. Echter wanneer consulenten alleen
vraaggericht werken, bestaat het risico dat kinderen met problemen over het hoofd
worden gezien.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersMEE, Zwolle
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk