De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van IJssel naar meer

afwentelingsonderzoek voor de stroomgebieden van IJssel en Vecht die via de meren afwateren op de Waddenzee

Van IJssel naar meer

afwentelingsonderzoek voor de stroomgebieden van IJssel en Vecht die via de meren afwateren op de Waddenzee

Samenvatting

De Nederlandse Rijkswateren IJssel, Vecht & Zwarte Water, Zwarte Meer, Ketel- & Vossemeer, IJsselmeer en Waddenzee maken onderdeel uit van het Rijnstroomgebied. De waterkwaliteit binnen het internationale stroomgebied is afhankelijk van menselijke activiteiten zoals landbouw, industrie en transport, en de wijze waarop het waterbeheer wordt ingevuld door de verschillende landen. Wanneer gebieds- en gebruiksfuncties elkaar, en de doelen van een waterbeheerder, negatief beïnvloeden via het watersysteem wordt deze problematiek afwenteling genoemd. Om te garanderen dat er binnen Europa gezamenlijk zorg wordt gedragen voor de waterkwaliteit is in het jaar 2000 de Europese Kaderrichtlijn Water (richtlijn 2000/60/EG), ofwel de KRW, vastgesteld. De KRW bevat een resultaatverplichting voor alle Europese waterbeheerders om te voldoen aan de doelstellingen en maatregelen die op nationaal niveau zijn vastgesteld binnen de kaders van de KRW. Om inzicht te krijgen in de bijdrage van bronnen aan overmatige aanwezigheid van stoffen in oppervlaktewater, is dit afwentelingsonderzoek uitgevoerd. De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt; “In welke mate dragen bronnen van de voor dit onderzoek vastgestelde stoffen bij aan de belasting van de Rijkswateren binnen het stroomgebied van de IJssel en de Vecht richting de Waddenzee, en welke aanbevelingen kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van eventuele afwentelingsproblematiek?” Daarbij is er gekeken naar de stoffen stikstof totaal (Ntot), fosfaat totaal (Ptot), koper, zink, barium en de som van benzo(ghi)peryleen & indeno(1,2,3-cd)pyreen (sBghiPInP). Er is gekozen voor deze stoffen omdat de opdrachtgever, Rijkswaterstaat, deze als de belangrijkste normoverschrijdende stoffen beschouwd binnen het onderzoeksgebied. De bronnen van deze stoffen zijn afgeleid uit voor dit onderzoek uitgevoerde vrachtberekeningen en de Emissieregistratie Database. De bijdrage van de verschillende bronnen zijn, zowel per Rijkswaterlichaam als voor het gehele onderzoeksgebied, weergegeven in tabellen, conceptuele modellen en online interactieve kaarten.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingKust en Zee Management
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Rijkswaterstaat Midden-Nederland
Datum2014-11-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk