De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Veilig ontwerpen voor Transburg

Veilig ontwerpen voor Transburg

Samenvatting

ManagementsamenvattingKenniscentrum Leefomgeving van Saxion heeft onderzochtwelke kenmerken op het gebiedvan leefbaarheid en sociale veiligheid in de buurt Transburg van Enschede heeft en welkefysieke en sociale maatregelen kunnen worden genomen om de leefbaarheid en socialeveiligheid te vergroten?Op basis van een probleemanalyse is een advies uitgebracht over een aanpak om de leefbaarheid en veiligheid van de bewoners van Transburg te verbeteren. Dat heeft geleid tot een aantal uitgangspunten met concrete maatregelen.
Sociale kenmerkenTransburg is een sociaal kwetsbare wijk doordat er sprake is van een hogeverhuisgeneigdheid en een lage buurtbinding, waaronder ontevredenheid over debevolkingssamenstelling. De woonduur is echter zoals gemiddeld in Enschede en debereidheid om aan de buurt te werken is hoog in Transburg, wat een goede basis geeft omaan de leefbaarheid van de buurt te werken. De mogelijkheid om te sturen in desamenstelling van de populatie van Transburg zal bepalend zijn voor het soort maatregelen dat passend is. Domijn kan zich beraadslagen op keuzes op het gebied van de sociale samenstelling van de buurt. De huidige sociale samenstelling vormen het vertrekpunt voor de geformuleerde maatregelen in dit rapport. Er zijn daarom maatregelen geformuleerd die zich richten op het bevorderen van de participatie.
Fysieke kenmerkenDe woningen in de buurt Transburg zijn in goede staat en er is een aantal mooie plekken die goed functioneren zoals de speeltuinen en de daktuinen op de parkeergarages. Het Trefpunt is een waardevolle voorziening in Transburg en het voorzieningenniveau in de nabijheid van Transburg is goed. De Performance Factory biedt waardevolle voorzieningen voor diverse doelgroepen; hoewel het terrein grenst aan Transburg, wordt er toch een (mentale) afstand ervaren en maken bewoners in Transburg nauwelijks gebruik van de voorzieningen. De stedenbouwkundige kwaliteiten van de buurt zijn ongunstig vanuit het oogpunt van sociaal veilig ontwerpen: de zichtbaarheid, de oriëntatie en eenduidigheid scoren matig tot slecht; de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de buurt zijn scoren laag. De belangrijkste toegangswegen van de buurt liggen tegen een bron van ongewenste gasten uit de directe omgeving van Transburg, waaronder het Leger des Heils. Een aantal plekken met een onduidelijke functie lokt tot nu toe uit tot ongewenst gedrag.Er zijn daarom maatregelen geformuleerddie zich richten op: de verbinding met Performance Factory; de verbetering van eenduidigheid en oriëntatie in de buurt; de versterking van de groenvoorziening.Veiligheid en veiligheidsgevoelDe meeste vormen van criminaliteit komen in Transburg gemiddeld niet vaker voor dan inEnschede als geheel; alleen diefstal uit woningen c.q. woninginbraak komt vaker voor damgemiddeld; er wordt niet meer overlast gemeld dan elders in Enschede, maar er wordtgemiddeld wel veel meer overlast ervaren. Ook voelen bewoners zich relatief vaak onveiligvoor of rond de eigen woning en zijn er veel andere plekken in de buurt waar men zichonveilig voelt. Overlast wordt wel gemeld, maar vooral voor de plekken waar geen toezicht is wordt minder overlast gemeld dan er ervaren wordt. Er zijn daarom maatregelengeformuleerd die zich richten op:
    inbraakpreventie; het verhogen van het veiligheidsgevoel; het verhogen van het meldgedrag.
OverlastOverlast gerelateerd aan drugs en drank cumuleert aan zuidwestelijke buitenrand vanTransburg en langs de zuidwestelijk gelegen parkeergarage aan de Benninkburg. Overlastrond vuilcontainers vindt voornamelijk plaats door buurtbewoners zelf; grofvuil wordt opdiverse plekken bijgepla

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Leefomgeving
LectoraatRisicobeheersing
Datum2013-05-01
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk