De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zit een begaafd kind goed op onze school?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zit een begaafd kind goed op onze school?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting: Naar mijn idee is er binnen de zorgstructuur van onze school nog een hoop winst te behalen in onze aanpak van begaafde leerlingen. Het is ook daarom dat ik dit meesterstuk gericht heb op de volgende onderzoeksvraag en subvragen.

Onderzoeksvraag:
Ik onderzoek de mate van behoefte aan kennis en kunde op het gebied van begaafdheid binnen ons team, omdat ik wil weten of een begaafd kind goed zit bij ons op school, teneinde te komen tot een gezamenlijk gedragen visie op begaafdheid

Subvragen:
• Hoe vindt een begaafd kind het bij ons op school en hoe kunnen wij als school dit
kind steunen/coachen?
• Hoe ervaren de ouders van een begaafd kind de inzet van onze school en wat zijn hun tips ter verbetering.
• Hoe ervaren de leerkrachten de inzet en kennis van henzelf rondom begaafdheid.
Vinden zij het nodig dat wij als school komen tot een structurele benadering (protocol) van begaafde kinderen.

Bij het onderzoeken van dit alles heb ik veel gehad aan het boek van Kamminga en Vloed (2009). Zij hebben me op weg geholpen om verbindend te veranderen in mijn onderwijspraktijk. Ik ben uitgegaan van begaafde leerlingen. Binnen dit onderzoek zijn dat de leerlingen van groep 3 t/m 8 van onze school met voornamelijk A scores.

Als instap voor het onderzoek heb ik gebruik gemaakt van een zogenaamde 0-meting onder de teamleden (zie bijlage 1) . Het fijnste wat uit deze meting naar voren is gekomen, is dat het gehele team het belangrijk vindt dat er op onze school een structurele benadering komt voor begaafde leerlingen. Ik had dus draagvlak vanuit mijn team om verder te gaan met het onderzoek.
Hierna ben ik verder gegaan met het afnemen van diepte interviews bij de leerkrachten, de ouders van een leerling met voornamelijk A-scores en deze leerlingen zelf (bijlage 2-3-4).

Uit deze interviews kwam naar voren dat alle kinderen het fijn zouden vinden, wanneer we op school een plan gaan maken om goede leerlingen extra te helpen. Ze hopen door dit plan extra opdrachten te krijgen en nieuwe dingen te leren. De ouders zijn niet ontevreden over de inzet van onze school. Ze zien wel, dat onze inspanningen vooral gericht zijn op de leerlingen die wat zwakker zijn. De meeste ouders missen een duidelijk zorgprogramma voor de betere leerling, extra werk met meer uitdaging en vooral ook een goede terugkoppeling en een open communicatie. Zij vinden dat er aandacht moet komen voor de signalering. Ze hopen dat het protocol gaat zorgen voor een meer doorgaande lijn, zodat de zorg duidelijker vastligt en het niet meer leerkrachtafhankelijk is wat er met de betere leerling gebeurd.

De leerkrachten schalen zich niet super hoog in wanneer het gaat om het kunnen signaleren en het capabel voelen om begaafde leerlingen te ondersteunen. Ze vinden wel dat ze zich in moeten zetten om een begaafd kind extra zorg en uitdaging te bieden. Het gehele team vindt het belangrijk dat er op onze school een structurele benadering gaat komen om te werken met begaafde leerlingen. Ze willen dan wel meer methoden/materiaal voor deze leerlingen, meer kennis en een duidelijke doorgaande lijn.

Wanneer ik kijk naar de onderzoeksvraag, dan is het mij duidelijk geworden dat er binnen ons team een grote behoefte is aan meer kennis en kunde rondom begaafdheid. We willen deze zorg aan begaafde leerlingen wel koppelen aan onze huidige visie. Deze willen we meer gaan hanteren voor alle leerlingen, omdat we vinden dat onze zorg zich uit mag breiden naar de bovenkant toe.

Ik kan me nu gaan richten op een bij onze school passend protocol waarbij er aandacht is voor de doorgaande lijn en voor de communicatie tussen alle betrokkenen. Daarnaast gaan we ons in het komende schooljaar als team professionaliseren in het omgaan met begaafde leerlingen. Onze studiedagen zullen rondom dit thema ingevuld gaan worden.
Mijn taak zal zijn om het protocol te laten leven in de praktijk en het van daaruit te verfijnen. Hierbij zal ik gesteund worden door ons zorgteam en de leerkrachten die het moeten toepassen in de praktijk. Ik heb er alle vertrouwen in dat ons dit gaat lukken!

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk