De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Nazorg COPD

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om de kans op een hernieuwde revalidatie te verkleinen is het van belang dat COPD- patiënten na hun revalidatie nazorg in de eerste lijn krijgen. Voor Revalidatiecentrum Blixembosch en Astmacentrum Hornerheide was niet duidelijk welke kennis, kunde en materialen/ apparatuur, met betrekking tot de nazorg van COPD- patiënten, per praktijk in Zuid- Oost Brabant en Limburg aanwezig zijn. Zij wilden dit graag geïnventariseerd hebben. Door de opleiding werd geadviseerd om de te inventariseren items te onderzoeken op wetenschappelijke onderbouwing.
Daarom is in het kader van het afstuderen een onderzoek uitgevoerd met de volgende hoofdvraag:

"Welke kennis, kunde en materialen/ apparatuur, op de lijst samengesteld door Revalidatiecentrum Blixembosch en Astmacentrum Hornerheide, worden in de literatuur wetenschappelijk onderbouwd en welke zijn aanwezig in de particuliere praktijken in Zuid- Oost Brabant en Limburg"?

Aan de hand van de hoofdvraag is voor Revalidatiecentrum Blixembosch en Astmacentrum Hornerheide een enquête opgesteld, om de door hun aangegeven kennis, kunde en materialen/ apparatuur te inventariseren. Om de effectiviteit van deze punten binnen de behandeling van COPD- patiënten te onderzoeken, is gezocht naar wetenschappelijke literatuur. Er is gebruik gemaakt van verschillende databases op het internet en keyfigures. Hierbij werden in totaal zeventien artikelen en vier reviews gevonden. Deze zijn gebruikt binnen het onderzoek. De hoofdpunten van de artikelen en reviews zijn aan de hand van een zelf ontworpen data-extractie formulier weergegeven. De artikelen en de reviews worden beoordeeld op methodologische kwaliteit met behulp van de daarvoor geschikte beoordelingsformulieren.

Voor de inventarisatie van de kennis, kunde en materialen/ apparatuur is een enquête opgesteld. Deze enquête is samen met een inleidende brief verstuurd naar de particuliere praktijken voorkomend op de lijst verkregen via Astmacentrum Hornerheide. Om de gegevens te verzamelen is telefonisch contact opgenomen met de praktijken. Een aantal praktijken heeft de enquête ingevuld en teruggestuurd. In totaal hebben 210 particuliere praktijken meegewerkt aan dit onderzoek.

Niet over alle te inventariseren punten is wetenschappelijke literatuur gevonden. Alle punten waar literatuur over is gevonden, worden hiermee onderbouwd op hun effectiviteit bij de nazorg van COPD- patiënten. Voor negen van de eenentwintig punten is literatuur gevonden
Gemiddeld blijkt bijna 61% van de geïnventariseerde materialen/ apparatuur, in de praktijken die hebben meegewerkt, aanwezig te zijn. Met betrekking tot de gewenste kunde blijkt gemiddeld bijna 56% in de praktijken aanwezig te zijn. Qua kennis blijkt 1% van de praktijken een fysiotherapeut in dienst te hebben die zowel de cursus "Fysiotherapie bij patiënten met COPD en Astma" van het Nederlandse Paramedische Instituut (NPI) als de cursus "Niet- medicamenteuze behandeling van chronische longziekten" (MINT) heeft gevolgd.

"IMT", "inspanningstraining", "krachttraining" en "FET" zijn wetenschappelijk onderbouwd en worden bij de nazorg van COPD- patiënten als effectief gezien. Het gebruik van de flutter en de toepassing "houdingsdrainage" zijn eveneens wetenschappelijk onderbouwd, hoewel de effectiviteit bij de nazorg van COPD- patiënten is niet eenduidig aangetoond

SUMMARY


To reduce the chance of a renewed rehabilitation it is important for COPD- patients to get aftercare in the private practices after they finished their rehabilitation program. For Rehabilitationcenter Blixembosch and Asthmacenter Hornerheide it was unclear which knowledge, know-how and equipment, concerning the aftercare of COPD- patients, was present at each private practices in Southeast Brabant and Limburg. Both centres wanted these items to be assessed. School gave the advice to search for scientific evidence of the items that were assessed.
Therefore an assignment with the following thesis has been conducted:
"What knowledge, know-how and equipment, on the list put together by Rehabilitationcenter Blixembosch and Asthmacenter Hornerheide, are scientifically proven and which are present in the private practices in Southeast Brabant and Limburg"?

Using a thesis, an inventory has been put together for Rehabilitationcenter Blixembosch and Asthmacenter Hornerheide, to examine the knowledge, know-how and equipment indicated by them.
To prove the efficiency of these items in relation to the aftercare of COPD- patients, a search was conducted to gather scientific literature. Different databases on the internet and keyfigures have been used to conduct the search.
Seventeen articles and four reviews were found during the search. These articles have been used during the assignment. The headlines of the articles and reviews have been presented using a self-made data-extraction form. The articles and reviews have been assessed on methodological quality using suitable criteria forms.

An interview was put together for the inventory of the knowledge, know-how and equipment.
This interview, together with an introducing letter, was send to the private practices who were on the list received by Asthmacenter Hornerheide. To collect the information, phone calls were made to all the private practices. Some filled in the interview and returned them by mail. In total 210 private practices co-operated with this assignment.

Scientific evidence has not been found for all the items of the inventory. All items where articles were found on will be assessed on their efficiency relating the aftercare of COPD- patients. On nine of the twenty-one items scientific literature had been found.
On average 61% of the assessed equipment, appear to be present at the private practices that co-operated. Concerning the requested know-how, it appears that on average almost 56% of the private practices have it.
It appears that 1% of the private practices, which co-operated, employ a physiotherapist who has both completed the course " Fysiotherapie bij patiënten met COPD en Astma" of the Nederlandse Paramedische Instituut (NPI) and the course "Niet- medicamenteuze behandeling van chronische longziekten" of the MINT.

"IMT", "exercise-training", "weight-training" and FET were all scientifically proven and and show to be effective in the aftercare of COPD-patients. Use of the flutter and postural-drainage has also been scientifically proven, but the effectiveness in the aftercare of COPD- patients has not been conclusive.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
PartnersRevalidatiecentrum Blixembosch; Astmacentrum Hornerheide
Jaar2002
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk