De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Marketingcommunicatieplan 4all-Sport " Een nieuwe aanzet tot grotere deelname sportorganisaties"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Marketingcommunicatieplan 4all-Sport " Een nieuwe aanzet tot grotere deelname sportorganisaties"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De opdrachtgever voor deze studie is de gemeente Leudal. Om specifieker te zijn; team Welzijn en Onderwijs. In het jaar 2007 zijn in het kader van BOS-impuls sport- en bewegingsprojecten opgezet, die in de periode 2007-2010 uitgevoerd zullen worden. In de gemeente Leudal is de BOS-impuls beter bekend als het 4all-sport-project. Door middel van de tijdelijke stimuleringsregeling Buurt, Onderwijs en Sport, de zogenaamde BOS-impuls pakt de overheid achterstanden aan bij jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Via deze regeling konden gemeenten geld aanvragen om sport- en beweegactiviteiten voor jongeren te organiseren. Deze activiteiten dien bij te dragen aan het verkleinen van achterstanden bij jeugd en jongeren.

Het uiteindelijke projectdoel is om de sportorganisaties binnen de gemeente Leudal te informeren, overtuigen op inhoud en in de communicatie tot een intensievere deelname aan het 4all-sport-project. Gebleken is dat tot op heden de sportorganisaties het minst vertegenwoordigd zijn bij de lokale 4all-sport-projecten en vormen de zwakste schakel in het 4all-sport-project.
Bedoeling is dat in 2010 de (succesvolle) projecten onderdeel gaan uitmaken van het regulieren onderwijsprogramma en het reguliere activiteitenaanbod van de (samenwerkende) sport- en jeugdorganisaties. Belangrijk is daarom dat de sportorganisaties overtuigd raken van de meerwaarde die het voor henzelf heeft. Sportorganisaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, de gemeente heeft een faciliterende rol en voert de regie. Uiteindelijk zal het project afgesloten worden met het opstellen van conclusies en aanbevelingen. Het rapport wordt vanuit de volgende probleemstelling benaderd:

Op welke manier(en) kan de gemeente sportorganisaties informeren, overtuigen op inhoud en in de communicatie tot het intensiever deelnemen aan het 4all-sport-project waardoor in de toekomst de continuïteit van het 4all-sport-project gewaarborgd blijft?

Enkele belangrijke conclusies die uit de analyses zijn voortgevloeid zullen hier achtereenvolgens weergegeven worden:
Om verwarring te voorkomen, hebben de doelgroepen behoefte aan eenduidige communicatie van één naam voor het gehele project
Sportorganisaties weten niet hoe de arrangementen er uit zien of zijn zelfs nog niet bekend met het 4all-sport-project
Door de fusie in 2007 is gemeente Leudal een heel groot projectgebied geworden. Dit gaat uiteindelijk betekenen dat er veel aan promotie gedaan zal moeten worden in de kernen binnen de gemeente Leudal, om de bekendheid van het 4all-sport-project te vergroten
Sport neemt een belangrijke positie in bij jongeren. Jongeren zijn graag bezig met sport. 94,2% van de jongeren heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan sport- of bewegingsactiviteiten. Voornamelijk het sporten in verenigingsverband is populair onder de jeugd
De jeugd binnen de gemeente Leudal valt ver onder de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)
In de afgelopen 5 jaar is maar liefst 42,9% van de jeugd gestopt bij een sportvereniging. Verenigingen zijn niet in staat om de leden vast te houden.
Verenigingen zullen moeten worden bijgeschoold bij het vinden van vrijwilligers. 46% geeft aan dat ze grote of zeer grote problemen hebben met het vinden van vrijwilligers met voldoende deskundigheid en kennis
Het gemiddelde bekendheidspercentage van het 4all-sport-project ligt op 43,8%
62,5 % van de geënquêteerde organisaties staat open voor deelname aan het 4all-sport-project in de toekomst
Een percentage van 58% (van de sportorganisaties) duidt de communicatie/ informatievoorziening naar sportorganisaties aan als onvoldoende of slecht
84,7% van de sportorganisaties wil meer betrokken worden bij het 4all-sport-project
Een ruime meerderheid geeft aan open te staan voor een website als extra informatievoorziening

Aan de hand van de centrale probleemstelling zijn een aantal relevante conclusies getrokken die geleid hebben tot het opstellen van aanbevelingen.

De gemeente Leudal zal op zeer korte termijn over moeten stappen op het communiceren van één naam. In de huidige situatie ontstaat teveel verwarring. Ook met het oog op de fusie in 2007 is het belangrijk om dit grootschalig aan te pakken.
Intern en extern zal de samenwerking en de huidige communicatie moeten verbeteren en optimaliseren. Communicatiestoornissen intern kunnen voor problemen zorgen extern. Er zal vaker overleg gepleegd moeten worden door middel van het structureel plannen van vergaderingen en meetings. Dit soort vergaderingen moet er aan bijdragen dat er een duurzaam samenwerkingsverband gaat ontstaan.
De informatievoorziening zal aangepast moeten worden. Er zal begonnen moeten om verenigingen en andere sportaanbieders te informeren over en bewust te maken van hun mogelijke rol binnen het 4all-sport project. Hoe kunnen zij aanhaken bij het project en bovenal waarom zouden zij moeten deelnemen, wat levert het hun op.
Op dit moment is voornamelijk het dorp Heythuysen op de hoogte van het project. Er zal intensievere promotie moeten plaatsvinden in de andere dorpen van de gemeente Leudal. Binnen de verschillende werkgroepen dient hier voldoende aandacht aan geschonken te worden. Hiervoor kan de afdeling Communicatie van de gemeente ingeschakeld worden, maar ook de andere 4all-sport-participanten moeten ervaring hebben in het promoten van activiteiten. Daarnaast zijn (informele) informatiekanalen van de diverse lokale sportverenigingen en instellingen belangrijk in het onder de aandacht brengen van activiteiten en arrangementen, zoals bestaande nieuwsbrieven van de scholen, dorps/wijkraden en sportverenigingen.
Uit het onderzoek is gebleken dat een ruime meerderheid aangeeft open te staan voor een website als extra informatievoorziening. De website zal de bezoekers de mogelijkheid moeten gaan geven om informatie te verkrijgen over het 4all-sport-project, dit kan ook een eerste kennismaking zijn, het laatste nieuws over het project te volgen, lestijden en lesprogramma's te raadplegen en om vragen te stellen.
Het intensiveren van het werken met studenten, voorziet in de vraag van beide partijen. De gedreven student heeft de beschikking over een stageplaats en de gemeente Leudal wint aan onderzoek/adviseurs capaciteit. Door meer met stagiaires te gaan werken kunnen de doelgroepen vaker en specifieker blootgesteld worden aan dergelijke onderzoeken met betrekking tot het bereiken dat de jeugd meer in beweging komt, meer aan sport gaat doen.
Als laatste is het samenwerken met verenigingsmanagers en/of combinatiefunctionarissen. Aangezien er relatief gezien een groot aantal van de ondervraagde verenigingen aangeeft problemen te hebben binnen de organisatie, is het belangrijk dat de gemeente Leudal hen tegemoet komt. Een verenigingsmanager of combinatiefunctionaris kan deze problemen verhelpen. Hij kan tussen de gemeente en de verenigingen instaan.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Economische Hogeschool Tilburg
PartnersGemeente Leudal te Heythuysen
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk