De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ziekteverzuim op de werkvloer De rol van de orthopedisch schoentechnoloog

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ziekteverzuim op de werkvloer De rol van de orthopedisch schoentechnoloog

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
Schiedon Orthopedisch Schoentechniek is al jaren betrokken bij het leveren van
werkschoenen en steunzolen aan werknemers van een Nederlandse
luchtvaartmaatschappij. Daarnaast levert Schiedon ook zijn bijdrage aan verschillende
bewegingsprogramma's voor personeel van grote (multi)nationals, om binnen deze
bedrijven mee te werken aan het verminderen van ziekteverzuim. De combinatie van
deze twee onderdelen binnen het bedrijf heeft geleidt tot het opzetten van dit onderzoek.
Een andere belangrijke overweging om voor dit onderwerp te kiezen, is het feit dat
ziekteverzuim een heel actueel thema is, met name bij de zorgverzekeraars.
In het onderzoek wordt gekeken welke bijdrage de orthopedisch schoentechnoloog nu
levert in het verstrekkingsproces van veiligheidsschoenen en welke bijdrage hij kan
leveren aan het verminderen van ziekteverzuim. Daarnaast is er gekeken naar het
economische aspect, wat zijn de kosten van verzuim en welke kosten worden daar
tegenover gezet door de orthopedisch schoentechnoloog.
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van het afnemen van twee enquêtes. De eerste
enquête is afgenomen onder de werknemers van de luchtvaartmaatschappij, waarbij een
aantal onderdelen een belangrijke rol spelen:
- Interventies bedrijfsarts en orthopedisch
schoentechnoloog
- Klachten voor en na interventies
- Werkzaamheden voor en na interventies
- Zelfmanagement van de werknemer
De tweede enquête bevraagd collega orthopedische schoentechnici over de prijzen die zij
hanteren voor hun producten; steunzolen, veiligheidsschoenen en aanpassingen aan
beide.
In de literatuur is onderzoek gedaan naar hoe de kosten voor ziekteverzuim te berekenen
zijn en welke uitwerking steunzolen hebben op voetklachten of aan klachten die
gerelateerd kunnen worden aan voetklachten of standsafwijkingen.
De orthopedisch schoentechnoloog kan een bijdrage leveren aan het verminderen van
ziekteverzuim door bedrijfsartsen en schoenafpassers goed voor te lichten over de soort
klachten die kunnen optreden en hen goed de mogelijkheden van de orthopedisch
schoentechnoloog duidelijk te maken. Op het economische vlak is het moeilijk te bepalen
wat de kosten zijn die bespaart kunnen worden, aangezien de waarden waarmee gewerkt
wordt in de berekeningen niet gekwantificeerd zijn.


Summary
Schiedon Orthopedisch Schoentechniek has been involved in supplying work shoes and
supporting insoles to employees of a Dutch airline company for several years. In addition
Schiedon contributes to several mobility programs for personnel of large (multi)nationals,
by cooperating in decreasing sickness absenteeism within these companies. The
combination of these two components within the company has led to setting up this
research. Another important consideration in choosing this topic is the fact that sickness
absenteeism currently is an important topic, especially for health insurance companies.
During the research insight is created into what contribution the orthopaedic shoe
technician provides in strengthening safety shoes and what contribution he can provide
into decreasing sickness absenteeism. Also the economic aspect is investigated, how
large are the costs of absenteeism en what costs are opposed to that by the orthopaedic
shoe technician.
The research has been accomplished by conducting two surveys. The first survey is taken
among employees of the airline company, where a couple of aspects play an important
role:
- Interventions company doctor and orthopaedic shoe technician
- Complaints before and after interventions
- Activities before and after interventions
- Self management of the employee
The second survey questions fellow orthopaedic shoe technicians on prices they utilize
for their products; supporting insoles, safety shoes and adaptations of both.
Research has been done within literature into how the costs of absenteeism can be
determined and what effect supporting insoles have on foot complaints or complaints
related to foot complaints or position deviations.
The orthopaedic shoe technician can contribute to decreasing absenteeism by properly
informing company doctors and shoe fitters about the kind of complaints that can occur
and by clarifying the possibilities of the orthopaedic shoe technologist. On an economic
level it is hard to determine the costs that can be saved, considering that the values used
within the calculations are not quantified.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingOrthopedische Technologie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
PartnerSchiedon Orthopedisch Schoentechnologie te Amstelveen
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk