De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De zelfstandige ontwikkeling van orthesen op Bali door stichting High 5 Rehab

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De zelfstandige ontwikkeling van orthesen op Bali door stichting High 5 Rehab

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

High 5 Rehab is een stichting die snel groeit. Op het gebied van revalidatie en rehabilitatie is de stichting in staat om erg veel te betekenen voor de Balinese bevolking. Op orthopedisch gebied zijn er echter een aantal tekortkomingen. Het grootste probleem voor High 5 Rehab is dat het niet mogelijk is om de benodigde orthesen zelfstandig te maken. Nú werkt de stichting met materialen verkregen uit het buitenland, en met gebruikte hulpmiddelen die ze krijgen. Maar de wens van de stichting is dat ze geheel zelfstandig de orthesen kan aanmeten en vervaardigen tegen zo laag mogelijke lokale kosten.
Eén deel van de afstudeeropdracht is dat er onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheid om lokale materialen te gebruiken voor de productie van orthesen.
Tevens ontbreekt theoretische kennis bij het lokale personeel op orthopedisch vlak. Veel lokale personeelsleden zijn niet of nauwelijks geschoold. Daarom is een ander deel van de afstudeeropdracht het overdragen van de theoretische kennis aan het plaatselijke personeel, teneinde te bereiken dat ze op een juiste manier de orthesen kunnen aanmeten en vervaardigen.
Tenslotte dienen de lokale werknemers in staat te zijn de orthesen geheel zelfstandig te vervaardigen. Eén deel van de stageopdracht is daarom het aanleren van de praktische vaardigheden bij het lokale personeel.

Allereerst is onderzocht wat er aanwezig is aan materialen en gereedschappen op de stichting. Vervolgens is er op Bali gezocht naar mogelijke materialen en gereedschappen. Wat bruikbaar en betaalbaar wordt geacht, is gekocht om mee te testen.
Deze materialen en gereedschappen zijn gebruikt om twee prototypes te maken van een onderbeenbeugel op maat van een eigen been van de stagairs. Na het productieproces is er één dag gelopen met de prototypes om deze te testen op kwaliteit, comfort en functie. Vervolgens is samen met de stagebegeleidster geëvalueerd of één van de twee prototypes voldeed aan de eisen voor een goede beenbeugel.

Er zijn vervolgens orthesen ontwikkeld en vervaardigd voor patiënten van High 5 Rehab. De soort orthesen die zijn ontwikkeld zijn de enkel- voetorthese, de knie- enkel- voetorthese, de steunzool en de fixatieschoen. Gedurende de stage zijn de orthesen vervaardigd voor verschillende patiënten. Waar nodig zijn er aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd. De patiënten hebben geoefend met de orthesen, en zullen dit in de toekomst blijven doen.

Ter overdracht van de theoretische kennis zijn er presentaties gehouden en zijn er protocolboekjes gemaakt. In de protocolboekjes is stapsgewijs het gehele productieproces uitgelegd. Aan de hand van deze protocolboekjes moeten het lokale personeel en de stagebegeleidster in staat zijn om een orthopedisch hulpmiddel te kiezen dat past voor een patiënt. De boekjes blijven op de stichting en kunnen te allen tijde geraadpleegd worden. Ter aanvulling en verduidelijking van de protocolboekjes zijn presentaties gegeven. Gedurende deze presentatie is benadrukt in welke gevallen er gekozen wordt voor een bepaalde orthese en wat de functie van de orthese is. Tevens is het productieproces behandeld.
De overdracht van de praktische kennis geschiedde in eerste instantie voornamelijk door het mee laten kijken van het lokale personeel en tegelijkertijd door het geven van duidelijke informatie tijdens het vervaardigen. Ook heeft het personeel meegedacht bij het zoeken naar oplossingen en hebben ze meegewerkt bij het vervaardigen van orthesen. Als laatste stap werden de orthesen zelfstandig geproduceerd en gepast door het personeel onder supervisie van de stagairs.

Concluderend kan gesteld worden dat de stichting nu in staat is de betreffende orthesen zelfstandig te maken tegen zeer lage kosten. Alle gebruikte materialen zijn afkomstig van Bali. De orthesen vervullen de functies die ze dienen te vervullen. Maar bij de knie- enkel- voetorthesen kan er nog sprake zijn van doorbuiging van het frame. In de toekomst is het zeker aan te raden door te gaan met het verbeteren van de orthesen. Er zijn daar zeker mensen met goede ideeën om de orthesen te verbeteren en te vernieuwen.
High 5 Rehab is a foundation that grows rapidly. The foundation is able to provide the necessary treatment for Balinese children when it comes to revalidation and rehabilitation. The orthopaedic help that is provided however, is not sufficient enough yet. The main problem for High 5 Rehab is that it's difficult to make the necessary orthosis' independently. At the start, the foundation used materials from foreign countries and allready used orthosis'. However, the foundation would like to be able to measure and fabricate orthosis' independently at low local costs. One goal of this thesis is to find out whether or not it's possible to use local materials for the production of orthosis'.
Also the local employees don't have the appropriate orthopaedic knowledge. Most of the local employees are barely educated or are not educated at all. That's why another part of this thesis is to provide the local employment of the necessary theoretical orthopaedic knowledge, so orthosis' can be measured and fabricated the right way.
Finally the local employment needs to be capable of measuring and producing orthosis' independently. Therefore one part of this thesis is to teach the local employees the practical skills.

At first the already on the foundation present materials and tools were evaluated. The next step was to find out what possible materials and tools can be found on Bali. The materials and tools thought to be usable and affordable were bought to do tests with.
These materials and tools were used to design two prototypes of a lower leg brace on the body of the trainees. After the process of production the prototypes were tested for quality, comfort and function for one day. After that, together with the trainee supervisor, evaluated was whether or not the prototypes fulfilled the demands for a good local lower leg brace.

After the stage of testing, orthosis' were developed and fabricated for High 5 Rehabs patients. The types of orthosis' that are developed are the ankle- foot orthosis, the knee- ankle- foot orthosis, the inlay sole and the fixation shoe. During the period of job training, braces were made for different patients. Adjustments and improvements were made when necessary. The patients practiced with the orthosis' and will continue to do so in the future.

Presentations are held and protocol books are made to transfer the theoretical knowledge. In these protocol books the entire process of production is explained step by step. Together with the trainee supervisor the local employment is considered to be able to choose the right orthosis for a patient. The books stay at the foundation so they can be consulted at any time. In addition presentations were held to clarify the protocol books. During these presentations the accent was mainly on which orthosis to use in which case and to explain the function of the orthosis. Also the complete process of production was explained.

At first the exchange of the practical knowledge took place by having the employment observe, while the stagiars did the work. Simultaneously the employees were provided with clear information. Next the employees helped finding solutions for problems that occurred and helped with the production of orthosis'. In the last phase the orthosis' were produced and fit to the patients independently by the local employment together with the job trainees.

Concluding can be stated that currently the foundation is capable to produce and deliver the necessary orthosis' independently against very low costs. All the used materials are available on Bali. The orthosis' function as they are supposed to. However, the knee- ankle- foot orthosis is vulnerable and intends to bend. For the future it's recommended to continue approving the orthosis'. Surely there are enough people with good ideas for improvement and renovation of the orthosis'.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingOrthopedische Technologie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
PartnerStichting High 5 Rehab, Bali
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk