De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

RSI & fitness

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting:
Hoofdvraag:
Wat is het meest effectieve fitnessprogramma voor cliënten met RSI van de schouder en/of nek kijkend naar pijn, functionele activiteiten en Quality of Life.

Doel:
De doelen van het literatuuronderzoek zijn:
• Inzicht hebben in 'Evidence Based' fitnessprogramma's met betrekking tot RSI van de schouder en/of nek.
• Inzicht hebben in het effect van fitnessprogramma's op pijn, functionele activiteiten en Quality of Life.

Methode:
Om dit doel te bereiken is er naar artikelen gezocht op het internet. Het zoeken op internet is gedaan met behulp van de volgende data-bases: Medline62, Pubmed61, Cochrane63, SPORTDiscus62, Cinahl62, DocOnline60 en Free Medical Journals62. De gevonden artikelen zijn beoordeeld volgens PICO (Patiëntenpopulatie, Interventie, Co-interventie en Outcomes):

Patiëntenpopulatie:
Inclusiecriteria:
 Patiëntengroep > 10
 Volwassenen
 Zowel mannen als vrouwen
 Diagnose: RSI van de schouder en/of nek
 Geen operatie ondergaan
Exclusiecriteria:
 Nevenpathologie: reumatische, neurologische, endocriene, orthopedische, metabolische en traumatische aandoeningen. Voor deze aandoeningen is gekozen, omdat de klachten bij deze aandoeningen veel overeenkomsten vertonen met de klachten bij RSI. Hierdoor kan vermeden worden dat symptomen verkeerd beoordeeld en onjuist behandeld worden.
 Sporters, kinderen, bejaarden en baby's: voor deze groepen is gekozen, zodat de patiëntenpopulatie waar onderzoek naar gedaan wordt zoveel mogelijk overeenkomt met de doelgroep van 'Olympia Fitnesswereld'.
Interventie:
 'Evidence Based' fitnessprogramma of oefenprogramma
Co-interventie:
 Niet van toepassing
Outcomes:
 Pijn
 Functionele activiteiten
 Quality of Life

De criteria bij deze beoordeling zijn:
- Patiëntenpopulatie  inclusiecriteria: bij aanwezigheid van 4 van de 5 inclusiecriteria ging
het artikel door naar de methodologische beoordeling
- Patiëntenpopulatie  exclusiecriteria: bij aanwezigheid van 1 van de exclusiecriteria ging het
artikel niet door naar de methodologische beoordeling
- Interventie  fitness- of oefenprogramma moet aanwezig zijn
- Outcomes  bij aanwezigheid van 1 van de 3 bovengenoemde outcomes ging het
artikel door naar de methodologische beoordeling.De methodologische beoordeling kon vervolgens uitgevoerd worden met behulp van de volgende beoordelingslijst: 'Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een artikel over therapie of preventie' ontwikkeld door 'Dutch Cochrane Centre63' e.a. (zie bijlage 5, p. 67) De artikelen die 'voldoende' en 'twijfelachtig' scoorden, zijn vervolgens meegenomen naar de data-extractie. Hierbij werd met behulp van een format (zie bijlage 6, p. 78) een overzicht gegeven van de informatie en resultaten per artikel. Bij de bespreking van de resultaten werd een samenvatting gegeven van meerdere studies. Tot slot is een conclusie getrokken en is er antwoord gegeven op de hoofdvraag.

Resultaten:
Het zoeken in de data-bases leverde 50 artikelen op. Deze artikelen werden volgens de criteria van PICO beoordeeld. Slechts 5 artikelen bleven over. Deze artikelen werden methodologisch beoordeeld. Na deze beoordeling bleek dat slechts 3 van de 5 artikelen methodologisch 'voldoende' waren. Van de 5 artikelen was 1 artikel methodologisch 'twijfelachtig' en 1 artikel methodologisch 'onvoldoende' beoordeeld. Alle artikelen die methodologisch 'voldoende' en 'twijfelachtig' scoorden, werden meegenomen in de data-extractie. Uit deze data-extractie blijkt dat de pijn, in alle artikelen, na de interventie, significant (p  0.05) verminderd is. Functionele activiteiten worden slechts in 1 artikel beschreven. Hierin wordt gesteld dat werken langer volgehouden kan worden doordat er een verbetering is van de rating of percieved exertion (RPE). Quality of Life wordt in geen enkel artikel beschreven.

Conclusie:
De fitness- of oefenprogramma's die onderzocht zijn, hebben een positief effect op pijn. Over de functionele activiteiten kunnen weinig uitspraken gedaan worden. Het resultaat is gebaseerd op slechts 1 artikel. Wel kan gesteld worden dat de interventie uit dat betreffende artikel een gunstig effect heeft op functionele activiteiten met betrekking tot werk. Over Quality of Life kunnen geen uitspraken gedaan worden, omdat geen literatuur te vinden is met betrekking tot deze outcome in relatie tot RSI van de schouder en/of nek.
Een antwoord op de hoofdvraag kan niet gegeven worden vanwege de hierboven genoemde redenen. Ten aanzien van pijn kunnen wel aanbevelingen gedaan worden. Geen aanbevelingen kunnen gedaan worden ten aanzien van functionele activiteiten en Quality of Life. Een volledig fitness- of oefenprogramma kan niet worden opgesteld.

Aanbevelingen:
Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek kunnen de volgende aanbevelingen gedaan worden:

• Er moet meer onderzoek gedaan worden naar de precieze oorzaak van RSI waardoor een betere begripsbepaling gemaakt kan worden.

• Er moet meer 'Evidence Based' onderzoek gedaan worden naar het effect van fitnessprogramma's bij mensen met RSI van de schouder en/of nek.

• Ter aanbeveling aan (para)medici kunnen voor vrouwelijke patiënten, met RSI van de schouder en/of nek, een aantal oefeningen ter pijnvermindering gegeven worden.
De oefeningen mogen alléén gebruikt worden door gediplomeerde (para)medische deskundigen zoals een fysiotherapeut, (huis)arts of medisch fitnessinstructeur en mogen alléén uitgevoerd worden door vrouwelijke patiënten waarbij door een (para)medisch deskundige de diagnose RSI van de schouder en/of nek is vastgesteld.

Summary:
Main question:
What is the most effective fitnessprogram for clients with RSI in the shoulder and/or neck considering pain, functional activities and Quality of Life?

Objective:
The purposes of the literature study are:
• To have knowledge of 'Evidence Based' fitnessprograms for RSI of the shoulder and/ or neck.
• To have knowledge of the effects of fitnessprograms on RSI considering pain, functional activities and Quality of Life.

Method:
To reach the purposes there has been searched for articles on the web. This has been done by using the following data-bases: Medline62, Pubmed61, Cochrane63, SPORTDiscus62, Cinahl62, DocOnline60 and Free Medical Journals62. Thereafter, the articles that were found in these data-bases, have been judged at PICO (Patientpopulation, Intervention, Co-intervention and Outcomes).

Patientpopulation:
Inclusioncriteria:
 Patientgroup > 10
 Adult
 Both men and women
 Diagnose: RSI of the shoulder and/or neck
 No surgery has been performed
Exclusioncriteria:
 Pathology: reumatic, neurologic, endocrinic, orthopedic, metabolic en traumatic diseases. The reason to choose for these diseases is because the complaints of these diseases show a lot of similarity with the complaints of RSI. In this way wrong diagnoses can be avoided.
 Sportsmen, children, elderly and babies: these groups have been chosen so that the patientpopulation where research is done shows as much resemblance as possible with the target group 'Olympia Fitnesswereld'.
Intervention:
 'Evidence Based' fitnessprogram or exerciseprogram
Co-intervention:
 not applicable
Outcomes:
 Pain
 Functional activities
 Quality of Life

The articles were assest by the following system:
- Patientpopulation  inclusioncriteria: with 4 of 5 inclusioncriteria present, the article was
used in the methodological judgement.
- Patientpopulation  exclusioncriteria: if 1 of the exclusioncriteria was present, the article was
not used in the methodological judgement.
- Intervention  the fitness- of exerciseprogram has to be present.
- Outcomes  if 1 of 3 outcomes, mentioned above, was present, the article was used in
the methodological judgement.
Thereafter, the methodological judgement could be performed using a judgement list. The following form was used: 'Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een artikel over therapie of preventie' developed by 'Dutch Cochrane Centre63' e.a. (appendix 5, p. 67)
The articles that scored 'sufficient' or 'doubtful' are subsequently judged in the data-extraction. In the data-extraction, an overview was given of the information and results from each article. For this, a form was used. (appendix 6, p. 78) Discussing the results a summary of studies is given. Finally, a conclusion is made and an answer to the main question is given.

Results:
During the search for articles in the data-bases, 50 articles have been found. These articles were judged by PICO. Only 5 articles made it through the selection. These articles were judged for methodological quality. Only 3 of 5 articles were considered as 'sufficient'. 1 artikel was considered as 'doubtful' and 1 as 'not sufficient'. All articles that scored 'sufficient' or 'doubtful' were used during the data-extraction. In the data-extraction, all articles showed a significant (p  0,05) improvement on the subject 'pain'. Just 1 article described functional activities. The article stated that people could work longer due to an improvement in rating of perceived exertion (RPE). Quality of Life has not been described in any of the articles.

Conclusion:
The fitnessprograms that have been studied all showed a positive effect on pain. Only few can be said about the functional activities. That is because just 1 article described functional activities. As a whole can be said that the intervention from that article has a positive effect on functional activities in addition to work. No statements could be made about Quality of Life because no literature was found about this subject, in addition to RSI of the shoulder and/or neck.

Finally, an answer to the main question is given. Recommendations can be made in relation to pain. No recommendations can be made in relation to functional activities and Quality of Life.
Due to the reasons mentioned above no complete fitness- or exerciseprogram can be made.

Recommendation:
Due to the research done the following is recommended:

• There should be more research to the actual cause of RSI wherefore more understanding for the term can be made.

• There should be done more 'Evidence Based' research to the effects of a fitnessprogram for people with RSI of the shoulder and/ or neck.

• For recommendation to (para)medics a number of exercises for painrelief can be given to clients with RSI of the shoulder and/ or neck.
The exercises can only be used by certificated (para)medics like physical therapists, physician or medical fitnessinstructor and can only be used by female clients with the diagnosis RSI of the shoulder and/ or neck.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2003
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk