De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Gedurende het afstudeertraject is onderzoek gedaan naar de vraag hoe het De Monchyplein in Arnhem te optimaliseren voor zowel de huidige als toekomstige verkeersstromen. Voor de aard en de omvang van de toekomstige knelpunten wordt het jaar 2028 aangehouden als referentiesituatie. In dit onderzoek naar de optimalisatie van het De Monchyplein is specifiek rekening gehouden met de richtlijnen uit de Structuurvisie 2020, doorkijk 2040 van de gemeente Arnhem. Hierbij zijn voornamelijk de verkeerstechnische en ruimtelijk- en stedelijke aspecten uitgelicht.

Het De Monchyplein is een belangrijke verkeersader in de regio Arnhem - Nijmegen en vervult een belangrijke functie in het stedelijke verkeerssysteem. Dit stedelijk netwerk ontwikkelt zich sterk, zowel qua economische groei met de bijbehorende toename van verkeersdrukte alsook op het gebied van inwonerstoename en groei van het aantal toeristen. In zijn huidige vorm is het De Monchyplein onvoldoende toegerust de bestaande, maar vooral ook de toekomstige groeiende verkeersdrukte adequaat te verwerken, belemmert het plein relevante ruimtelijke ontwikkelingen en staat de verkeersveiligheid op het plein onder druk. Het doorgaande verkeer in de noord- en zuidelijke richting stroomt gefaseerd door met als gevolg dat verkeer vanuit de zijwegen, de Gelderse Rooslaan en de Huissensestraat, stagnatie ondervindt door onder andere grote te overbruggen afstanden op het De Monchyplein. Het doel van dit onderzoek is om te komen tot een herinrichtingsoplossing voor het De Monchyplein zodat de verkeersdoorstroming van zowel het snel- als langzaam verkeer worden geoptimaliseerd, er minder kans bestaat op ongelukken, de inrichting van het plein een compactere vormgeving krijgt en de bereikbaarheid van de wijkdelen Malburgen-Oost en -West wordt verbeterd.

Om tot een antwoord op de hoofdvraag van het onderzoek te komen is een viertal deelvragen opgesteld. De deelvragen zijn opgesteld om in eerste instantie de huidige verkeerssituatie met betrekking tot bestemming en herkomst van het verkeer op het De Monchyplein in beeld te krijgen. Hierna is onderzocht waar het De Monchyplein aan dient te voldoen volgens de Structuurvisie van de gemeente Arnhem. Vervolgens zijn er oplossingsscenario’s opgesteld om het De Monchyplein te optimaliseren. Hieruit volgt één voorkeursalternatief dat het beste aansluit op de huidige en verwachte toekomstige situatie van het plein.

Om te komen tot één voorkeursalternatief is gebruik gemaakt van een groslijst. In de groslijst zijn alle opgestelde alternatieven middels een kwantitatieve beoordeling getoetst waaruit een drietal kansrijke alternatieven is voortgekomen. Vervolgens is voor elk kansrijk alternatief een ontwerptekening, verkeersberekening en globale kostenraming opgesteld, waarna de kansrijke alternatieven, door middel van een multicriteria-analyse met wegingsfactoren, zijn getoetst. Hieruit is één kansrijk alternatief als beste naar voren gekomen en volgens CROW richtlijnen uitgewerkt tot voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief is het alternatief dat de huidige vier kruisingen van het De Monchyplein terug brengt naar twee kruisingen, hierdoor wordt het verkeersplein in zijn geheel compacter waardoor alle eerder genoemde problemen worden verholpen. Tevens zal de bufferfunctie van het De Monchyplein voor de Stadsring Arnhem gewaarborgd blijven en zal de groeninrichting een minimale verandering ondergaan waardoor groen en (waardevolle) bomen worden behouden. Aansluitend is er een SketchUp model ontworpen om het voorkeursalternatief met animaties en impressies te visualiseren.

Het onderzoek heeft geresulteerd in een antwoord met bijbehorende uitwerking op de hoofdvraag en is gepresenteerd aan de gemeente Arnhem.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerGemeente Arnhem
Datum2019-05-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk