De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een methode als basis

Een onderzoek naar het werken met methodes binnen Zozijn

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een methode als basis

Een onderzoek naar het werken met methodes binnen Zozijn

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd binnen Zozijn Kind & Jeugdhulp. Zozijn biedt zorg, ondersteuning en behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking (Zozijn, z.d.). Zozijn heeft aangegeven dat zij onvoldoende inzicht heeft in het werken met methodes die worden ingezet binnen de leeftijdscategorie van 0 tot 5 jaar. Zij wilden dit graag onderzocht hebben in de regio’s waar er behandeling en/of ondersteuning wordt geboden aan het jonge kind (0-5 jaar). Deze regio’s zijn Zutphen, Lievelde, Ter Borg en Didam. Dit onderzoek is uitgevoerd in de regio’s Zutphen en Lievelde (persoonlijke communicatie, 8 februari 2018). De overige twee regio’s zijn onderzocht door een ander duo.
Middels een analyse is de achtergrond van het vraagstuk en de literatuur onderzocht. Dit vormt de basis voor de probleemstelling. De probleemstelling houdt in dat de sector Kind & Jeugdhulp binnen Zozijn meer inzicht wil in het gebruik van de methodes die zij aanbieden aan de medewerkers die werken met het jonge kind (0-5 jaar). Daarnaast willen zij graag weten hoe de medewerkers het werken met methodes ervaren en hoe ze het werken met methodes vormgeven.
Deze probleemstelling heeft geresulteerd in de volgende hoofdvraag; In hoeverre werken de medewerkers binnen Zozijn, in de ondersteuning van het jonge kind en zijn omgeving, met methodes?
Middels interviews met acht medewerkers en 26 ingevulde enquêtes die naar alle medewerkers van het jonge kind zijn gestuurd, zijn drie deelvragen en uiteindelijk de hoofdvraag beantwoord. Hieronder staat per deelvraag kort het resultaat en de conclusie.
Deelvraag 1: Hoe ervaren de medewerkers, die werken met het jonge kind, het werken met methodes binnen de context van methodisch werken?
Uit zowel de interviews als de enquêtes kwam naar voren dat medewerkers het werken met methodes een goede basis vinden om mee te werken. 77% van de medewerkers die de enquête heeft ingevuld, geeft aan dat zij met methodes doelgericht kunnen werken. Wel geven zij aan meer kennis en opfriscursussen te willen. Ook vinden een aantal medewerkers de beschikbaarheid nadelig. 45% geeft aan niet te weten waar zij de methodes kunnen vinden of vinden dat er te veel beschikbaar is.
De medewerkers geven aan dat er weinig tot geen communicatie is tussen locaties. Zij weten zo niet waar andere medewerkers mee werken. Ook geven zij aan dat dit een gemiste kans is om kennis op te doen. Zij zouden graag meer bijscholing krijgen met verschillende locaties.
Deelvraag 2: Op welke wijze kiezen de medewerkers een passende methode?
Onder passende methode wordt door de medewerkers verstaan dat de methode makkelijk toepasbaar is in de praktijk, dat zij genoeg kennis krijgen over de betreffende methode en dat het aansluit bij het kind en zijn omgeving. Op de vraag hoe de medewerkers een methode kiezen zegt 78% te overleggen met collega’s en ouders, 69% te kiezen op ervaring en 66% op basis van eigen professionele kennis.
Deelvraag 3: Welke methodes worden er tijdens de ondersteuning van het jonge kind en zijn omgeving gebruikt door de medewerkers?
Uit de enquête kwamen veertien verschillende methodes naar voren. Ook is er een verschil van methodes te zien tussen Zutphen en Lievelde. Op de vraag hoe vaak medewerkers dan met methodes werken, zegt 47% dagelijks. Medewerkers zouden graag één duidelijk overzicht hebben van de beschikbare methodes die Zozijn hanteert. Zij zouden graag zien dat Zozijn als organisatie zijnde één visie uitdraagt.
Aan de hand van bovenstaande resultaten zijn er diverse conclusies getrokken. Een conclusie die kan worden getrokken is dat de medewerkers het werken met methodes als positief ervaren. Echter zijn er ook een aantal punten waar zij verbetering in willen zien. De belangrijkste punten zijn dat de medewerkers hebben aangegeven niet op de hoogte te zijn van alle beschikbare methodes, onvoldoende bijscholing krijgen en dat er onvoldoende gecommuniceerd wordt over het werken met methodes tussen de locaties Lievelde en Zutphen. Deze conclusies worden getrokken op basis van de verschillende antwoorden die medewerkers hebben gegeven op de vragen over welke methodes er beschikbaar zijn en met welke zij werken. Hier is geen éénduidige lijn in te trekken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerZozijn, Kind & Jeugdhulp
Datum2018-06-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk