De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In 2005 heeft de gemeente Renkum een waterpasserende verharding aangebracht in de Bram Streeflandweg dat als innovatieve maatregel deel uitmaakte van de afkoppelprojecten. Na oplevering bleek de Bram Streeflandweg echter al snel tegen complicaties aan te lopen waaronder verzakkingen en niet functioneren van infiltratie via de voegen. Tot op heden functioneert de Bram Streeflandweg niet zoals het ontworpen is en zijn de vervolgmaatregelen niet voldoende om de benodigde watercapaciteit te kunnen bergen. Een juiste oplossing is tot op heden dus nog niet gevonden. Het doel van het afstudeeronderzoek is dan ook om tot een geschikte oplossing te komen voor de Bram Streeflandweg. Daarnaast volgt een advies over hoe de gemeente Renkum in de toekomst kan voorkomen dat vergelijkbare? maatregelen in de verkeerssituaties worden toegepast.
Uitgevoerd onderzoek
Voor het literatuuronderzoek is informatie van diverse maatregelen omtrent de aanpak tegen regenwateroverlast verzameld?. Hieruit moet blijken welke factoren bepalend zijn per maatregel om te bepalen in welke situatie deze maatregelen geschikt zijn. Daarnaast is onderzocht welke beheer en onderhoudsmaatregelen nodig zijn per maatregel. Omdat klimaatadaptatie een actueel onderwerp is, wordt gezocht wat de effecten zijn, zodat dit wordt meegenomen bij het opstellen van een ontwerp en advies.
Om te bepalen waar gemeenten in de praktijk tegenaan lopen bij aanleg van een infiltrerende verharding zijn interviews afgenomen bij diverse gemeenten. Amersfoort, Ede en Nijmegen zijn betrokken bij dit onderzoek. Ook zijn ingenieursbureaus Copier advies, Sweco en een (intern) ingenieursbureau van gemeente Ede benaderd om te raadplegen met welke factoren rekening is gehouden bij het maken van een ontwerp.
Het advies behoort ook te voorkomen dat foutieve maatregelen worden toegepast bij het doel van het onderzoek. Om deze reden zijn interviews afgenomen met het personeel van de afdeling Beheer en Openbare Ruimte (BOR) om een beeld te krijgen hoe men te werk gaat. Hiervoor is een interview opgesteld dat een goed beeld moet geven over het werkproces binnen de gemeente Renkum.
Conclusies
Het personeel binnen de gemeente Renkum krijgt veel vrijheid. Dit kan er wel voor zorgen dat er geen “rode draad” binnen de organisatie is. Klimaatadaptatie is hiervan een voorbeeld dat voor sommige personeelsleden belangrijk is, terwijl andere hier vrijwel geen aandacht aan besteden. In het beheer van data zit ook geen structuur, waardoor informatie lastig te raadplegen is. Voor databeheer dient dan ook eenduidigheid te komen door alle bestanden op dezelfde manier op te slaan. Door projecten te onderverdelen op locatie en projectnummer wordt meer overzicht gecreëerd. Door informatie op een goede manier te verzamelen kunnen collega’s onderling ook kritische vragen stellen aan elkaar.
De waterpasserende verharding in de Bram Streeflandweg is toegepast in een verkeerde situatie. Doordat veel groen aanwezig is en te veel (zwaar) verkeer hier overheen rijdt, is de infiltratiecapaciteit sterk verminderd, waardoor gestagneerd water op de weg blijft liggen. Daarnaast zorgt het afbrokkelen en het niet goed verdichten van de wegfundatie tot forse spoorvorming en verzakking. Om deze reden wordt geadviseerd om de volledige verharding te vervangen door een normale wegconstructie met klinkerverharding. Door gebruikt te maken van de huidige infiltratievelden, het aanbrengen van een derde infiltratieveld en het aanpassen van de wegindeling kan het water bovenstrooms worden afgevoerd richting deze groenvoorziening

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerGemeente Renkum
Datum2018-05-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk