De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Multiprobleemgezinnen terug in balans

Interventieprogramma op het gebied van voeding en beweging voor mensen met een lage sociaaleconomische status

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Multiprobleemgezinnen terug in balans

Interventieprogramma op het gebied van voeding en beweging voor mensen met een lage sociaaleconomische status

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: In bepaalde groepen in de samenleving komt een ongezonde leefstijl vaker voor, bijvoorbeeld bij mensen met een lage sociaaleconomische status. In Nederland is er steeds meer aandacht voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. Op dit moment is weinig bekend over een passende leefstijlinterventie voor mensen met een lage sociaaleconomische status. Het doel van dit onderzoek is om randvoorwaarden en specifieke activiteiten te achterhalen, die passen binnen een interventieprogramma op het gebied van voeding en beweging, voor mensen met een lage sociaaleconomische status.
Methode: Er is een Delphi-studie uitgevoerd onder experts om belangrijke randvoorwaarden te achterhalen. Door middel van het bepalen van de mediaan en de interkwartielafstand, kon bepaald worden of er consensus was bereikt over randvoorwaarden. Daarnaast zijn er vier focusgroepen afgenomen met experts, hulpverleners en de doelgroep om randvoorwaarden en specifieke activiteiten te achterhalen. De informatie over specifieke activiteiten is uitgewerkt aan de hand van determinanten van het ASE-model. Genoemde randvoorwaarden zijn ondergebracht bij een van de categorieën van de randvoorwaarden die bij de Delphi-studie naar voren kwamen.
Resultaten: Na het categoriseren van de antwoorden van de eerste ronde van de Delphi-studie bleven er 36 categorieën over. In de tweede ronde werd over tien randvoorwaarden consensus bereikt, waarvan zeven als belangrijk werden gezien. In de derde ronde werd consensus bereikt over twaalf randvoorwaarden, waarvan tien als belangrijk werden gezien. In de focusgroepen met experts, hulpverleners en de doelgroep zijn zeven randvoorwaarden naar voren gekomen. Tijdens de focusgroepen met de doelgroep zijn verschillende specifieke activiteiten voorgelegd op het gebied van voeding en beweging. Uiteindelijk werden zes specifieke activiteiten als passend gezien, waarvan twee activiteiten ook tijdens de focusgroep met de hulpverleners werden genoemd.
Conclusie: In totaal zijn er eenentwintig randvoorwaarden gevonden. Door de experts in de Delphi-studie werd consensus bereikt over het belang van zeventien randvoorwaarden. In de focusgroepen zijn twee randvoorwaarden alleen door experts genoemd, drie randvoorwaarden werden besproken tijdens de focusgroepen met experts en de doelgroep en twee randvoorwaarden kwamen aan bod tijdens alle focusgroepen. Drie randvoorwaarden werden zowel in de Delphi-studie als in de focusgroepen benoemd als belangrijk: ‘Een goede wervingsstrategie om het bereik onder de doelgroep te vergroten en te behouden’, ‘Aansluiten bij de belevingswereld, drijfveren, wensen en behoeften van de doelgroep’ en ‘Kosten voor deelname heel laag houden of gratis maken’. Aan de hand van het ASE-model kwamen de activiteiten ‘Gezamenlijk ontbijten’, ‘Samen koken’ en ‘Wandelen’ als meeste geschikte activiteiten naar voren.
Discussie: Tekortkomingen van de studie zijn dat experts en hulpverleners mogelijk bevooroordeeld zijn over de problematiek die speelt rondom leefstijlverandering bij mensen met een lage sociaaleconomische status. Door een lage opkomst tijdens de focusgroepen en een ongelijke verdeling van geslacht, etniciteit en leeftijd, zijn de gevonden resultaten mogelijk niet representatief voor de gehele doelgroep.
Aanbevelingen: Bij de ontwikkeling van de interventie dient rekening te worden gehouden met de eenentwintig gevonden randvoorwaarden, in het bijzonder de drie randvoorwaarden die in beide studies genoemd werden. De drie specifieke activiteiten, ‘Gezamenlijk ontbijten’, ‘Samen koken’ en ‘Wandelen’, zullen onderbracht moeten worden binnen het interventieprogramma.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Voeding en Diëtetiek
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerUniversiteit Maastricht
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk